وسواس فکری و سوء ظن به روحانیون و مراجع

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

esi72;897865 نوشت:
یکی از آنها را فرضا دیدم بقیه را چه کنم?

سلام
شما از یک نفر می خواهید تقلید کنید، به بقیه چه کار دارید؟

[="Tahoma"][="Navy"][="3"]

esi72;897865 نوشت:
اولا چیزی را گفتید که مورد سوال است! یعنی موضوع مورد اشکال را فرض گرفته اید که کمکی به ما نمیکند.
یکی از آنها را فرضا دیدم بقیه را چه کنم?
بعد مگر ریا قابل تشخیص حضوری است که به حضور آنها برسم??

سلام
هر وقت عالمی یافتید که مخالف هوی و هوس و مطیع دستورات دین و آگاه به زمانه خود بود دیگر وسواس به خرج ندهید
یا علیم[/][/][/]
موضوع قفل شده است