جمع بندی وقت نوافل روزانه

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وقت نوافل روزانه

سلام
وقت نافله های روزانه کی است؟
رهبری

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;823434 نوشت:
سلام
وقت نافله های روزانه کی است؟
رهبری

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

وقت نافله‌ى ظهر از زوال است تا آن كه سايه‌ى شاخص دو سبع (دو هفتم) شود .
وقت نافله‌ى عصر تا وقتى است كه سايه به چهار سبع ( چهار هفتم ) شاخص برسد و بلكه وقت نافله باقى است تا آخر وقت اجزاء ظهر و عصر.
وقت نافله‌ى مغرب از حين فراغ از فريضه است تا زوال حمره‌ى مغربيه.
وقت نماز وتيره كه نافله‌ى عشاء است ممتدّ است تا آخر وقت عشا.
وقت نافله‌ى صبح از طلوع فجر اولى است تا ظاهر شدن سرخى طرف مشرق و جايز است به جا آوردن او را بعد از نماز شب پيش از فجر اگر چه در نيمه‌ى شب بلكه پيش از نصف شب باشد، و باید دراین صورت نماز شب را بر آن مقدّم دارد .

اصطلاحات:
شاخص:چوب، ميله و مانند آن‌را (كه شاخص نام دارد) به صورت عمودى و راست، در زمين هموار فرو برند، سايۀ آن در صبح كه آفتاب طلوع مى‌كند، به طرف مغرب است و هر چه آفتاب بالا مى‌آيد، سايۀ آن كم مى‌شود و در شهرهاى ما، در اول ظهر شرعى به آخرين درجۀ كمى خود مى‌رسد و ظهر كه گذشت، سايۀ آن به طرف مشرق برمى‌گردد و هر چه آفتاب رو به مغرب مى‌رود، سايه زيادتر مى‌شود.


حُمرۀ مَشرقيّه: سرخى پديد آمده در طرف شرق افق قبل از طلوع آفتاب و هنگام غروب آن.

حُمرۀمغربيه .سرخى پديد آمده در طرف غرب .

پی نوشت:

العروة الوثقی ، فصل فی اوقات رواتب،مساله 1 و4 و5 و6

شفا;825228 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

وقت نافله‌ى ظهر از زوال است تا آن كه سايه‌ى شاخص دو سبع (دو هفتم) شود .
وقت نافله‌ى عصر تا وقتى است كه سايه به چهار سبع ( چهار هفتم ) شاخص برسد و بلكه وقت نافله باقى است تا آخر وقت اجزاء ظهر و عصر.
وقت نافله‌ى مغرب از حين فراغ از فريضه است تا زوال حمره‌ى مغربيه.
وقت نماز وتيره كه نافله‌ى عشاء است ممتدّ است تا آخر وقت عشا.
وقت نافله‌ى صبح از طلوع فجر اولى است تا ظاهر شدن سرخى طرف مشرق و جايز است به جا آوردن او را بعد از نماز شب پيش از فجر اگر چه در نيمه‌ى شب بلكه پيش از نصف شب باشد، و باید دراین صورت نماز شب را بر آن مقدّم دارد .

اصطلاحات:
شاخص:چوب، ميله و مانند آن‌را (كه شاخص نام دارد) به صورت عمودى و راست، در زمين هموار فرو برند، سايۀ آن در صبح كه آفتاب طلوع مى‌كند، به طرف مغرب است و هر چه آفتاب بالا مى‌آيد، سايۀ آن كم مى‌شود و در شهرهاى ما، در اول ظهر شرعى به آخرين درجۀ كمى خود مى‌رسد و ظهر كه گذشت، سايۀ آن به طرف مشرق برمى‌گردد و هر چه آفتاب رو به مغرب مى‌رود، سايه زيادتر مى‌شود.


حُمرۀ مَشرقيّه: سرخى پديد آمده در طرف شرق افق قبل از طلوع آفتاب و هنگام غروب آن.

حُمرۀمغربيه .سرخى پديد آمده در طرف غرب .

پی نوشت:

العروة الوثقی ، فصل فی اوقات رواتب،مساله 1 و4 و5 و6

واقعا ممنونم

موضوع قفل شده است