وجوب خمس

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وجوب خمس

باسلام ،باپولی که خمس ان رانداده بودم امتیاز اپارتمانی خریداری کرده امبه مبلغ 12 میلیون تومان که خمس انراحساب کردند2400000 تومان ودستگردان کردندوگفتند هر زمان امتیازم را فروختم این مبلغ را پرداخت کنم .حالا سوال من این است که ایا می توانم از پول دیگری خمس این امتیاز را پرداخت کنم؟وایا نمی خواهد مبلغ اضافه ای پرداخت کنم؟متشکرم:Mohabbat:درضمن سوال دیگری هم داشتم.اگر از طرف کسی که به دادن خمس معتقد نیست ،هدیه ای دریافت شود،ایا دادن خمس ان واجب است؟از کجا بدانیم که اصلا به ان هدیه در اصل خمس تعلق گرفته بوده یا نه؟وایا بایستی در این باره تحقیق کنیم؟باز هم سپاسگزارم

baharloo;61081 نوشت:
باسلام ،باپولی که خمس ان رانداده بودم امتیاز اپارتمانی خریداری کرده امبه مبلغ 12 میلیون تومان که خمس انراحساب کردند2400000 تومان ودستگردان کردندوگفتند هر زمان امتیازم را فروختم این مبلغ را پرداخت کنم .حالا سوال من این است که ایا می توانم از پول دیگری خمس این امتیاز را پرداخت کنم؟وایا نمی خواهد مبلغ اضافه ای پرداخت کنم؟متشکرم:mohabbat:درضمن سوال دیگری هم داشتم.اگر از طرف کسی که به دادن خمس معتقد نیست ،هدیه ای دریافت شود،ایا دادن خمس ان واجب است؟از کجا بدانیم که اصلا به ان هدیه در اصل خمس تعلق گرفته بوده یا نه؟وایا بایستی در این باره تحقیق کنیم؟باز هم سپاسگزارم

با سلام وتشکر
از آنجایی که نام مرجع تقلیدتان را بیان نفرموده اید ،پاسخ دقیق به بخش دوم سوالتان مشکل است .از این رو در خواست می شود حتما نام مرجع خود را قید نمایید.
اما پاسخ بخش اول سوال بدین ترتیب است :اگر بخواهید خمس را از پول دیگری بدهید ،باید اول خمس همان پول را محاسبه نموده وبعد خمس امتیاز آپارتمان را از آن بپردازید .

توضیح المسائل مراجع ،ج2،م1852

انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند ،ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه ،می تواند تصرف نماید
توضیح المسائل مراجع ،ج2،م1795

baharloo;61081 نوشت:
رضمن سوال دیگری هم داشتم.اگر از طرف کسی که به دادن خمس معتقد نیست ،هدیه ای دریافت شود،ایا دادن خمس ان واجب است؟از کجا بدانیم که اصلا به ان هدیه در اصل خمس تعلق گرفته بوده یا نه؟وایا بایستی در این باره تحقیق کنیم؟باز هم سپاسگزارم

با سلام
اگر از کافر یاکسی که به دادن خمس عقیده ندارد ،مالی به دست انسان آید ،واجب نیست خمس آن را بدهد.
توضیح المسائل مراجع ،ج2،م1764
وظیفه ای برای تحقیق ندارید .
موضوع قفل شده است