چرا شيعيان امامت را به عنوان يك اصل اعتقادي معتبر مي دانند؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
چرا شيعيان امامت را به عنوان يك اصل اعتقادي معتبر مي دانند؟

با توجه به اين كه شيعه امامت را ادامه راه نبوت مي داند و به نقش اساسي آن در تأمين سعادت انسان اعتقاد دارد، امامت را همانند نبوت از اصول عقايد خود مي داند.
توضيح اين كه: بين اهل سنت و شيعه در لزوم وجود خليفه براي پيغمبر اختلافي نيست و اختلاف در اين است كه آيا خلافت خليفة پيغمبر(ص) به انتخاب است يا انتصاب؟
اهل سنّت مي گويند احتياج به تعيين از جانب خدا و پيغمبر نيست و خليفه به انتخاب امّت معيّن مي شود و شيعه مي گويد جز به نصب و تعيين پيغمبر كه نصب و تعيين خدا است، معيّن نمي شود.
علاوه بر اين، شيعه در مورد امامت به دو مسئله ديگر قائل است:
1ـ امامت به معناي مرجعيت ديني.
شيعه معتقد است، همان گونه كه پيامبر اسلام(ص) احكام الهي را به دور از خطا و اشتباه بيان مي نمود، بعد از او نيز بايد انسان معصومي وجود داشته باشد كه امام و پيشواي ديني مردم باشد و تفسير صحيح آيات الهي و احكام خداوند را كه در زمان پيامبر بيان نشده و يا مورد اختلاف است، به نحو صحيح و به دور از خطا و اشتباه بيان كند.
اگر همانند يكي از مردم دچار خطا و اشتباه شود، پس هيچ شأن و ضرورتي براي امام و پيشواي ديني او بودن باقي نمي ماند.
اهل سنت به چنين امامتي عقيده ندارند و خليفه و امام را جائز الخطا مي دانند و حتي موارد فراواني از اشتباهات خلفاي خود را ذكر كرده اند.
پس شيعه قائل است كه مرجعيت ديني از آنِ امام معصومِ آگاه به سعادت دين و دنياي انسان ها مي باشد.
2ـ امامت به معناي ولايت تكويني و خلافت كبري
امامت داراي مرتبة سوّمي مي باشد كه اوج مفهموم امامت است كه در وجود انسان كامل تجلي مي يابد و به معناي حجّت است كه هيچ زماني خالي از حجّت نيست: "و لولا الحجّة لساخت الارض بأهلها هيچ وقت نبوده و نخواهد بود كه زمين از انسان كامل خالي باشد".
شيعه براي آن انسان كامل مقامات و درجات زيادي قائل است.
شيعه براي اثبات امامت و ولايت معصومين به كتاب و سنّت و عقل استدلال مي نمايد.
با توجه به اين شئون سه گانة‌ مهم است كه شيعه امامت را از اصول اعتقادات خود تلقي مي‌كند و اعتقاد به آن را از روي تحقيق بر خود واجب مي داند.