چه چيزهايي بر معتكف حرام است؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
چه چيزهايي بر معتكف حرام است؟

چه چيزهايي بر معتكف حرام است؟

امام خميني (ره) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1. مباشرت با زنان (جماع - لمس - بوسيدن به شهوت و ...) 2. استمناء بنا بر احتياط واجب گرچه استمناء به وجه حلال باشد (مثل نظر به زوجه) 3. استشمام (بوييدن) بوي خوش و رياحين براي لذت بردن. 4. خريد و فروش، بنا بر احتياط واجب ساير انواع كسب و تجارت را نيز بايد ترك كند. 5. جدال كردن در امور دنيوي يا ديني اگر به خاطر غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت باشد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


تحريرالوسيله، ج1، ص309، القول في احكام الاعتكاف العروة الوثقي، ج2، فصل في احكام الاعتكاف، ص87

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1. مباشرة با زنان (جماع- لمس - بوسيدن به شهوت و ...) 2. استمناء بنابر احتياط واجب گرچه استمناء بوجه حلال باشد. (مثل نظر به زوجه) 3. بوييدن بوي خوش و رياحين براي لذت بردن. 4. خريد و فروش، بنابر احتياط واجب ساير انواع كسب و تجارت را نيز بايد ترك كند. 5. جدال كردن در امور دنيوي يا ديني اگر به خاطر غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت باشد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


تحريرالوسيله،ج1، ص309،القول في احكام الاعتكاف

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] 1. جماع و بنابر احتياط واجب لمس و بوسيدن از روي شهوت 2. استمناء بنابر احتياط واجب، هرچند به وجه حلال باشد مثل نظر به زوجه 3. بوئيدن عطريات با لذت و بدون لذت و رياحين با لذت. 4. خريد و فروش بلكه مطلق تجارت بنا بر احتياط واجب در صورت عدم ضرورت 5. جدال در امور ديني يا دنيوي به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضيلت. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


العروةالوثقي مع تعليقه، 1425ه. ق، ج2، ص491 و492، فصل في احكام الاعتكاف

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] پنج چيز بر معتكف حرام است: 1. تمتع از همسر، خواه جماع باشد، يا لمس و بوسيدن، بنابر احتياط. 2. استمناء بنابر احتياط هر چند از طريق حلال باشد، مانند ملاعبة با همسر 3. بوئيدن عطريات و بوهاي خوش؛ هر چند به قصد لذت نباشد. 4. خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت با نبودن ضرورت بنابر احتياط، ولي پرداختن به امور مباح دنيوي مانند خياطي و امثال آن اشكال ندارد. 5. جدال بر سر مسائل ديني و دنيوي به قصد غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت. در اين امور فرقي ميان شب و روز نيست. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


استفتائات جديد، 1383، ج3، ص108، س325

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
برچسب: