جمع بندی چرا امام خمینی (ره) با خلخالی مخالفت نکردند؟

تب‌های اولیه

55 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا امام خمینی (ره) با خلخالی مخالفت نکردند؟

سلام

صادق خلخالی کارهایی کرد که منتقدان زیادی پیدا کرد نظیر اعدام ها تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید( که البته این دو مورد با مخالفت مردم بخیر گذشت.)
توهین به کوروش و ...

چرا امام خمینی با کارهای او مخالفت نکرد و او رو عزل نکرد؟ آیا با کارهای او مواق بود؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد عماد

[TD][/TD]

Miss.Narges;1003299 نوشت:
تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید( که البته این دو مورد با مخالفت مردم بخیر گذشت.)

سلام علیکم
در کجا آمده که آقای خلخالی قصد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید را داشته است؟

Miss.Narges;1003299 نوشت:
چرا امام خمینی با کارهای او مخالفت نکرد و او رو عزل نکرد؟ آیا با کارهای او مواق بود؟

در مورد اعدام ها که برخی از آنها جنایتکار بودند و اعدام آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی صورت گرفته است. البته برخی تندروی ها در اوایل هر انقلابی از سوی مردم بدیهی است که این کارها را نباید به نام اشخاص نوشت
در مورد اهانت به کورش نیز، نظر شخصی ایشان بوده الان نیز افرادی در مورد کورش افراط می کنند و برخی تفریط. بنا نیست در این گونه موارد مقام معظم رهبری وارد شوند زیرا مسائل مشابه بسیار است.
کورش شخصی بوده که امروزه با اهداف خاص بزرگ نمائی می شود و برخی بسیار در این مورد افراط می کنند در مقابل نیز برخی به تخریب وی پرداخته و تخریب می کنند.
اما در مورد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید منتظر سند شما هستم

عماد;1004763 نوشت:
در کجا آمده که آقای خلخالی قصد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید را داشته است؟

سلام

وقتی در مورد خلخالی در اینترنت تحقیق کردم در چند جا اشاره شد.از جمله در ویکی پدیا.که ان هم در کتاب طغیان علیه نمادها گرفته شده و چند سایت دیگر.
همچنین این ادعا خودش از متواترات هستش و خیلی جاها گفته میشه.چیزی نیست که براحتی ازش بگذریم و انکار کنیم. و اگر بفرض این ادعا و مطلب در کتابهایی که شما خودتون انها رو قبول دارید نباشه زود نتیجه بگیرید که این ادعا درست نیست

در هر صورت من هم در مقام سوال کننده هستم نه ادعا کننده.پس قصد تخریب شخصی از جمله خلخالی رو ندارم.امیدوارم در پاسخ شما نیز د رمورد خلخالی موضع بی طرفانه اتخاذ کنید.

عماد;1004764 نوشت:
در مورد اعدام ها که برخی از آنها جنایتکار بودند و اعدام آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی صورت گرفته است. البته برخی تندروی ها در اوایل هر انقلابی از سوی مردم بدیهی است که این کارها را نباید به نام اشخاص نوشت

شما خود میدانید که اعدام قواعد خاص خودشو داره .طرف هر چقدر هم جنایتکار باشه باید براش دادگاه تشکیل بشه و به فرد حق دفاع از خود داده بشه.در ضمن همه ان همه افرادیکه اعدام شدند که جنایتکار نبودند.شما از کجا میگید جنایتکار بودند؟و چرا اعدام انها عجولانه انجام شد؟

عماد;1004764 نوشت:
در مورد اهانت به کورش نیز، نظر شخصی ایشان بوده الان نیز افرادی در مورد کورش افراط می کنند و برخی تفریط. بنا نیست در این گونه موارد مقام معظم رهبری وارد شوند زیرا مسائل مشابه بسیار است.
کاری به افراط و تفریط بقیه ندارم.ولی فردی مثل خلخالی که مثلا لباس روحانیت داشته و طلبه بوده باید بیاد به کوروش یا هر کس دیگری همچین تهمتی بی شرمانه ای بکنه؟ بفرض کورورش بد.چرا اصلا باید بیاد تهمت بزنه؟ در ضمن بنده چکار به مقام معظم رهبری دارم؟

Miss.Narges;1004770 نوشت:
سلام

وقتی در مورد خلخالی در اینترنت تحقیق کردم در چند جا اشاره شد.از جمله در ویکی پدیا.که ان هم در کتاب طغیان علیه نمادها گرفته شده و چند سایت دیگر.
همچنین این ادعا خودش از متواترات هستش و خیلی جاها گفته میشه.چیزی نیست که براحتی ازش بگذریم و انکار کنیم. و اگر بفرض این ادعا و مطلب در کتابهایی که شما خودتون انها رو قبول دارید نباشه زود نتیجه بگیرید که این ادعا درست نیست

در هر صورت من هم در مقام سوال کننده هستم نه ادعا کننده.پس قصد تخریب شخصی از جمله خلخالی رو ندارم.امیدوارم در پاسخ شما نیز د رمورد خلخالی موضع بی طرفانه اتخاذ کنید.

با سلام و احترام

یکی از مستندات برخورد حجت الاسلام رئیسی با یک رفتار خلخالی بوده است که در زمان انتخابات مطرح شد. من دقیق یادم نمی آید اما ظاهرا ماجرا به رعایت نکردن قانون و عدم تشکیل دادگاه بوده است.

همچنین ایشان صحبتهایی درباره کوروش زده است( ظاهرا هم در مصاحبه گفته اند و هم در مقاله ای نظرات خود را مطرح کردند) که وجهه علمی ندارد. یعنی به خاطر اطلاعات ناقص یا تحلیل شخصی به نتایجی درباره کوروش رسیدند که کمتر کسی آن را قبول دارد.

خاطره رو پیدا کردم که نقل میکنم :
از طـرف آقـای خلخالـی حکـم داشـتند تـا بـا مـواد مخـدر مبـارزه کننـد. سـلاح داشـتند و بـه هیـچ قانـون و رویـه ای اهمیت نمیدادنـد. تحـت عنـوان دادگاه ویـژه مبـارزه بـا مـواد مخـدر جـاده را می بسـتند، خودروهـا را می گشـتند و هـر
کــس را کــه می خواســتند دســتگیر و گاهــی اوقــات اجــرای حکــم می کردنــد. تعـدادی از مسـئولین نیـز از آنـان حمایـت میکردنـد.
امـا سـید ابراهیـم جـوان بـر سـر قانـون بـا کسـی تعـارف نداشـت. رفـت خدمـت شـهید قدوسـی بـرای شـکایت. ایشـان گفتنـد کـه ایـن مسـئله در جاهـای دیگـر کشـور هـم بـه وجود
آمـده و قـرار اسـت بـا امـام مطـرح کننـد. سـید ابراهیـم امـا گفـت کـه قضیـه کرج را شخصا حـل خواهـد کـرد. بـه محـل تجمـع آنهـا رفـت و ضمـن ضبـط سـلاح، افـراد متخلـف را تحویـل دادگاه انقلـاب داد. آقـای خلخالـی زنـگ زد بـرای بازخواسـت. پرسـید کـه شـما اقـدام کردید بـه گرفتن این دفتـر؟
ابراهیم گفـت: بلـه! خلخالـی بـا عصبانیـت جـواب داد: بالاتـر از تـو هـم نمیتوانـد این کار را انجـام بدهـد. سـید ابراهیـم بـا صدایـی مطمئـن و آرام گفـت: مـن ایـن کار را کــردم و شــد و بــه بالاتــر از مــا هــم ســلام برســانید، بالاخــره در کــرج مـن مسـئول هسـتم. اگـر مـن مسـئول هسـتم نمی گـذارم کـه کار غیرقانونـی انجـام بشـود.

عماد;1004763 نوشت:
سلام علیکم
در کجا آمده که آقای خلخالی قصد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید را داشته است؟

با سلام

اگر به ویکی پدیا مراجعه کنید منابع ذکر شده است.
به صورت کلی و بدون ذکر نام قصد تخریب قطعی بوده است.
مثلا اگر به خود مقبره فردوسی مراجعه کنید داخلش جریان ممانعت رهبر انقلاب از تخریب ذکر شده است. ایشان از قصد تخریب مطلع میشوند و سریعا نامه ای مینویسند ....

آقای رائفی پور مصاحبه پیام فضلی نژاد با خلخالی را گذاشته کسی علاقه دارد با شخصیت خلخالی آشنا شود این مصاحبه را بخواند.

مطالب عجیبی در این مصاحبه امده:

مثلاً خلخالی می گوید یک نفر را اعدام کردم بعداً مشخص شد کسی را که باید اعدام می کردم برادر دو قلو او بود و اشتباهی آن یکی برادر را اعدام کردم~x(

یا یک گروه را به انواع چپگرا اعدام کردیم بعداً فهمیدیم مسلمان بودن:-o

یا می گوید صفی از مخالفین تشکیل شد و گفتم یکی در میان اعدام و حبس ابد ولی چون یکی از حبس ابدی ها خندید دستورم را برعکس کردم (جالب خود رائفی پور هم در سخنرانیش این خاطره خلخالی نقل و ان را از افراط گرایی های اول انقلاب نام می برد)

یا یک نوجوان را به دلیل خواندن روزنامه مخالفین می کشد.

خدا شهید بهشتی و امامی کاشانی را اجر خیر دهد خلخالی را رد صلاحیت و کلاً از انقلاب حذف کردند.

دانلود pfd مصاحبه:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_qtbHl9veAhVD_qQKHXahAhIQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fdl.masaf.ir%2FBa-Ostad%2FSokhanrani%2FHamayesh-JonbeshMasaf%2FRevayateAhd%2FRevayateAhd-56%2FKhalkhali%2526fazlinezhad.pdf&usg=AOvVaw0fviy1KDO0q6hocjk9JVSa

سخنان رائفی پور درباره مصاحبه پیام فضلی نژاد با خلخالی و حکم یکی در میان حبس ابد و اعدام خلخالی(از دقیقه 2:40 به بعد):

https://www.aparat.com/v/Wz9HV/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

Miss.Narges;1004770 نوشت:
وقتی در مورد خلخالی در اینترنت تحقیق کردم در چند جا اشاره شد.از جمله در ویکی پدیا.که ان هم در کتاب طغیان علیه نمادها گرفته شده و چند سایت دیگر.
همچنین این ادعا خودش از متواترات هستش و خیلی جاها گفته میشه.چیزی نیست که براحتی ازش بگذریم و انکار کنیم.

بنده داعیه در دفاع از عملکرد و رفتارها و گفتارهای آیه الله خلخالی را ندارم. اما برای اینکه قضیه ای را به کسی نسبت دهیم باید مستند حرف بزنیم. نمی دانم در مسائل نظری مقاله یا پایان نامه نوشته اید یا نه؟ اگر در مقاله علمی یا پایان نامه به ویکی پدیا آدرس دهیم داوران نه تنها نشان ضعف مقاله می دانند بلکه به تمسخر نیز می پردازند زیرا ویکی پدیا دانش نامه ای است که هر کس می تواند هر مطلبی که خواست در آن قرار دهد.

Miss.Narges;1004770 نوشت:
و اگر بفرض این ادعا و مطلب در کتابهایی که شما خودتون انها رو قبول دارید نباشه زود نتیجه بگیرید که این ادعا درست نیست

بنده نمی گویم کتابهای مورد تایید بنده. بلکه فکر کنید الان می خواهیم در دادگاه آقای خلخالی را محاکه کنیم و تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید نیز از گناهان نا بخشودنی باشد. قاضی دادگاه می گوید ادله خود را ارائه دهید تا آقای خلخالی را به این جرم محاکمه کنیم. پاسخ دهیم که در ویکی پدیا آمده؟؟؟!!!
بنده فقط عرض کردم باید در این موارد ادله محکمه پسند ارائه شود.

Miss.Narges;1004770 نوشت:
در هر صورت من هم در مقام سوال کننده هستم نه ادعا کننده.پس قصد تخریب شخصی از جمله خلخالی رو ندارم.امیدوارم در پاسخ شما نیز د رمورد خلخالی موضع بی طرفانه اتخاذ کنید.

عرض کردم که داعیه در دفاع از ایشان ندارم اما اگر مطلبی علیه ایشان می گوئیم باید مستند باشد و ویکی پدیا مستند نیست.

Miss.Narges;1004772 نوشت:
شما خود میدانید که اعدام قواعد خاص خودشو داره .طرف هر چقدر هم جنایتکار باشه باید براش دادگاه تشکیل بشه و به فرد حق دفاع از خود داده بشه.در ضمن همه ان همه افرادیکه اعدام شدند که جنایتکار نبودند.شما از کجا میگید جنایتکار بودند؟و چرا اعدام انها عجولانه انجام شد؟

بنده اطلاعی از این اعدامها که شما می فرمائید ندارم. آنچه اطلاع دارم سرانی که اعدام شدند با محاکمه بود و برخی از محاکمه های آنها در همان منابع حتی منابعی که شما به آن استناد می کنید موجود است.
اگر کسانی هم احتمالا بدون محاکمه اعدام شده اند نمی توان ادعا کرد که با خبر امام خمینی اتفاق افتاده است.

Miss.Narges;1004772 نوشت:
ولی فردی مثل خلخالی که مثلا لباس روحانیت داشته و طلبه بوده باید بیاد به کوروش یا هر کس دیگری همچین تهمتی بی شرمانه ای بکنه؟ بفرض کورورش بد.چرا اصلا باید بیاد تهمت بزنه؟ در ضمن بنده چکار به مقام معظم رهبری دارم؟

بسیار افراد هستند که لباس روحانیت دارند و علیه افراد خوب یا بد اظهار نظر می کنند. اقای خلخالی نیز یکی.
بحث این است که چرا امام خمینی به ایشان تذکر نداده است. بنده عرض کردم بنا نیست هر روحانی علیه شخصی