جمع بندی چرا امام خمینی (ره) با خلخالی مخالفت نکردند؟

تب‌های اولیه

55 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا امام خمینی (ره) با خلخالی مخالفت نکردند؟

سلام

صادق خلخالی کارهایی کرد که منتقدان زیادی پیدا کرد نظیر اعدام ها تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید( که البته این دو مورد با مخالفت مردم بخیر گذشت.)
توهین به کوروش و ...

چرا امام خمینی با کارهای او مخالفت نکرد و او رو عزل نکرد؟ آیا با کارهای او مواق بود؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد عماد

[TD][/TD]

Miss.Narges;1003299 نوشت:
تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید( که البته این دو مورد با مخالفت مردم بخیر گذشت.)

سلام علیکم
در کجا آمده که آقای خلخالی قصد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید را داشته است؟

Miss.Narges;1003299 نوشت:
چرا امام خمینی با کارهای او مخالفت نکرد و او رو عزل نکرد؟ آیا با کارهای او مواق بود؟

در مورد اعدام ها که برخی از آنها جنایتکار بودند و اعدام آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی صورت گرفته است. البته برخی تندروی ها در اوایل هر انقلابی از سوی مردم بدیهی است که این کارها را نباید به نام اشخاص نوشت
در مورد اهانت به کورش نیز، نظر شخصی ایشان بوده الان نیز افرادی در مورد کورش افراط می کنند و برخی تفریط. بنا نیست در این گونه موارد مقام معظم رهبری وارد شوند زیرا مسائل مشابه بسیار است.
کورش شخصی بوده که امروزه با اهداف خاص بزرگ نمائی می شود و برخی بسیار در این مورد افراط می کنند در مقابل نیز برخی به تخریب وی پرداخته و تخریب می کنند.
اما در مورد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید منتظر سند شما هستم

عماد;1004763 نوشت:
در کجا آمده که آقای خلخالی قصد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید را داشته است؟

سلام

وقتی در مورد خلخالی در اینترنت تحقیق کردم در چند جا اشاره شد.از جمله در ویکی پدیا.که ان هم در کتاب طغیان علیه نمادها گرفته شده و چند سایت دیگر.
همچنین این ادعا خودش از متواترات هستش و خیلی جاها گفته میشه.چیزی نیست که براحتی ازش بگذریم و انکار کنیم. و اگر بفرض این ادعا و مطلب در کتابهایی که شما خودتون انها رو قبول دارید نباشه زود نتیجه بگیرید که این ادعا درست نیست

در هر صورت من هم در مقام سوال کننده هستم نه ادعا کننده.پس قصد تخریب شخصی از جمله خلخالی رو ندارم.امیدوارم در پاسخ شما نیز د رمورد خلخالی موضع بی طرفانه اتخاذ کنید.

عماد;1004764 نوشت:
در مورد اعدام ها که برخی از آنها جنایتکار بودند و اعدام آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی صورت گرفته است. البته برخی تندروی ها در اوایل هر انقلابی از سوی مردم بدیهی است که این کارها را نباید به نام اشخاص نوشت

شما خود میدانید که اعدام قواعد خاص خودشو داره .طرف هر چقدر هم جنایتکار باشه باید براش دادگاه تشکیل بشه و به فرد حق دفاع از خود داده بشه.در ضمن همه ان همه افرادیکه اعدام شدند که جنایتکار نبودند.شما از کجا میگید جنایتکار بودند؟و چرا اعدام انها عجولانه انجام شد؟

عماد;1004764 نوشت:
در مورد اهانت به کورش نیز، نظر شخصی ایشان بوده الان نیز افرادی در مورد کورش افراط می کنند و برخی تفریط. بنا نیست در این گونه موارد مقام معظم رهبری وارد شوند زیرا مسائل مشابه بسیار است.
کاری به افراط و تفریط بقیه ندارم.ولی فردی مثل خلخالی که مثلا لباس روحانیت داشته و طلبه بوده باید بیاد به کوروش یا هر کس دیگری همچین تهمتی بی شرمانه ای بکنه؟ بفرض کورورش بد.چرا اصلا باید بیاد تهمت بزنه؟ در ضمن بنده چکار به مقام معظم رهبری دارم؟

Miss.Narges;1004770 نوشت:
سلام

وقتی در مورد خلخالی در اینترنت تحقیق کردم در چند جا اشاره شد.از جمله در ویکی پدیا.که ان هم در کتاب طغیان علیه نمادها گرفته شده و چند سایت دیگر.
همچنین این ادعا خودش از متواترات هستش و خیلی جاها گفته میشه.چیزی نیست که براحتی ازش بگذریم و انکار کنیم. و اگر بفرض این ادعا و مطلب در کتابهایی که شما خودتون انها رو قبول دارید نباشه زود نتیجه بگیرید که این ادعا درست نیست

در هر صورت من هم در مقام سوال کننده هستم نه ادعا کننده.پس قصد تخریب شخصی از جمله خلخالی رو ندارم.امیدوارم در پاسخ شما نیز د رمورد خلخالی موضع بی طرفانه اتخاذ کنید.

با سلام و احترام

یکی از مستندات برخورد حجت الاسلام رئیسی با یک رفتار خلخالی بوده است که در زمان انتخابات مطرح شد. من دقیق یادم نمی آید اما ظاهرا ماجرا به رعایت نکردن قانون و عدم تشکیل دادگاه بوده است.

همچنین ایشان صحبتهایی درباره کوروش زده است( ظاهرا هم در مصاحبه گفته اند و هم در مقاله ای نظرات خود را مطرح کردند) که وجهه علمی ندارد. یعنی به خاطر اطلاعات ناقص یا تحلیل شخصی به نتایجی درباره کوروش رسیدند که کمتر کسی آن را قبول دارد.

خاطره رو پیدا کردم که نقل میکنم :
از طـرف آقـای خلخالـی حکـم داشـتند تـا بـا مـواد مخـدر مبـارزه کننـد. سـلاح داشـتند و بـه هیـچ قانـون و رویـه ای اهمیت نمیدادنـد. تحـت عنـوان دادگاه ویـژه مبـارزه بـا مـواد مخـدر جـاده را می بسـتند، خودروهـا را می گشـتند و هـر
کــس را کــه می خواســتند دســتگیر و گاهــی اوقــات اجــرای حکــم می کردنــد. تعـدادی از مسـئولین نیـز از آنـان حمایـت میکردنـد.
امـا سـید ابراهیـم جـوان بـر سـر قانـون بـا کسـی تعـارف نداشـت. رفـت خدمـت شـهید قدوسـی بـرای شـکایت. ایشـان گفتنـد کـه ایـن مسـئله در جاهـای دیگـر کشـور هـم بـه وجود
آمـده و قـرار اسـت بـا امـام مطـرح کننـد. سـید ابراهیـم امـا گفـت کـه قضیـه کرج را شخصا حـل خواهـد کـرد. بـه محـل تجمـع آنهـا رفـت و ضمـن ضبـط سـلاح، افـراد متخلـف را تحویـل دادگاه انقلـاب داد. آقـای خلخالـی زنـگ زد بـرای بازخواسـت. پرسـید کـه شـما اقـدام کردید بـه گرفتن این دفتـر؟
ابراهیم گفـت: بلـه! خلخالـی بـا عصبانیـت جـواب داد: بالاتـر از تـو هـم نمیتوانـد این کار را انجـام بدهـد. سـید ابراهیـم بـا صدایـی مطمئـن و آرام گفـت: مـن ایـن کار را کــردم و شــد و بــه بالاتــر از مــا هــم ســلام برســانید، بالاخــره در کــرج مـن مسـئول هسـتم. اگـر مـن مسـئول هسـتم نمی گـذارم کـه کار غیرقانونـی انجـام بشـود.

عماد;1004763 نوشت:
سلام علیکم
در کجا آمده که آقای خلخالی قصد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید را داشته است؟

با سلام

اگر به ویکی پدیا مراجعه کنید منابع ذکر شده است.
به صورت کلی و بدون ذکر نام قصد تخریب قطعی بوده است.
مثلا اگر به خود مقبره فردوسی مراجعه کنید داخلش جریان ممانعت رهبر انقلاب از تخریب ذکر شده است. ایشان از قصد تخریب مطلع میشوند و سریعا نامه ای مینویسند ....

آقای رائفی پور مصاحبه پیام فضلی نژاد با خلخالی را گذاشته کسی علاقه دارد با شخصیت خلخالی آشنا شود این مصاحبه را بخواند.

مطالب عجیبی در این مصاحبه امده:

مثلاً خلخالی می گوید یک نفر را اعدام کردم بعداً مشخص شد کسی را که باید اعدام می کردم برادر دو قلو او بود و اشتباهی آن یکی برادر را اعدام کردم~x(

یا یک گروه را به انواع چپگرا اعدام کردیم بعداً فهمیدیم مسلمان بودن:-o

یا می گوید صفی از مخالفین تشکیل شد و گفتم یکی در میان اعدام و حبس ابد ولی چون یکی از حبس ابدی ها خندید دستورم را برعکس کردم (جالب خود رائفی پور هم در سخنرانیش این خاطره خلخالی نقل و ان را از افراط گرایی های اول انقلاب نام می برد)

یا یک نوجوان را به دلیل خواندن روزنامه مخالفین می کشد.

خدا شهید بهشتی و امامی کاشانی را اجر خیر دهد خلخالی را رد صلاحیت و کلاً از انقلاب حذف کردند.

دانلود pfd مصاحبه:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_qtbHl9veAhVD_qQKHXahAhIQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fdl.masaf.ir%2FBa-Ostad%2FSokhanrani%2FHamayesh-JonbeshMasaf%2FRevayateAhd%2FRevayateAhd-56%2FKhalkhali%2526fazlinezhad.pdf&usg=AOvVaw0fviy1KDO0q6hocjk9JVSa

سخنان رائفی پور درباره مصاحبه پیام فضلی نژاد با خلخالی و حکم یکی در میان حبس ابد و اعدام خلخالی(از دقیقه 2:40 به بعد):

https://www.aparat.com/v/Wz9HV/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

Miss.Narges;1004770 نوشت:
وقتی در مورد خلخالی در اینترنت تحقیق کردم در چند جا اشاره شد.از جمله در ویکی پدیا.که ان هم در کتاب طغیان علیه نمادها گرفته شده و چند سایت دیگر.
همچنین این ادعا خودش از متواترات هستش و خیلی جاها گفته میشه.چیزی نیست که براحتی ازش بگذریم و انکار کنیم.

بنده داعیه در دفاع از عملکرد و رفتارها و گفتارهای آیه الله خلخالی را ندارم. اما برای اینکه قضیه ای را به کسی نسبت دهیم باید مستند حرف بزنیم. نمی دانم در مسائل نظری مقاله یا پایان نامه نوشته اید یا نه؟ اگر در مقاله علمی یا پایان نامه به ویکی پدیا آدرس دهیم داوران نه تنها نشان ضعف مقاله می دانند بلکه به تمسخر نیز می پردازند زیرا ویکی پدیا دانش نامه ای است که هر کس می تواند هر مطلبی که خواست در آن قرار دهد.

Miss.Narges;1004770 نوشت:
و اگر بفرض این ادعا و مطلب در کتابهایی که شما خودتون انها رو قبول دارید نباشه زود نتیجه بگیرید که این ادعا درست نیست

بنده نمی گویم کتابهای مورد تایید بنده. بلکه فکر کنید الان می خواهیم در دادگاه آقای خلخالی را محاکه کنیم و تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید نیز از گناهان نا بخشودنی باشد. قاضی دادگاه می گوید ادله خود را ارائه دهید تا آقای خلخالی را به این جرم محاکمه کنیم. پاسخ دهیم که در ویکی پدیا آمده؟؟؟!!!
بنده فقط عرض کردم باید در این موارد ادله محکمه پسند ارائه شود.

Miss.Narges;1004770 نوشت:
در هر صورت من هم در مقام سوال کننده هستم نه ادعا کننده.پس قصد تخریب شخصی از جمله خلخالی رو ندارم.امیدوارم در پاسخ شما نیز د رمورد خلخالی موضع بی طرفانه اتخاذ کنید.

عرض کردم که داعیه در دفاع از ایشان ندارم اما اگر مطلبی علیه ایشان می گوئیم باید مستند باشد و ویکی پدیا مستند نیست.

Miss.Narges;1004772 نوشت:
شما خود میدانید که اعدام قواعد خاص خودشو داره .طرف هر چقدر هم جنایتکار باشه باید براش دادگاه تشکیل بشه و به فرد حق دفاع از خود داده بشه.در ضمن همه ان همه افرادیکه اعدام شدند که جنایتکار نبودند.شما از کجا میگید جنایتکار بودند؟و چرا اعدام انها عجولانه انجام شد؟

بنده اطلاعی از این اعدامها که شما می فرمائید ندارم. آنچه اطلاع دارم سرانی که اعدام شدند با محاکمه بود و برخی از محاکمه های آنها در همان منابع حتی منابعی که شما به آن استناد می کنید موجود است.
اگر کسانی هم احتمالا بدون محاکمه اعدام شده اند نمی توان ادعا کرد که با خبر امام خمینی اتفاق افتاده است.

Miss.Narges;1004772 نوشت:
ولی فردی مثل خلخالی که مثلا لباس روحانیت داشته و طلبه بوده باید بیاد به کوروش یا هر کس دیگری همچین تهمتی بی شرمانه ای بکنه؟ بفرض کورورش بد.چرا اصلا باید بیاد تهمت بزنه؟ در ضمن بنده چکار به مقام معظم رهبری دارم؟

بسیار افراد هستند که لباس روحانیت دارند و علیه افراد خوب یا بد اظهار نظر می کنند. اقای خلخالی نیز یکی.
بحث این است که چرا امام خمینی به ایشان تذکر نداده است. بنده عرض کردم بنا نیست هر روحانی علیه شخصی مثل کورش صحبت کرد رهبر مملکت علیه یا له او سخن گوید. برای همین مقام معظم رهبری را مثال زدم.
الان جناب دکتر ولایتی از کورش تمجید می کند و دکتر روازاده، دکتر عباسی علیه او سخن می گویند. اما بنا نیست مقام معظم رهبری در این گونه موارد به آنها تذکر دهد.

خباء;1004787 نوشت:
یکی از مستندات برخورد حجت الاسلام رئیسی با یک رفتار خلخالی بوده است که در زمان انتخابات مطرح شد. من دقیق یادم نمی آید اما ظاهرا ماجرا به رعایت نکردن قانون و عدم تشکیل دادگاه بوده است.

پس معلوم میشود کسانی بودند که در مقابل رفتارهای ایشان موضع می گرفتند.

خباء;1004787 نوشت:
همچنین ایشان صحبتهایی درباره کوروش زده است( ظاهرا هم در مصاحبه گفته اند و هم در مقاله ای نظرات خود را مطرح کردند) که وجهه علمی ندارد. یعنی به خاطر اطلاعات ناقص یا تحلیل شخصی به نتایجی درباره کوروش رسیدند که کمتر کسی آن را قبول دارد.

بحث کورش، بحث مفصلی است که بنده نظر خاص خود را دارم. برخی را افراطی و برخی را تفریطی می دانم که توضیح آن فرصت دیگری می طلبد.
در اینجا بحث این است که چرا در مقابل این رفتار یا گفتار های آقای خلخالی امام موضع نگرفته اند.
فقط در مورد اعدام بی جا باید امام موضع می گرفتند که اعدام بی جا ثابت نشده است.

خباء;1004792 نوشت:
مثلا اگر به خود مقبره فردوسی مراجعه کنید داخلش جریان ممانعت رهبر انقلاب از تخریب ذکر شده است. ایشان از قصد تخریب مطلع میشوند و سریعا نامه ای مینویسند ....

خب. با این مطلب بر فرض صحتش ثابت می شود که از تخریب ممانعت به عمل آمده است.

عماد;1004798 نوشت:
خب. با این مطلب بر فرض صحتش ثابت می شود که از تخریب ممانعت به عمل آمده است.

برادر عزیز
شما از قصد پرسیدید نه از انجام و جوابتان داده شد.

شما گفتید :
در کجا آمده که آقای خلخالی قصد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید را داشته است؟

ثانیا کسی نگفت ممانعت انجام نگرفته. مثل اینکه خودم دارم برایتان جریان ممانعت را نقل میکنم!!!!

بحث من درمورد شواهد خود این امر بود.

اما درباره اینکه آیا امام خمینی کوتاهی کرده اند یا نه؟

من اطلاعی ندارم . فقط طبق آنچه از خاطرات رئیسی به نقل از شهید قدوسی نقل شده، قرار بوده به امام اطلاع دهند.
اما آیا اطلاع داده اند؟ من خبر ندارم.
آیا امام کوتاهی کرده ؟ من نمیدانم.

در مورد رهبری نیز ممانعت از نوع شهادت و نامه بوده نه حکم قانونی و مانند آن. ولی به هر حال کسی منکر وجود انسانهای خردمند و با بصیرت نیست.

یا حق

عماد;1004797 نوشت:
.
فقط در مورد اعدام بی جا باید امام موضع می گرفتند که اعدام بی جا ثابت نشده است.[/SIZE]

برادر عزیز

حداقل بعد از تحقیق و جستجو بفرمایید برای ما اعدام بی جا ثابت نشده است.
به نظر می رسد طبق پستهای پیشین شما تحقیقات کافی را نکرده اید اما به صراحت و به صورت مطلق اعدام بیجا را نفی می کنید.

به هر حال اعمال نا به جا قرار نیست فقط اعدام باشد. خیلی کارها میتواند غیر قانونی و خلاف شرع باشد.
لازم نیست فقط امام در برابر اعدام نا به جا موضع بگیرند.

سوالی که برایم پیش آمده این است که

در خاطرات هاشمی آمده کاشانی به او زنگ میزند و رد صلاحیت خلخالی را میگوید.
و از او میخواهد به خاخالی بگوید که استعفا بدهد و هاشمی مخالفت میکند تا مبادا آن را از چشم جامعه مدرسین ببینند... ( نقل به مضمون)
و میگوید اگر موافقت شود احمالا خلخالی دست به دامان امام خواهد شد.
( مضمون)

سوالم این است که چرا امام پیش از کاشانی و مانند او متوجه خبط او نشد؟ و چرا مخالفت نکرد؟

خباء;1004799 نوشت:
شما گفتید :
در کجا آمده که آقای خلخالی قصد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید را داشته است؟

ثانیا کسی نگفت ممانعت انجام نگرفته. مثل اینکه خودم دارم برایتان جریان ممانعت را نقل میکنم!!!!

بحث من درمورد شواهد خود این امر بود.

اما درباره اینکه آیا امام خمینی کوتاهی کرده اند یا نه؟

من اطلاعی ندارم .


ظاهرا جنابعالی از وسط بحث وارد شده اید و پست های اولیه را ندیده اید
اولین پست که ایجاد شده، پست زیر است

Miss.Narges;1003299 نوشت:
صادق خلخالی کارهایی کرد که منتقدان زیادی پیدا کرد نظیر اعدام ها تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید( که البته این دو مورد با مخالفت مردم بخیر گذشت.)
توهین به کوروش و ...

چرا امام خمینی با کارهای او مخالفت نکرد و او رو عزل نکرد؟ آیا با کارهای او مواق بود؟


اصلا بحث بر سر این است که چرا امام خمینی با ایشان مخالفت نکرد. بنده نیز عرض کرده ام
اولا: باید با دلایل محکمه پسند ثابت شود ایشان چنین کارهایی کرده است
وثانیا: امام خمینی با ایشان برخورد کرده یا نه یا جلو ایشان را گرفته است یا نه

خباء;1004802 نوشت:
حداقل بعد از تحقیق و جستجو بفرمایید برای ما اعدام بی جا ثابت نشده است.
به نظر می رسد طبق پستهای پیشین شما تحقیقات کافی را نکرده اید اما به صراحت و به صورت مطلق اعدام بیجا را نفی می کنید.

چرا بحث را به حاشیه می کشانید برادر!
بنا نیست بنده تحقیق کنم که اعدام های غیر قانونی بوده یانه
بزرگواری فرموده چرا جلو اعدام های غیر قانونی ایشان را نگرفته است. بنده عرض کردم
اول باید ثابت شود اعدام غیر قانونی بوده
بعد بگوئیم چرا امام جلو ایشان را نگرفته است
بنده نباید ثابت کنم که اعدام غیر قانونی بوده
بلکه دوستی که چنین فرموده باید ثابت کند!!!

خباء;1004802 نوشت:
به هر حال اعمال نا به جا قرار نیست فقط اعدام باشد. خیلی کارها میتواند غیر قانونی و خلاف شرع باشد.
لازم نیست فقط امام در برابر اعدام نا به جا موضع بگیرند.

اصل سوال تاپیک این است توجه بفرمائید
اصل سوال این است که چرا امام جلو ایشان را نگرفته است؟؟؟؟؟!!!!!!!

خباء;1004803 نوشت:
سوالی که برایم پیش آمده این است که

در خاطرات هاشمی آمده کاشانی به او زنگ میزند و رد صلاحیت خلخالی را میگوید.
و از او میخواهد به خاخالی بگوید که استعفا بدهد و هاشمی مخالفت میکند تا مبادا آن را از چشم جامعه مدرسین ببینند... ( نقل به مضمون)
و میگوید اگر موافقت شود احمالا خلخالی دست به دامان امام خواهد شد.
( مضمون)

سوالم این است که چرا امام پیش از کاشانی و مانند او متوجه خبط او نشد؟ و چرا مخالفت نکرد؟


این مورد به سوال اصلی تاپیک ربطی ندارد
تقاضا دارم پست اول تاپیک را بخوانید. بنده در حال پاسخ دادن به آن هستم
شما نییز این سوال را در تاپیک جداگانه ای بپرسید ان شاءالله دوستان خدمتتان هستند.

عماد;1004810 نوشت:
اول باید ثابت شود اعدام غیر قانونی بوده

سلام

اینکه خلخالی به جای اعدام مجرم برادر دو قلو او را اعدام کرده یا یکی در میان حکم اعدام و حبس ابد صادر می کرده کجاش قانونی بوده!؟

عماد;1004810 نوشت:
بعد بگوئیم چرا امام جلو ایشان را نگرفته است

در بحث با دوستان کارشناس غالباً نتیجه گیری می شود مصلحت بوده برخورد نشود، فکر می کنم در همین بحث هم باز به این نتیجه برسیم.

موفق و سلامت باشید@};-

با سلام
بنده درصدد دفاع از امام نیستم صرفا یک بحث کلی دارم
ببینید فرض اشتباه و خطا در مورد ایشون مطرح هست اما خطایی با این بزرگی که قابل پذیرش نیست یعنی مرگ یک عده مظلوم قطعا گناه کبیره محسوب میشه
از طرفی انجام گناه کبیره گویا باعث سلب مرجعیت میشه
خوب تا اینجا مخالفان ایشون حتما خوشحال میشن اما این یک تیغ دو لبه هست
بسیاری از مراجع تقلید که در بسیاری از مبانی که مخالف ایشون بودن مثل مخالفین فلسفه و ... همه گویا سکوت محض کردن یا تذکراتشان چندان جدی نبوده لذا آن ها هم در گناه سهیم میشن
و مرجعیتشون زیر سواله
لذا نباید به همین راحتی عمل یک مرجع تقلید رو زیر سوال برد باید زوایای این مسئله کاملا باز بشه وگرنه اساس حوزه زیر سوال میره
جدای اینکه خود آقای خلخالی باید ببینیم چه دفاعیاتی داشتن به هر حال ایشون الان در قید حیات نیستن تا از خودشون دفاع کنن و این خلاف انصاف هست
همچینی باید شرایط دقیق سیاسی رو دید و مدارک رو کامل بررسی کرد
بنده حداقل الان به ذهنم میرسه این تحقیق اگر واقعا بخواد روش علمی داشته باشه یک پایان نامه ارشد میشه
لذا بنده قضاوتی در مورد نتیجه ندارم
از طرفی هم هر عملی ظالمانه از جمله قتل فرد بیگناه یا قصد بر تخریب مقبره فردوسی و کوروش رو عمل مردود میدونم هرچند در مورد کوروش گویا ایشون بت پرست بودن یا زرتشتی(حداقا تا جایی که اطلاع دارم)

سپاس@};-@};-@};-

عماد;1004809 نوشت:
ظاهرا جنابعالی از وسط بحث وارد شده اید و پست های اولیه را ندیده اید
اولین پست که ایجاد شده، پست زیر است

اصلا بحث بر سر این است که چرا امام خمینی با ایشان مخالفت نکرد. بنده نیز عرض کرده ام
اولا: باید با دلایل محکمه پسند ثابت شود ایشان چنین کارهایی کرده است
وثانیا: امام خمینی با ایشان برخورد کرده یا نه یا جلو ایشان را گرفته است یا نه

خودتان نوشته اید " اولا "

یعنی زمانی برخورد کردن یا نکردن امام معنا دارد که چنین اتفاقاتی افتاده باشد.

پس چه طور میشود وقتی به سوال شما درباره قصد تخریب پاسخ می دهیم، میشود وسط بحث ؟!

اگر شما سوال نمی کردید من هم پاسختان را نمی دادم.

اولین پست بنده به ایشان بود نه به شما

استارتر می گوید کارهایی از خلخالی سر زده نظیر اعدام و تخریب که خود استارتر گفتند تخریب اتفاق نیافتاده.

و شما هم از قصد تخریب پرسیدید و من هم جواب دادم.

پس این وسط بحث نیست لازمه ی بحث است و الا سوال خودتان هم بیهوده است.

عماد;1004811 نوشت:
اصل سوال تاپیک این است توجه بفرمائید
اصل سوال این است که چرا امام جلو ایشان را نگرفته است؟؟؟؟؟!!!!!!!

سوال اصلی تاپیک همانطور که شما گفتید این است :

چرا امام جلو خلخالی را نگرفته است ؟

شما گفتید :

فقط در مورد اعدام بی جا باید امام موضع می گرفتند که اعدام بی جا ثابت نشده است

من می گویم :

چرا می گویید امام فقط باید در مورد اعدام بی جا موضع می گرفتند ؟

استارتر هم کارهای خلخالی را محدود به اعدام نکرد :

[SPOILER]صادق خلخالی کارهایی کرد که منتقدان زیادی پیدا کرد نظیر اعدام ها تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید( که البته این دو مورد با مخالفت مردم بخیر گذشت.)
توهین به کوروش و ...

چرا امام خمینی با کارهای او مخالفت نکرد و او رو عزل نکرد؟ آیا با کارهای او مواق بود؟ [/SPOILER]

پس آنچه از حجت الاسلام رئیسی و قدوسی نقل کردیم چه می شود ؟!

نمی دانم چرا لزوم موضع گیری امام را محدود کردید به اعدام و با "فقط" همه چیز را نفی می کنید.

این "فقط" از نظر من اشکال دارد.

عماد;1004810 نوشت:

بنا نیست بنده تحقیق کنم که اعدام های غیر قانونی بوده یانه
بزرگواری فرموده چرا جلو اعدام های غیر قانونی ایشان را نگرفته است. بنده عرض کردم
اول باید ثابت شود اعدام غیر قانونی بوده
بعد بگوئیم چرا امام جلو ایشان را نگرفته است
بنده نباید ثابت کنم که اعدام غیر قانونی بوده
بلکه دوستی که چنین فرموده باید ثابت کند!!!

بله قبول دارم اشتباه کردم شما نباید تحقیق کنید یا چیزی را ثابت کنید.

اما برادر ،

من می گویم وقتی تحقیق نکردید یا چیزی را ثابت نکردید چرا می گوید :

نقل قول:

فقط در مورد اعدام بی جا باید امام موضع می گرفتند که اعدام بی جا ثابت نشده است

عماد;1004811 نوشت:

چرا امام خمینی با خلخالی برخورد نکردند ؟

بحث های تاریخی، با بحث های قضائی و حقوقی متفاوت است.

مثلا ما در تاریخ داریم که افرادی چون رئیسی و شهید قدوسی، با این کارهای خلخالی مخالف بودند و قرار بوده به امام اطلاع داده شود.
ما در تاریخ داریم که افرادی چون بهشتی با او مخالف بودند و در مجلس خبرگان هم بی کفایت شناخته شد.
ما در تاریخ داریم که وزرا و مردم با خلخالی مخالفت کردند.
ما در تاریخ داریم که آقای خامنه ای طی نامه ای جلوی تخریب مقبره فردوسی را گرفته است.
ما در تاریخ داریم که امام خمینی به خلخالی و نیروهای انقلاب مجوز تخریب مقبره رضا شاه را داده است.

اما شاهدی که می گوید امام از این جریانات با اطلاع بودند :

نقل قول:
چندین بار گروهی از هیات دولت به خدمت امام خمینی در قم رفتیم و از عملکرد تند و آمیخته با خشونت خلخالی شکایت کردیم. مهندس بازرگان معقتد بود که اقدامات تند خلخالی به انقلاب آسیب وارد کرده است و باید مانع وی شد.


گزارش های مرکر هیات دولت به امام خمینی باعث شد که امام دستور بدهند بدون محاکمه حق اعدام هیچ کسی را ندارید مگر خاندان پهلوی. خاندان پهلوی از دید امام خمینی عبارت بودند از: برادران، خواهران، همسر و فرزندان حمدرضا شاه. سایر وابستگان به خاندان پهلوی نباید بدون محاکمه اعدام شوند و رای علیه آنها صادر شود. بعد از اینکه مهندس بازرگان این دستور را از امام گرفت در جمع خبرنگاران حاضر شد که خلخالی با دقت بیشتری رای های خود را صادر و اجرا کند. / برترین ها

نقل قول:
به گزارش پارسینه در اواخر سال 1358 شمسی آقایان "ابوالقاسم خزعلی، شیخ محمد یزدی، محمدرضا مهدوی کنی، محمد امامی کاشانی" در اعتراض به رویه شیخ صادق خلخالی در مقام حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب محرمانه به دیدن امام خمینی می روند و خواستار عزل خلخالی از سمت حاکم شرع می شوند.

این جمع قبل از دیدار با امام خمینی تعهد می کنند که اگر خلخالی برکنار نشد، بطور علنی اعتراض کنند و حتی از مناصب حکومتی خود استعفا دهند، با شنیدن توضیحات این افراد، امام خمینی دستور برکناری آیت الله خلخالی را می دهد و حتی دستور می دهند که تصاویر خلخالی با ایشان هم از صداوسیما پخش نشود.

این افراد که بعدها از چهره های شاخص جناح موسوم به راست شدند نسبت به اعدام های بی رویه و عدم رعایت جوانب شرعی در محاکمات جنجالی شیخ صادق خلخالی معترض بودند.

شیخ صادق خلخالی 24 بهمن 1357 به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی منصوب شده بود.

گفته می شود آیت الله سید محمد بهشتی نیز از جمله منتقدان خلخالی بود.

آیت الله خلخالی بعد از کنار گذاشته شدن از مناصب قضایی، ناگهان به بنی صدر نزدیک شد و حتی زمزمه نخست وزیری او هم به گوش می رسید، اما در جریان تحولات بعدی، نقش و تاثیر گذاری وی به شدت کمرنگ شد تا حدی که در ادامه حیات سیاسی خود صرفا در حد نمایندگی مجلس و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم شهرری باقی ماند.

گفتنی است رد صلاحیت شیخ صادق خلخالی توسط شورای نگهبان در دوره سوم مجلس و بعدها در مجلس خبرگان رهبری هم ریشه در همین مخالفت داشت.


اما شواهد نشان نمی دهد که امام برخورد خاصی با خلخالی کرده باشند.

قدیما;1004854 نوشت:
اینکه خلخالی به جای اعدام مجرم برادر دو قلو او را اعدام کرده یا یکی در میان حکم اعدام و حبس ابد صادر می کرده کجاش قانونی بوده!؟

اینجا سایت علمی است نه سایت سیاسی و یا تروبون سخنرانی
لطفا مدرکی ارائه دهید که در دادگاه قابل قبول باشد اینکه فلان سخنران چیزی گفته یعنی مدرک
تصور کنید الان دادگاهی تشکیل شده و شما قاضی دادگاه هستید و می خواهید جناب آقای خلخالی را محاکمه کنید از ایشان می پرسید چرا یک نفر که برادر دوقلوی دیگری بوده به جایش اعدام کردید
قطعا آقای خلخالی ازشما می پرسید، به چه دلیلی این تهمت را به من می زنید مدرکتان چیست ؟
شما پاسخ می دهید؟ آقای رائفی پور گفت؟!!!!
این شد مدرک؟!!!
خواهش می کنم در سایت علمی سخنان علمی بزنید!!!
بحث را به حاشیه نکشانید؟!!!
مطالبی که در حد روزنامه و امثال آن است جایش در سایت علمی نیست!!!

قدیما;1004854 نوشت:
در بحث با دوستان کارشناس غالباً نتیجه گیری می شود مصلحت بوده برخورد نشود، فکر می کنم در همین بحث هم باز به این نتیجه برسیم.

مکرر عرض کرده و می کنم که اول اثبات محکمه پسند کنید که جرمی انجام شده سپس ببینیم امام برخورد کرده یانه؟ اگر بخورد نکرده بود آنگاه بگوئیم چرا برخورد نکرده
هنوز در قسمت اول یعنی اثبات جرم مانده ایم؟؟!!!

اینکه بنده ببنیم شما چه نوشته اید و فورا به دنبال پاسخ باشم و شما نیز سیستم را روشن کنید و ببنید بنده چه گفته و به دنبال پاسخ باشید نامش جدل اشت و جدل امری ممدوح نیست
خواهش می کنم از این بحث های بی هوده صرف نظر کنیم و فقط و فقط به دنبال پاسخ در مورد سوال اصلی تاپیک باشیم
یک: چرا آقای خلخالی برخی اعدام ها یا کارهایی که جرم است انجام داده است؟ اگر حرفی در اثبات محکمه پسند این سوال دارید بفرمائید
دو: آیا امام از اقدامات ایشان اطلاع داشته یا نه؟ اگر سخنی در مورد اثبات محکمه پسند این مطلب دارید بفرمائید البته پس از اثبات سوال قبلی
سه: آیا امام به ایشان تذکر داده یانه و یا جلو رفتارهای مجرمانه ایشان را گرفته یانه؟ اگر سخنی یا مدرکی در مورد این سوال دارید بفرمائید البته پس از اثبات سوال اول و دوم
همین

خباء;1004891 نوشت:
چرا امام خمینی با خلخالی برخورد نکردند ؟

بحث های تاریخی، با بحث های قضائی و حقوقی متفاوت است.


ما نمی خواهیم داستان تعریف کنیم و تاریخ را بازگو کنیم. بلکه شخصی متهم است که چرا جرم انجام داده و شخص دیگر متهم است که چرا جلو جرم او را نگرفته با آنکه می توانسته است.
لذا برای اثبات جرم اسناد دقیق داشته باشیم نه ویکی پدیا یا سخنرانی آقای رائفی پور
بنابراین خواهش می کنم هر کدام از کاربران اگر دلیل، مدرک و سند محکمه پسندی در مورد سوال اول دارند بفرمایند تا اگر ثابت شد به سراغ سوالهای بعدی بروم و اگر ثابت نشد تاپیک را جمع کنیم
سوال اول:

عماد;1004893 نوشت:
یک: چرا آقای خلخالی برخی اعدام ها یا کارهایی که جرم است انجام داده است؟ اگر حرفی در اثبات محکمه پسند این سوال دارید بفرمائید

تقاضا دارم از این بعد پست ها تنها و تنها و تنها در همین مورد باشد
تشکر فراوان دارم از همکاری دوستان عزیز

عماد;1004894 نوشت:
ما نمی خواهیم داستان تعریف کنیم و تاریخ را بازگو کنیم. بلکه شخصی متهم است که چرا جرم انجام داده و شخص دیگر متهم است که چرا جلو جرم او را نگرفته با آنکه می توانسته است.
لذا برای اثبات جرم اسناد دقیق داشته باشیم نه ویکی پدیا یا سخنرانی آقای رائفی پور
بنابراین خواهش می کنم هر کدام از کاربران اگر دلیل، مدرک و سند محکمه پسندی در مورد سوال اول دارند بفرمایند تا اگر ثابت شد به سراغ سوالهای بعدی بروم و اگر ثابت نشد تاپیک را جمع کنیم
سوال اول:

تقاضا دارم از این بعد پست ها تنها و تنها و تنها در همین مورد باشد
تشکر فراوان دارم از همکاری دوستان عزیز

برادر سند از نظر شما چیست؟

آیا شما گزارشهای تاریخی که از پارسینه و برترینها نقل کردم را قبول دارید یا نه؟

اگر قرار باشد حرف شما درست باشد، خود امام خمینی نباید با عزل خلخالی موافقت می کردند.
چون در دادگاه ثابت نشده بود.
امام خمینی به حرف افرادی مثل کاشانی اعتماد کردند و گفتند تصاویرشان با خلخالی پخش نشود.

پس بحث تاریخی را با بحث قضایی خلط نکنید.

گزارش های تاریخی میگویند امام خمینی مطلع شدند اما برخورد قضایی نکردند.
علت برخورد نکردن چیست؟
این هم یک بحث قضایی و شرعی است نه یک بحث تاریخی.
چون در تاریخ نیامده که علت عدم برخورد چیست؟
اگر میخواهید، احتمالات قضایی و عقلی را بگویم....

خباء;1004895 نوشت:
برادر سند از نظر شما چیست؟

ظاهرا شما در همه بحثها کاری جز به انحراف کشیدن بحث ندارید
سند تاریخی اگر می خواهد کسی را مجرم اعلام کند باید حقوقی هم باشد توضیح نمی خواهد

خباء;1004895 نوشت:
آیا شما گزارشهای تاریخی که از پارسینه و برترینها نقل کردم را قبول دارید یا نه؟

اونها فقط خبر می دن اما درست و نادرستش باید با سند قطعی باشه
الان کیهان یه خبر می ده یکی را متهم می کنه جاسوس اعلام می کنه
از طرف دیگه نمی دونم افتاب شرق برعکسش عمل میکنه و یکی تندرو یا کلاهبردار اختلاسگر و ... معرفی می کنه
اینها دعواهای سیاسیه
کسی مجرم است که دادگاه جرم اونو اثبات کنه
کارشناس راست میگه اما صد بار هم بگه شما همین راهو میری که قبلا نیز بارها رفته ای

خباء;1004895 نوشت:
اگر قرار باشد حرف شما درست باشد، خود امام خمینی نباید با عزل خلخالی موافقت می کردند.
چون در دادگاه ثابت نشده بود.

هر عزلی به خاطر اثبات جرم نی
شاید برخی از عزلها به خاطر شرایط جامعه باشه
مثلا یکی را منافقین خراب کردن دیگه نمی تونه کار کنه. مقام بالاتر میبینه دیگه نمی تونه مثل قبل کار کنه برش می داره
مثلا امام جماعت جایی که خیلی هم متقیه تخریب شخصیت میشه، هیچکی پشت سرش نماز نمی خونه، برش می دارن که مردم نماز جماعت بخوانن

خباء;1004895 نوشت:
پس بحث تاریخی را با بحث قضایی خلط نکنید.

برای مجرم دانستن کسی باید از نظر قضایی قابل اثبات بشه
من الان یک سایتی می زنم و میگم شما ده نفر راکشتی یا از محل کار دزدیدی. کارفرما می تونه شما را مجازات کنه

خباء;1004895 نوشت:
گزارش های تاریخی میگویند امام خمینی مطلع شدند اما برخورد قضایی نکردند.

گزارشهای تاریخی غیر مستند از نظر حقوقی هیچ اعتباری ندارد و گرنه هر روز باید هزاران نفر را اعدام کرد

البته شما به توصیه کارشناس عمل نخواهید کرد و بر همین منوال پیش می روید تا بحث به انحراف کشیده بشه

عماد;1004763 نوشت:
در کجا آمده که آقای خلخالی قصد تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید را داشته است؟

در همه جا Smile

عماد;1004797 نوشت:
بنده اطلاعی از این اعدامها که شما می فرمائید ندارم. آنچه اطلاع دارم سرانی که اعدام شدند با محاکمه بود و برخی از محاکمه های آنها در همان منابع حتی منابعی که شما به آن استناد می کنید موجود است.
اگر کسانی هم احتمالا بدون محاکمه اعدام شده اند نمی توان ادعا کرد که با خبر امام خمینی اتفاق افتاده است.

دوست عزیز اعدام هویدا را چجوری میخواهید ماست مالی کنید ؟
اعدامی که حتی شبکه مستند هم برایش مستند پخش کرد !!!
شما میخواهید تاریخ را عوض کنید ؟
حتما شبکه مستند جمهوری اسلامی هم منبع معتبری نیست !!!

Ali407;1004919 نوشت:
در همه جا :-)

لطفا سند ارائه دهید همه جا که سند نیست

Ali407;1004920 نوشت:
دوست عزیز اعدام هویدا را چجوری میخواهید ماست مالی کنید ؟
اعدامی که حتی شبکه مستند هم برایش مستند پخش کرد !!!
شما میخواهید تاریخ را عوض کنید ؟
حتما شبکه مستند جمهوری اسلامی هم منبع معتبری نیست !!!

بحث بر سر اعدامهایی است که بدون محاکمه صورت گرفته است. مجرمی مثل هویدا که محاکمه شده و اعدام شده که بحثی ندارد.
بحث بر سر این نیست که آقای خلخالی اعدامی انجام نداده است بلکه بحث بر سر این است که اعدام های بدون محاکمه چرا انجام داده و بنده برای این دلیل مستند می خواهم

خباء;1004895 نوشت:
برادر سند از نظر شما چیست؟

سند از نظر بنده و هر کس که می خواهد شخص دیگری را متهم کند سندی است که قابل ارائه در محافل قضایی باشد حال ممکن است تاریخی باشد و ممکن است نباشد
مثلا ما می گوئیم ابن مجلم حضرت علی علیه السلام را به شهادت رسانده است. سند تاریخی ارائه می دهیم که قابل ارائه در محاکم قضایی باشد. اینکه یک نفر چنین می گفت. فلان جا دیدم، خیلی جا ها آمده و .... از این قبیل اسناد سند محکمه پسند محسوب نمی شود

خباء;1004895 نوشت:
آیا شما گزارشهای تاریخی که از پارسینه و برترینها نقل کردم را قبول دارید یا نه؟

اگر قرار باشد حرف شما درست باشد، خود امام خمینی نباید با عزل خلخالی موافقت می کردند.
چون در دادگاه ثابت نشده بود.
امام خمینی به حرف افرادی مثل کاشانی اعتماد کردند و گفتند تصاویرشان با خلخالی پخش نشود.

پس بحث تاریخی را با بحث قضایی خلط نکنید.

گزارش های تاریخی میگویند امام خمینی مطلع شدند اما برخورد قضایی نکردند.
علت برخورد نکردن چیست؟
این هم یک بحث قضایی و شرعی است نه یک بحث تاریخی.
چون در تاریخ نیامده که علت عدم برخورد چیست؟
اگر میخواهید، احتمالات قضایی و عقلی را بگویم....


لطفا سندی که دارای مشخصاتی که عرض کردم ارائه دهید اگر نیست بفرمائید که قبل از به تشنج کشیده شدن بحث، بحث را خاتمه دهیم.

سید معصوم;1004918 نوشت:
ظاهرا شما در همه بحثها کاری جز به انحراف کشیدن بحث ندارید
سند تاریخی اگر می خواهد کسی را مجرم اعلام کند باید حقوقی هم باشد توضیح نمی خواهد

جناب آقای سید معصوم گرامی
لطفا رعایت ادب بحث علمی را بفرمائید. سخن درست را می شود درست گفت.
از کاربران عزیز حاضر در بحث عاجزانه تقاضا دارم علمی بحث کنند نه روزنامه ای و تلگرامی

عماد;1004922 نوشت:
لطفا سند ارائه دهید همه جا که سند نیست

بحث بر سر اعدامهایی است که بدون محاکمه صورت گرفته است. مجرمی مثل هویدا که محاکمه شده و اعدام شده که بحثی ندارد.
بحث بر سر این نیست که آقای خلخالی اعدامی انجام نداده است بلکه بحث بر سر این است که اعدام های بدون محاکمه چرا انجام داده و بنده برای این دلیل مستند می خواهم

مجرم؟
اصلا دیدید مستند رو؟
اگر مجرم بود چرا فرار نکرد مثل بقیه مجرمین؟
لابد چنین چیزی وجود ندارد و شما خوبی !

عماد;1004892 نوشت:
لطفا مدرکی ارائه دهید که در دادگاه قابل قبول باشد اینکه فلان سخنران چیزی گفته یعنی مدرک
تصور کنید الان دادگاهی تشکیل شده و شما قاضی دادگاه هستید و می خواهید جناب آقای خلخالی را محاکمه کنید از ایشان می پرسید چرا یک نفر که برادر دوقلوی دیگری بوده به جایش اعدام کردید

سلام

برادر عزیز آقای رائفی پور بدون سند حرف نزده بلکه ارجاع داده به صحبت های خود خلخالی با پیام فضلی نژاد

پیام فضلی نژاد : برای تاریخ هم نمی خواهید خطایی از آن خطاها را بازگویید ؟
صادق خلخالی : تاریخ باید نماد دلاوری های انقلابیون باشد ، حالا خطاهایشان را که نباید بزرگ کرد. مثلا اینکه پاسداران یک برادر دوقلو را به جای دیگری آورده اند و من اعدامش کرده ام ، اینکه نکته مهمی نیست:-o یا مثلا یک گروه بودند که آخر سال 59 فکر می کنم دستگیر کردند که اساسا اسلامی بودند ، اما خب به ما گفتند که اینها مارکسیست هستند و من بدون فوت وقت از دم تیغ گذراندمشان. بعد هم اعلام کردیم اینان در صف شهدای انقلاب هستند و حقیقتا هم دروغ نگفتیم...
پیام فضلی نژاد : اگر فکر می کنید که با یک عذر خواهی و اعتراف مبهم به برخی اشتباهات ملت خطاها را از یاد می برند ، اشتباه کرده اید. بگذارید رک بگویم . حداقل یکبار هم که شده خیلی رک . خلخالی معرف قاضی ای انقلابی نزد مردم نیست. شاید در تب و تاب انقلاب خیلی از اصلاح طلبان امروز نیز از شما حمایت می کردند و حتی اگر برخی را اعدام نمی کردید ، شما را متهم به مسامحه می نمودند ؛ اما زمانه ، زمانه دیگری است. خلخالی نه تنها قاضی ای انقلابی نزد مردم نیست ، که جلادی بی رحم است. ببخشید این گونه سخن می گویم. شاید تاب شنیدن آن را نداشته باشد ، ولی مردم کوچه و بازار قم حتی می گویند دست خلخالی به خون بسیاری از نوجوانان و جوانان بیگناه آلوده است. یکی از آنها برایم تعریف می کرد که شما روزی بنا داشتید بیست نفر را با هم محاکمه کنید. جلوی صف آنها رفتید و گفتید یکی درمیان از سمت راست ، اولی اعدام شود و دومی حبس ابد برود. نفر آخر که حبس ابد گرفته بود ، به امید اینکه شاید روزی آزاد شود ، گویا خنده ای بر لبانش نقش بست و شما تا خنده او را دیدید گفتید حال که اینطور شد از آخز صف ، یکی در میان ، اولی اعدام شود و بعدی به حبس ابد رود...
صادق خلخالی : آن خنده شیطانی بود. دقیقا آن صحنه را به یاد دارم....

پیام فضلی نژاد : خنده آن فرد شیطانی بود ، مثلا . گناه بقیه متهمان چه بود ؟! و اصلا مگر خنده دلیل اثبات اتهامی است؟!
صادق خلخالی : الان شما می آئید از دلیل و اثبات دلیل حرف می زنید . آن موقع این چیزها نبود اصلا. می گفتند فلانی زد انقلاب است ما هم اعدامش می کردیم. آن دسته هم که گفتی همه شان محارب بودند. حبس ابد هم با اعدام که زیاد فرقی نمی کرد... پیام فضلی نژاد : واپسين بخش اين گفت و گو را به نقد و بررسي كتاب خاطرات شما به مثابه يكي از سندهاي تاريخ قضايي انقلاب 57 اختصاص دهيم. نثر و شيوه روايت كتاب به ظاهر داراي اشكالات زيادي است...

دانلود pfd مصاحبه (صفحه 20 و 21):

https://www.google.com/url?sa=t&rct=...O0q6hocjk9JVSa

سخنان رائفی پور درباره مصاحبه پیام فضلی نژاد با خلخالی و حکم یکی در میان حبس ابد و اعدام خلخالی(از دقیقه 2:40 به بعد):

https://www.aparat.com/v/Wz9HV/%D8%A...B1%D9%88%D8%B2

قدیما;1004854 نوشت:
سلام

اینکه خلخالی به جای اعدام مجرم برادر دو قلو او را اعدام کرده یا یکی در میان حکم اعدام و حبس ابد صادر می کرده کجاش قانونی بوده!؟

در بحث با دوستان کارشناس غالباً نتیجه گیری می شود مصلحت بوده برخورد نشود، فکر می کنم در همین بحث هم باز به این نتیجه برسیم.

موفق و سلامت باشید@};-

واقعا انتظار داری توی این سایت جوابی غیر از این بشنوی؟!!

[="Arial"]

عماد;1004892 نوشت:
شما پاسخ می دهید؟ آقای رائفی پور گفت؟!!!!
این شد مدرک؟!!!
خواهش می کنم در سایت علمی سخنان علمی بزنید!!!

سلام
وقتتون بخیر
یه جستجو راجع به پستهایی که بنده ارسال کردم از روز اول عضویت
نشون میده که غیر جناب حامی و جناب مشکور اصولا با هیچ کارشناس دیگه ای وارد بحث نشدم
پس مطمئن باشین نیتم جدل نیست که ممدوح نباشه
ولی این جملتون واقعا دیگه از اون حرفا بود

هرکی ندونه فکر میکنه صبح تا شب اینجا آموزش میبینیم واسه استخدام تو ناسا

مردم اینجا هرچی به مغزشون میرسه راحت بیان میکنن
اون وقت میشه یه انجمن دینی
که قراره ملت راحت بتونن حرفاشونو بزنن
ولی وقتی پای یه روحانی بیاد وسط و سندش صحبتای با مدرک کسی مثل رائفی پور باشه
میشه یه سایت علمی ؟؟؟
که مدرکشم حتما باید حقوقی باشه
و لابد اون محکمه حقوقی هم حتما قاضی اش یه روحانیه
درسته ؟؟؟

اخوی
استاد
برادر
بزرگوار
من حوزه رفته شیعه مسلمون مدافع همیشگی روحانیت
وقتی نوددرصد جمعیت ایران میگن خلخالی اعداماش غلط بود
و ده درصو روحانیت میگن نبود
طرف شمام و میگم نوددرصدی که خودمم جزوشونم حالیمون نیست
شماهایی که حالیتونه عاجزانه ازتون میخوام
بهم ثابت کنی خلخالی درست بود کاراش
نه اینکه چون فقط روحانیه همه نوددرصدو ببری زیر سوال
و بگی تو ثابت کن درست نبود
شما بهم ثابت کن
تا وقتی یکی بهم میگه دقیقا واسه چی طرفدار شماهام
تو ذهنم نیاد که تو جواب سوالام حوالم دادی به دادگاه حقوقی و سند محکمه پسند
که همیشه طرفدارت بمونم
که از ترس فاش شدن خطای یکی مثل خلخالی ریشه اعتقاداتمو نزنی.[/]

قدر زر , زرگر شناسد
قدر گوهر , گوهری
قدر گل , بلبل شناسد
قدر قنبر , را علی
انشاالله یکی مثل خلخالی توی فوه قضائی بیاید تا ریشه فساد را برکند

mohsen1990;1004934 نوشت:
واقعا انتظار داری توی این سایت جوابی غیر از این بشنوی؟!!

سلام

از یک وجه جواب کارشناس مهم نیست و مهم برداشت خوانندگان و من و شما و آگاهی بخشی به جامعه و بالاتر از آن رضایت خداوند و اهل بیت(ع) است.

از وجه دیگر شاید اگر من هم کارشناس این سایت بودم همین جوری جواب می دادم،بالاخره خطوط قرمز هم مسئله است.

موفق و سلامت باشید@};-

عماد;1004923 نوشت:
سندی است که قابل ارائه در محافل قضایی باشد

برایم عجیب است که چه طور نمی توانید میان محافل قضائی و جرم با مدیریت و رهبری یک مجموعه و سازمان، تفاوت بگذارید.

آیا برای شما قانع کننده است که بگویند فلان رئیس جمهور گفته است وزرای من خوب هستند چون هنوز جرمی برای آنها اثبات نشده است ؟!

یا رئیس مجلس بگوید همه نمایندگان خوب هستند چون هنوز جرمی برای آنها اثبات نشده است ؟

رئیس قوه قضائیه بگوید همه قضات ما خوب هستند چون هنوز جرمی برای آنها اثبات نشده است ؟

واقعا شما تفاوتی میان مدیریت و قضاوت نمی بینید ؟!!

اگر این امر روشن را قبول دارید پس حرف از محافل قضائی نزنید.

ما می گوییم یک مدیر خوب، یک رهبر خوب باید بتواند زیرمجموعه خود را به درستی مدیریت کند.

مدیریت زیر مجموعه بر پایه چه اطلاعاتی و چه مبنایی انجام می گیرد ؟

زیر مجموعه، به مدیر گزارش می دهند و مدیر بررسی می کند.

خود مدیر بر زیر مجموعه نظارت می کند.

این گزارشات و نظارت ها ، پایه های تصمیم گیری و تصمیم سازی است.

این طور نیست که مثلا رئیس قوه قضائیه ، هر قاضی را دوست داشت به قضاوتی بگمارد.

مدیر با کفایت ، قضات را از ابتدا و در طول مسیر می سنجد.

لازم نیست کسی جرمی مرتکب شود تا از منصب خودش عزل شود.

اگر این امر روشن را متوجه میشوید فبها و نعمت و الا بحث بی فایده است و اختلاف ما مبنایی می باشد.

slem;1004937 نوشت:
انشاالله یکی مثل خلخالی توی فوه قضائی بیاید تا ریشه فساد را برکند

سلام

هیچ کسی مخالف برخورد با فساد نیست،موضوع این است که وقتی کسی صلاحیت لازم را برای یک مسئولیت نداشته باشد اشتباهی داداش دو قلو طرف را به جای خود مجرم اعدام می کند.

پیامبر اکرم(ص) می فرماید:من تقدم علی قوم من المسلمین وهویری ان فیهم من هوافضل منه فقد خان اللّه ورسوله والمسلمین.الغدیر ج 8 ص 291

کسی که بر گروهی از مسلمانان مقدم شود و درمیان آنان برتر از خود می یابد به خدا و رسول و مسلمانان خیانت کرده است.

نامه مولا علی(ع) به مالک اشتر:

اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک

از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن

سید معصوم;1004918 نوشت:


خشم خود را کنترل کنید لطفا
گفتگوی بنده و کارشناس را مطالعه کنید انشاء الله پاسختان را خواهید یافت.
http://www.askdin.com/showthread.php?t=64081&p=1004949&viewfull=1#post1004949

عماد;1004795 نوشت:
بنده داعیه در دفاع از عملکرد و رفتارها و گفتارهای آیه الله خلخالی را ندارم. اما برای اینکه قضیه ای را به کسی نسبت دهیم باید مستند حرف بزنیم. نمی دانم در مسائل نظری مقاله یا پایان نامه نوشته اید یا نه؟ اگر در مقاله علمی یا پایان نامه به ویکی پدیا آدرس دهیم داوران نه تنها نشان ضعف مقاله می دانند بلکه به تمسخر نیز می پردازند زیرا ویکی پدیا دانش نامه ای است که هر کس می تواند هر مطلبی که خواست در آن قرار دهد.

خود ویکی پدیا که بتنهایی سند نیست.ویکی پدیا هم مطالب خود رو از منابع مختلف میگیرد و در مورد مطالبش ادعای درست یا نادرست ندارد.در ضمن.من یکی از اسناد رو برایتان ذکر کردم.

همچنین این موارد در مورد خلخالی از متواترات هست.و چیزی نیست که ادم فکر کنه مال هزاران سال پیشه.تا شک و تردید پیش بیاد.بلکه مربوط به زمان ماست.و تاریخ زمان ما معتبر تر و واضحتر از تاریخ زمان مثلا هخامنشیان هست.
در ضمن ایا شما اصلا در مورد ادعاهایتان اون سندی که از من توقع دارید رو خود هم ارائه میدهید؟ یا هر وقت یه بحث تاریخی و سیاسی میشه فقط از پرسشگر سند دقیق و کارشناسانه مطالبه میکنید؟ بنظر من این عادلانه نیست.

عماد;1004795 نوشت:
بنده نمی گویم کتابهای مورد تایید بنده. بلکه فکر کنید الان می خواهیم در دادگاه آقای خلخالی را محاکه کنیم و تخریب مقبره فردوسی و تخت جمشید نیز از گناهان نا بخشودنی باشد. قاضی دادگاه می گوید ادله خود را ارائه دهید تا آقای خلخالی را به این جرم محاکمه کنیم. پاسخ دهیم که در ویکی پدیا آمده؟؟؟!!!
خلخالی که توی زمان خودش بایستی محاکمه میشد و کسی که توی زمان خودش این کارها رو کرده دیگه نمیان ازش یه سند وکتاب بخوان اخر این چه استدلالیست که شما میکنید؟

عماد;1004795 نوشت:
عرض کردم که داعیه در دفاع از ایشان ندارم اما اگر مطلبی علیه ایشان می گوئیم باید مستند باشد و ویکی پدیا مستند نیست.
ممکنه یه ادعایی کاملا درست باشه و ولی خود بنده نتونم اون سندی که شما میخواهید رو براش پیدا کنم .تکلیف چیست باید سریع بگید چون نمیتونم پس انکارش کنید؟ در ضمن من نگفتم ویکی پیدا سند هست.ویکی پیدا یه دانش نامه عمومی هست و از منابع مختلف استفاده میکنه.و اگر ادعایی منبعی نداشت مینویسه بدون منبع.

عماد;1004797 نوشت:
بنده اطلاعی از این اعدامها که شما می فرمائید ندارم. آنچه اطلاع دارم سرانی که اعدام شدند با محاکمه بود و برخی از محاکمه های آنها در همان منابع حتی منابعی که شما به آن استناد می کنید موجود است.
اگر کسانی هم احتمالا بدون محاکمه اعدام شده اند نمی توان ادعا کرد که با خبر امام خمینی اتفاق افتاده است.
من که هرجا در مورد خلخالی خوندم این اعدامها رو یه امر منفی میدونن و مورد نقد قرار میدن.چگونه برای این همه ادم تونستند محاکمه تشکیل بدن؟ خود من هم چنین چیزی نشنیدم.

عماد;1004797 نوشت:
بحث این است که چرا امام خمینی به ایشان تذکر نداده است. بنده عرض کردم بنا نیست هر روحانی علیه شخصی مثل کورش صحبت کرد رهبر مملکت علیه یا له او سخن گوید. برای همین مقام معظم رهبری را مثال زدم.
بحث ما که فقط کوروش نیست من فقط چند مثال ذکر کردم.این که مقام معظم رهبری چنین رویکردی داشتند یا نه که ملاک محاسبه ما قرار نمیگره که امام خمینی هم باید مثل ایشان باشند.ممکنه مثل ایشان باشند ممکنه نباشند.عملکرد یک فرد رو که نمیشه بر محوریت فرد دیگری مقایسه کرد.اگر چه هر دو رهبر باشند.

عماد;1004797 نوشت:
الان جناب دکتر ولایتی از کورش تمجید می کند و دکتر روازاده، دکتر عباسی علیه او سخن می گویند. اما بنا نیست مقام معظم رهبری در این گونه موارد به آنها تذکر دهد.
ببینید اصل سوال من اینجاست که اگر شما خود قبول دارید خلخالی خطاها و تند روی هایی داشته که قطعا باید قبول داشته باشید چرا امام خمینی ایشان رو منصوب کردند و بعد هم که منصوب کردند بنظر میاد سکوت کرده و علیه کارهایشان موضعی نداشتند و حتی در بعضی موارد حمایت هم میکردند؟

قدیما;1004953 نوشت:
سلام

هیچ کسی مخالف برخورد با فساد نیست،موضوع این است که وقتی کسی صلاحیت لازم را برای یک مسئولیت نداشته باشد اشتباهی داداش دو قلو طرف را به جای خود مجرم اعدام می کند.

پیامبر اکرم(ص) می فرماید:من تقدم علی قوم من المسلمین وهویری ان فیهم من هوافضل منه فقد خان اللّه ورسوله والمسلمین.الغدیر ج 8 ص 291

کسی که بر گروهی از مسلمانان مقدم شود و درمیان آنان برتر از خود می یابد به خدا و رسول و مسلمانان خیانت کرده است.

نامه مولا علی(ع) به مالک اشتر:

اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک

از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن

باسلام
آیت الله خلخالی مورد اعتماد امام بودن این حرفها را هم دشمنانش برای خراب کردنش گفتن او به تمام معنا اشدا الکفار بود وبسیار با مفسدین سخت گبر بود واقعا جامعه به همچنین مردانی نیازمند ومدیون است

یه قول مشاور این تاپیک.قرار نیست هر اتفاق پیش پا افتاده ای رهبر صحبت کنند.
مثلا الان کارگر ها توی اهواز اعتصاب میکنن به فقر و حقوق نداشتنشون.همینطور کسایی که پول توی موسسات گذاشتن و ورشکسته شدن.
اینا مساله پیش پا افتاده ایست.ولی مظلومیت مردم لبنان و فلسطین و یمن مهم هست و باید دادخواهی انها را کرد.
مردم ایران فدای حزب الله لبنان.

slem;1004976 نوشت:
این حرفها را هم دشمنانش برای خراب کردنش گفتن

سلام علیکم

من فکر نمی کنم آقای رائفی پور ضد انقلاب باشند

slem;1004976 نوشت:
او به تمام معنا اشدا الکفار بود وبسیار با مفسدین سخت گبر بود واقعا جامعه به همچنین مردانی نیازمند ومدیون است

پس چرا شهید بهشتی از کار بی کارش کرد و امامی کاشانی رد صلاحیتش کرد!!

نقل قول:
خلخالی مورد اعتماد امام بودن

امام خمینی معصوم نبودند.به جز خدا و ائمه بقیه قابل نقد کردن هستند.

موفق و سلامت باشید

Ali407;1004927 نوشت:
مجرم؟
اصلا دیدید مستند رو؟
اگر مجرم بود چرا فرار نکرد مثل بقیه مجرمین؟
لابد چنین چیزی وجود ندارد و شما خوبی !

شما که خوب خوبی
لااقل کم روزنامه بخون
هویدار در زمان شاه در زندان بود چون شاه می خواست خرابکاریهاش را به گردن هویدا بندازه اونا زندانی کرد برا همین وقتی انقلاب شد نشد فرار کنه
لا اقل این مطلب که به تاریخ طبری مربوط نمشیه میشه از بابات هم بپرسی

قدیما;1004931 نوشت:
برادر عزیز آقای رائفی پور بدون سند حرف نزده بلکه ارجاع داده به صحبت های خود خلخالی با پیام فضلی نژاد

رائفی پور در همه چیز اظهار نظر مینکه
وهابیت، بهائیت، مسحیت، تاریخ اسلام، موعود، احمدحسن و ......
با اونکه اصلا تخصصش چیز دیگس
یه روز یه بهائی پژوه را دیدم که از دست حرفهای بی سند رائفی پور آه می کشید
بابا مثل روز روشنه
آقا میگه سند بیارید که اعدام ها غیر قانونی بوده
شما از حرفهای کوچه بازری رائقی پور حرف می زنه

mohsen1990;1004934 نوشت:
واقعا انتظار داری توی این سایت جوابی غیر از این بشنوی؟!!

بلکه کسی که گوشش از تلگرام پر شده و ماهوارها را هر شب تا ساعت سه نصف شب می بینه وقتی حرف منطقی بنشنه تعجب می کنه چون حرف منطقی از نظرش همان حرفهاییه که به خوردش میدن

عماد;1004924 نوشت:
جناب آقای سید معصوم گرامی
لطفا رعایت ادب بحث علمی را بفرمائید. سخن درست را می شود درست گفت.
از کاربران عزیز حاضر در بحث عاجزانه تقاضا دارم علمی بحث کنند نه روزنامه ای و تلگرامی

آقایان علمی صحبت کنن بنده هم علمی صحبت می کنم
وقتی آقایان دارن در حد قهوه خانه مطلب میزان رن چه انتظاریه که من علمی صحبت کنم

رهگذر آسمان;1004936 نوشت:
وقتی نوددرصد جمعیت ایران میگن خلخالی اعداماش غلط بود
و ده درصو روحانیت میگن نبود
طرف شمام و میگم نوددرصدی که خودمم جزوشونم حالیمون نیست
شماهایی که حالیتونه عاجزانه ازتون میخوام
بهم ثابت کنی خلخالی درست بود کاراش
نه اینکه چون فقط روحانیه همه نوددرصدو ببری زیر سوال
و بگی تو ثابت کن درست نبود
شما بهم ثابت کن
تا وقتی یکی بهم میگه دقیقا واسه چی طرفدار شماهام
تو ذهنم نیاد که تو جواب سوالام حوالم دادی به دادگاه حقوقی و سند محکمه پسند
که همیشه طرفدارت بمونم
که از ترس فاش شدن خطای یکی مثل خلخالی ریشه اعتقاداتمو نزنی.

به نظرت یکم فقط فکر کن نه زیاد فقط یه کم
یه بار از ور آونی که نوشتی بخون
خنده دار نی، مضحک نی
این شد سند
همه مردم میگن
بابا شما یه نفر را مجرم می دانید
سند محکمه پسند ارائه بدید به جای 30 تا پست با هیاهو و داد و هوار

قدیما;1004948 نوشت:
از یک وجه جواب کارشناس مهم نیست و مهم برداشت خوانندگان و من و شما و آگاهی بخشی به جامعه و بالاتر از آن رضایت خداوند و اهل بیت(ع) است.

از وجه دیگر شاید اگر من هم کارشناس این سایت بودم همین جوری جواب می دادم،بالاخره خطوط قرمز هم مسئله است.

موفق و سلامت باشید


خدا را شکر که کارشناس نیستی
اعتراف کردی که نون به نرخ روز بخوری
جانم به جای این حرفهای خنده دار سند ارائه بده

سید معصوم;1005026 نوشت:
شما که خوب خوبی
لااقل کم روزنامه بخون
هویدار در زمان شاه در زندان بود چون شاه می خواست خرابکاریهاش را به گردن هویدا بندازه اونا زندانی کرد برا همین وقتی انقلاب شد نشد فرار کنه
لا اقل این مطلب که به تاریخ طبری مربوط نمشیه میشه از بابات هم بپرسی

دوستتون که روزنامه رو معتبر نمیدونن اولا خونده باشیمم میگن کو منبع معتبر
شما که روزنامه میخونی توش ننوشته بود که ماشین گذاشتن براش و ولش کردن ولی خودش رفت خودشو معرفی کرد ؟

اصلا روند اعدامش رو میدونی که معلوم نیست کی و چطور اعدامش کردن ؟
شما جای روزنامه خوندن از منابع به قول دوستمون معتبر تری استفاده بکن

قدیما;1004948 نوشت:
از یک وجه جواب کارشناس مهم نیست و مهم برداشت خوانندگان و من و شما و آگاهی بخشی به جامعه و بالاتر از آن رضایت خداوند و اهل بیت(ع) است.

از وجه دیگر شاید اگر من هم کارشناس این سایت بودم همین جوری جواب می دادم،بالاخره خطوط قرمز هم مسئله است.

موفق و سلامت باشی


بنده به عنوان یک نفر که از اول دارم بحث را پی گیری می کنم واقعا حق را به کارشناس می دم
ایشون میگه یه سند بدید شما مثل روزنامه نگارها فضا را ملتهب میکنید که حرفتان را به کرسی بنشانید
همین پست شما
فقط برای التهاب آفرینی است
یعنی حرفهای ما درسته همه مردم روی کره زمین وقتی استدلال کارشناس و استدلال های را ببینن طرف ما را میگرین
این اسمش التهاب آفرینی است
نه خیر برادر
با هویاهو حرف از پیش نمی رود
کارشناس محترم از همان اول از شما سند خواست شما ریختید سرش که ای داد ای بیداد مگه همه نمگین
واقعا در کارتان تخصص دارید
اما انسانهای فهیم فریب این خاله زنک بازی ها را نمی خورند

خباء;1004949 نوشت:
آیا برای شما قانع کننده است که بگویند فلان رئیس جمهور گفته است وزرای من خوب هستند چون هنوز جرمی برای آنها اثبات نشده است ؟!

یا رئیس مجلس بگوید همه نمایندگان خوب هستند چون هنوز جرمی برای آنها اثبات نشده است ؟

رئیس قوه قضائیه بگوید همه قضات ما خوب هستند چون هنوز جرمی برای آنها اثبات نشده است ؟

واقعا شما تفاوتی میان مدیریت و قضاوت نمی بینید ؟!!


اینها همان جار و جنجالهایی است که دوست عزیزمان آقای سیدمعصوم نیز فرمودند
برادر جان
یک نفر را متهم کردید که کشتار انجام داده سند بدید
چرا آسمان و ریسمان می بافید

قدیما;1004953 نوشت:
هیچ کسی مخالف برخورد با فساد نیست،موضوع این است که وقتی کسی صلاحیت لازم را برای یک مسئولیت نداشته باشد اشتباهی داداش دو قلو طرف را به جای خود مجرم اعدام می کند.

بنده هم میگم آقای هویدا یه سه قلو را انداخت جلو تمساح
کی گفت: خودم دیدم
این چه متطقی است برادر
چرا به طوری فکر می کنید که انسان تصور کند پشت میز قهوه خانه نشسته اید و دارید چای قند پلو میل می فرمائید و تند تند می نویسید
کمی تامل خوبه
موضوع قفل شده است