چرا غنا حرام است؟

تب‌های اولیه

16 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

سلام
ببخشید نظر آیت الله وحید خراسانی و آیت الله شبیری زنجانی در مورد آهنگ ها چه با تار و ...چه با دف و..چیست؟

fatemeh135;35379 نوشت:
سلام ببخشید نظر آیت الله وحید خراسانی و آیت الله شبیری زنجانی در مورد آهنگ ها چه با تار و ...چه با دف و..چیست؟


اقاي وحيد:اگرموسيقي از الات لهوي اجرا شود مطلقا حرام است واگر از الات مشترك باشد به صورت لهوي اجرا شود حرام ا ست وبه صورت غير لهوي احتاط واجب بر حرمت دارند.
اقاي زنجاني ؛موسيقي هائي كه متناسب با مجلس گناه باشد وانسان را از يا د خدا غافل كند حرام است
استفتائات تلفني از دفتر دو مرجع بزرگوار
به شماره 0251/7740322و02517740611

اسراء;35427 نوشت:


اقاي وحيد:اگرموسيقي از الات لهوي اجرا شود مطلقا حرام است واگر از الات مشترك باشد به صورت لهوي اجرا شود حرام ا ستوبه صورت غير لهوي احتاط واجب بر حرمت دارند.

پس یعنی از نظر طبق نظر آیت الله وحید هر نوع موسیقی حرام است؟آیا برداشتم درست بوده؟یعنی حتی موسیقی ای که از تلویزیون پخش و حتی خیلی از روحانیون ممکن است بشنوند حرام میشود؟

fatemeh135;35507 نوشت:
پس یعنی از نظر طبق نظر آیت الله وحید هر نوع موسیقی حرام است؟آیا برداشتم درست بوده؟


نظراقاي وحيد مثل نظر اقاي بهجت است موسيقي لهوي حرام است وموسيقي غير لهوي احتياط واجب بر حرمت دارند


fatemeh135;35507 نوشت:
یعنی حتی موسیقی ای که از تلویزیون پخش و حتی خیلی از روحانیون ممکن است بشنوند حرام میشود؟


فرقي ندارداز تلويزيون باشد ويا از جاي ديگر باشد وروحانيون هم مقلد اقاي وحيد باشند نمي توانند گوش كنند.

استفتائات تلفني كار شناس از دفترمرجع 0251/7740611

fatemeh135;35507 نوشت:
یعنی حتی موسیقی ای که از تلویزیون پخش و حتی خیلی از روحانیون ممکن است بشنوند حرام میشود؟

راه حل
تبصره ؛البته در موسيقي غيرلهوي اقاي وحيد احتياط واجب بر گوش ندادن دارند واين احتياط واجب رابه اعلم بعد كه اجازه مي دهند مي توانند رجوع كنند.

موضوع قفل شده است