واقعياتي در مورد خيانت و روابط پنهاني

تب‌های اولیه

37 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
واقعياتي در مورد خيانت و روابط پنهاني

* در جـوامع غربی در %66 ازدواجها پدیده خیانت مشاهده میگردد.

* در ازدواجـهـایـی کـه یـکـی از زوجـین دست به خیانت زده احتمال طلاق افزایش یافته است.

* %75 خیانتهای جنسی به طلاق کشیده میشود.

* ماهیت خیانت عشقی با خیانت جنسی تفاوت دارد.

* زنان و مردان برای خیانت عشقی خود دلایل یکسان اما برای خیانتهای جنسی خود دلایل متفاوتی دارند.

* %15 زنان و %25 مردان جوامع غربی در دوره تاهل و زندگی مشترکشان بیش از 4 رابطه جنسی نامشروع دارند.

* %15 از افرای که مرتکب خیانت جنسی شده اند همسر پیشین خود را طلاق داده و با معشوقه خود ازدواج میکنند.

* %80 از افرادی که به قصد ازدواج با معشوقه خود همسر پیشین خود را طلاق داده اند از کرده خود پشیمان میگردند.

* بیشتر رابطه های پنهانی معمولا 3-2 سال بطول می انجامد اما برخی ممکن است مادام العمر باشد.

* عامل خوشبختی در زندگی زناشویی احتمال خیانت را منتفی نمیکند.

* پر مشغله بودن همسر عامل ناتوان کننده ای برای نداشتن رابطه پنهانی وی نمیباشد.

بطور کلی 3 نوع خیانت و یا رابطه پنهانی وجود دارد:

رابطه عشقی
رابطه جنسی
رابطه اینترنتی


تعریف خیانت عشقی: یک رابطه پنهانی میباشد که در آن یک پیوند احساسی و جنسی صمیمانه میان یک فرد متاهل با فرد دیگری که همسر قانونی وی نمیباشد برقرار میگردد.

تعریف خیانت جنسی:
یک رابطه پنهانی میباشد که در آن یک فرد متاهل با فرد دیگری که همسر قانونی وی نمیباشد رابطه جنسی برقرار میکند. در این نوع رابطه عنصر علاقه و یا وابستگی احساسی وجود ندارد.

تعریف خیانت اینترنتی:
شامل گفتگو و تبادل تصاویر و مشخصات یک فرد متاهل با فرد دیگری که همسر قانونی وی نمیباشد از طریق اینترنت و چت. محتوای گفتگوها و تبادل تصاویر و مشخصات عموما در رابطه با مسایل جنسی و صمیمانه میباشد.

عمده نیازهایی که فرد در یک رابطه نامشروع و پنهانی سعی در تامین آنها دارد به قرار زیر میباشد:

مورد نیاز بودن -رفاقت-درک شدن-از سوی فردی دوست داشته شدن-یک ریسک لذت بخش و مفرح-احساس آزادی - استقلال-سرگرمی- برآورده ساختن نیازهای جنسی-تقویت اعتماد بنفس-سلطه جویی-تجربه تازه-ماجراجویی-القاء داشتن استحقاق و شایستگی-رقابت-شیطنت-پر کردن خلاء تنهایی-برتری جویی-انتقام جویی-تعلق پذیری-احساس امنیت-مورد پذیرش واقع شدن-هیجان-لذت جویی-احساس جوانی کردن-تنوع طلبی-خود شناسی.

خیانت عشقی: این نوع رابطه پنهانی در ابتدا از یک صحبت کوتاه آغاز شده و به تدریح به یک رابطه عمیق و شدید بدل میگردد. در پایان نیز چیزی جز ندامت و از هم پاشیدن زندگی فرد ثمری در پی ندارد. انگیزه اصلی آن افزایش اعتماد بنفس فرد میباشد اما بطور کاذب. به انواع رابطه عشقی خیانت آمیز توجه کنید:

رابطه عشقی کورکورانه: در این نوع رابطه پنهانی فرد به نوعی به عشق اعتیاد دارد. وی به احساسی که در هنگام عاشق شدن به وی دست میدهد که همان افزایش ترشح آمفیتامین در بدنش میباشد اعتیاد دارد. که معمولا فرد را غیر منطقی و شیفته میگرداند. یک شهوت کورکورانه نسبت به یک فرد میباشد که در آن عشق بصورت وسواسی، غیر واقعی، آتشین و بی پروا نمود پیدا میکند. فرد در این نوع عشق خود را به مخاطره انداخته و به آب و آتش میزند که به وصال معشوق خود برسد. هنگامی که معشوق در کنار فرد عاشق نباشد احساس عذاب میکند و هنگامی که معشوق حضور دارد احساس وجد. این نوع رابطه عشقی میتواند از چند هفته تا چند چندین سال بطول انجامد. اما پس از گذشت زمان هر دو فرد پی میبرند که آنطور که تصور میکردند یکدیگر را نمیشناسند و با یکدیگر سازگاری و تفاهم ندارند. در این نوع رابطه فرد از همسر و یا شریک پیشین خود معمولا جدا میگردد.

رابطه عشقی تفننی: این نوع رابطه پنهانی بر مبنای دوستی، تفاهم و مراقبت دو جانبه از یکدیگر شکل میگیرد. این نوع رابطه به نوعی گریختن از وظایف، مسئولیتها و فشارهای زندگی روزمره و پناه آوردن به یک فرد جدید میباشد. در این نوع رابطه دو فرد بطور قابل ملاحظه ای احساساتی میباشند و ممکن است که با هم رابطه جنسی برقرار کنند و یا هیچگونه رابطه جنسی با یکدیگر نداشته باشند. در این نوع رابطه دو فرد اعتقاد دارند که فرصتی برای خود شناسی، رابطه جنسی، تجربه اندوزی، مشاوره و مورد پذیرش قرار گرفتن در اختیار آنان قرار میدهد. دو فرد در این نوع رابطه بسیار محرم یکدیگر بوده و رازدار میباشند. میتواند سالها بطول انجامد و یا حتی مادام العمر ادامه یابد. فرد ممکن است از همسر و یا شریک پیشین خود جدا نگردد و حتی اعتقاد داشته باشد که رابطه پنهانی وی و برآورده گشتن نیازهای وی از این طریق سبب تحکیم زندگی مشترکش میگردد.

رابطه عشقی مقطعی: این نوع رابطه پنهانی در دوران تغییر و تحول و عبور از یک مقطع به مقطع دیگر زندگی فرد به وقوع می پیوندد. میان دو فردی که خواهان تجارب غیر جدی، سرگرم کننده و افزایش دهنده عزت نفس میباشند. بیشتر در هنگام رویدادهای مثبت مانند ارتقاء مقام، ترفیع، پاداش، یافتن شغل جدید توسط همسر، فرزند دار شدن و یا نقل مکان به یک خانه جدید حادث میگردد. در زمان موفقیت در فرد نوعی احساس شایستگی و کفایت پدید می آید که در فرد توقع یک پاداش ویژه را ایجاد میکند. مانند رابطه برقرار کردن با یک فرد تازه که هم سرگرم کننده باشد و هم زیاد سختگیر و مشکل پسند نباشد. این حالت در زمانهای ناخوشایند نیز میتواند به وقوع بپیوندد. زمانی که فرد خواهان فردی است که قادر باشد ناکامی، شکست و ناراحتی وی را درک کرده و تسلی خاطر و پشتیبان وی باشد. این نوع رابطه کلا زود گذر میباشد و عمرش کوتاه است. شاید کمتر از یک سال و بندرت زندگی مشترک فرد را از هم میگسلد. این رابطه برای فرد نیازهای امنیت، اختیار داشتن، تعلق پذیری، عاشق و معشوق بودن، مورد پذیرش بودن و اعتماد بنفس را تامین میکند.

رابطه عشقی انتقامجویانه: برخی از زنان از مردان و برخی مردان نیز از زنان نفرت دارند. آنها لذت را در آزار دادن، فریب دادن و بازی دادن دیگران میبینند. آنها دروغگویان ماهری نیز میباشند. آنها قربانیان خود را معمولا از میان افراد آسیب پذیر، ساده لوح و معصوم شناسایی و انتخاب میکنند. آنها در ابتدا وعده های خوشایندی به طرف مقابل میدهند اما در انتها چیزی جز ناکامی، رنجش خاطر و تحقیرشدگی برای قربانی باقی نمیگذارند. فرد ابتدای آشنایی خیلی با حیله گری و ظرافت به قربانی نزدیک میگردد. ممکن است خود را فرد بسیار موفق و یا سرشناس معرفی کند و یا آنکه خود را یک قربانی رقت انگیز جا زده و حس ترحم قربانی را بر بینگیزد. اما پس از گذشت زمان بتدریج قربانی را نا امید، تحقیر و مطیع خود میگرداند. پول، وقت، انرژی و اعتماد بنفس قربانی خود را میگیرد. در اینگونه افراد با سلطه جویی و کنترل کردن فرد دیگر نوعی احساس امنیت در فرد پدید می آید. فرد در این رابطه پنهان از همسر و یا شریک پیشین خود جدا نمیگردد.

خیانت جنسی


رابطه جنسی رفاقتی: در این نوع رابطه پنهانی دو فرد با یکدیگر رابطه جنسی داشته و از یکدیگر مانند دو دوست مراقبت میکنند. با اینحال زیاد با یکدیگر صحبت نمیکنند. آنها با یکدیگر خوش بوده و با یکدیگر بودن لذت میبرند. آنها میپندارند که این نوع رابطه پنهانی نه تنها هیچ لطمه ای به زندگی مشترک با همسرشان نمیزند بلکه تاثیر مثبتی نیز بروی آن میگذارد. این نوع رابطه ممکن است سالها بطول انجامد. این رابطه عزت نفس، حس پذیرش، هیجان، خیالپردازی، لذت، شیطنت، اشتیاق وارضای تمایلات جنسی فرد را برآورده میسازد.

رابطه جنسی ماجراجویانه: در این رابطه پنهانی نیز رابطه جنسی وجود دارد. یک رابطه مفرح و شیطنت آمیز میباشد. دو فرد برخی اوقات تصور میکنند کودک بوده و طرف مقابلشان اسباب بازی میباشد که به فرد دیگری تعلق دارد. هر دو فرد در این رابطه خود محور بوده و در جستجوی لذت خویش میباشند. معمولا نیز دارای شریک جنسی فراوانی هستند. برای فرد رابطه جنسی یک بازی رقابتی و وسیله ای برای کنترل و سلطه جویی میباشد. این نوع رابطه به فرد عزت نفس، حس شایستگی ،رقابت، هیجان، شیطنت و زیرکی میبخشد ولی در نهایت باعث از هم گسستگی زندگی و شرمساری او خواهد گردید.

رابطه جنسی مرض گونه: برخی روابط جنسی پنهان تنها یک شب بطول می انجامد. حتی فرد نام معشوقه خود را نیز به خاطر نمیسپارد. اینگونه افراد تنها میخواهند چیزی را اثبات کنند و تنها انگیزه آنان ارضاء جنسی میباشد. در جستجوی روابط جنسی بودن مکرر آنان آشکار کننده احساس تردید به خویش، خشم، انتقامجویی و یاغیگری مفرط آنان میباشد. در این نوع رابطه فرد از همسر خود جدا نمیگردد چون نیازی به این کار ندارد. این نوع رابطه به فرد احساس عزت نفس و قدرت توام با غرور، تسکین، خصومت، تنهایی، برتری، و انتقامجویی میبخشد.

۱۰ نشانه خيانت در مردان

متاسفانه پديده نكوهيده خيانت در برخي از مردان مشاهده ميشـود كه در نهايت موجبات تخريف روابط خـانـواده را فراهــم خواهـد آورد. در اين قسمت به ۱۰ نشانه خيانت در مردان اشاره مي كنيم. اين علائم ممكن است شروع قصه اي غم انگيز باشد پس سعي نماييـد حـواس خود را بيشتر جمع كنيد.

● افزايش ساعات كاري
بيشترشدن مدت زماني كه بقول او بدليل اضافه كاري يا جلسه سر كار ميماند يكي از نشانه هاي مهم است. اين فرصت خوبي است براي ملاقات و قرارهاي عاشقانه.

● تفكر زياد و خيره شدن
بتازگي زياد توي فكر است، معمولا” به يك نقطه خيره ميشود و در افكار خود فرو رفته، آيا مشكل كاري دارد؟ با كـسي دعوايـش شده؟ اگر نـه پـس از خـواب خـرگوشـي بيدار شويد.

● كم حرفي و سرد مزاجي
يكي از نشانه ها اين است كه او ديگر در خانه حرف نمي زند و يا بسيار كم حرف شده است، با شما به سردي برخورد كرده و احساسات شما را بي معني مي انگارد و ديگر حرفهاي عاشقانه نميزند.

● مخفي كردن موبايل و تلفنهاي بي جواب
موبايلش را هيچگاه از خودش دور نميكند ،هنگام زنگ خوردن بسرعت سراغش رفته و به آرامي صحبت مي كند. تلفنهاي مشكوك و مزاحم زياد شده است.

● عدم تمايل به روابط جنسي
در صورت وجود روابط پنهاني شـور و هـيجان همسر شما براي رابطه از بين رفته و ديگر مانند گـذشـته تـمايـلي به داشـتن اين روابط ندارد او سرد و بيتفاوت از كنار شما خواهد گذشت.


● اتهام به خيانت
از قديم گفتن “دست پيش بگير تا پس نيـفتـي” و “كافـر هـمـه را بـه كيش خود پندارد”. بله او شما را به خيانت متهم مي كند در حالي كه هيچ دليل و مدركي ندارد. چون خود چنين افكاري درسردارد اينطور مي انگارد كه شما نيز به دنبال كج روي و تقلب هستيد.
انگ زدن هاي بي مورد، سوال پيج كردنهاي پي در پي و بدون منطق مي تواند نشانه مهمي براي خيانت در او باشد.

● جبهه گيري و پرخاشگري
هنگامي كه از او ميپرسيد “چرا دير كردي؟” يا “چرا موبايلت خـامـوش بود؟” او با لحني تند و چهره اي برافروخـته شـروع بـه توجـيه شـما مي كـند و با اسـترس پاسخ سوال را مي دهد. براي هر موضوع بي اهميتي شروع به بهانه تراشي و تند خويي مي كند.
“آنكه از حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟” هر قدر پاسخها با لحن آرامتر و منطقي تر بيان شوند، احساس صحيح بودن آنها بيشتر تقويت خواهد شد و بالاعكس.

● احساس گناه و شرمندگي زياد
او بدليل گناهي كه در مورد شما مرتكب شده احسـاس گـناه و عذاب وجدان مي كند بنابراين وقتي هديه اي به او مي دهيد و يا كار غير منتظره اي برايش انجام مي دهيد، چهره اش منقلب شده و علائم شرمندگي در چهر ه اش موج خواهد زد.

● تغيير شخصيت وشكل ظاهري
نوع لباس پوشيدن او تغيير مي كند، جملات جديد بيان مي كند، حركات متفاوت از او سر مي زند، ساعت خواب و بيداريش تغيير مي كند، غذاهاي جديدي طلب مي كند. بـيـشتر حـمام مـي رود، مـوهاي خـود را بـرخـلاف گـذشـتـه حـالـت داده و آغـشتـه بـه ژل مي نمايد.
او مي خواهد مطابق با ميل ديگري رفتار كند، لباس بپوشد، حرف بزند، غذا بخورد و …

● افزايش ناگهاني ساعت كاري در اينترنت
امروزه اينترنت و اسلحه بسيار قوي آن يعني “چت” وسيله اي مطمئن و امن براي رد و بدل حرفهاي عاشقانه و الـبته درد دل هاي شبـانه بــراي عشـاق تازه بـهـم رسيده و يا نرسيده تلقي مي گردد. گـذراندن سـاعتهاي متـمادي شـوهرتان را در جـلـوي كامپيوتر بحساب انجام كارهاي اداري و استفاده عـلمـي او از كامـپـيوتر نـگذاريد و كمـي بيـشتر حواستان را جمع نماييد.

● نتيجه: گرچه نـشـانه هاي ذكر شـده به هيـچ عنـوان دليـل قطعي براي خيانت مردان محسوب نميگردد، دانستن آنها براي پيشگيري از خيانت پيش از وقوع مفيد مي باشد. فضاي خانواده خود را با صداقت و صميميت گرمتر و جذاب تر نماييد.

صادق باشید!

درباره نشانه هاي خيانت زنان به همسرانشان نيز ان شاالله در پست هاي بعدي صحبت خواهد شد.


دوست خوبم سلام

اين مطلب آخريتون خيلي جالب بود ولي يادمون باشه متنهاي طولاني وخالي از جذابيت برا مخاطب خسته كننده وآزار دهنده هست .

منتظر نوشته هاي خوبتون هستم.

نقل قول:

سادات;34458 نوشت:
[=arial]۱۰ نشانه خيانت در مردان

[=arial]متاسفانه پديده نكوهيده خيانت در برخي از مردان مشاهده ميشـود كه در نهايت موجبات تخريف روابط خـانـواده را فراهــم خواهـد آورد. در اين قسمت به ۱۰ نشانه خيانت در مردان اشاره مي كنيم. اين علائم ممكن است شروع قصه اي غم انگيز باشد پس سعي نماييـد حـواس خود را بيشتر جمع كنيد.
[=arial]● افزايش ساعات كاري
[=arial]بيشترشدن مدت زماني كه بقول او بدليل اضافه كاري يا جلسه سر كار ميماند يكي از نشانه هاي مهم است. اين فرصت خوبي است براي ملاقات و قرارهاي عاشقانه.

[=arial]● تفكر زياد و خيره شدن
[=arial]بتازگي زياد توي فكر است، معمولا” به يك نقطه خيره ميشود و در افكار خود فرو رفته، آيا مشكل كاري دارد؟ با كـسي دعوايـش شده؟ اگر نـه پـس از خـواب خـرگوشـي بيدار شويد.

[=arial]● كم حرفي و سرد مزاجي
[=arial]يكي از نشانه ها اين است كه او ديگر در خانه حرف نمي زند و يا بسيار كم حرف شده است، با شما به سردي برخورد كرده و احساسات شما را بي معني مي انگارد و ديگر حرفهاي عاشقانه نميزند.

[=arial]● مخفي كردن موبايل و تلفنهاي بي جواب
[=arial]موبايلش را هيچگاه از خودش دور نميكند ،هنگام زنگ خوردن بسرعت سراغش رفته و به آرامي صحبت مي كند. تلفنهاي مشكوك و مزاحم زياد شده است.

[=arial]● عدم تمايل به روابط جنسي
[=arial]در صورت وجود روابط پنهاني شـور و هـيجان همسر شما براي رابطه از بين رفته و ديگر مانند گـذشـته تـمايـلي به داشـتن اين روابط ندارد او سرد و بيتفاوت از كنار شما خواهد گذشت.
[=arial]● اتهام به خيانت
[=arial]از قديم گفتن “دست پيش بگير تا پس نيـفتـي” و “كافـر هـمـه را بـه كيش خود پندارد”. بله او شما را به خيانت متهم مي كند در حالي كه هيچ دليل و مدركي ندارد. چون خود چنين افكاري درسردارد اينطور مي انگارد كه شما نيز به دنبال كج روي و تقلب هستيد.
[=arial]انگ زدن هاي بي مورد، سوال پيج كردنهاي پي در پي و بدون منطق مي تواند نشانه مهمي براي خيانت در او باشد.

[=arial]● جبهه گيري و پرخاشگري
[=arial]هنگامي كه از او ميپرسيد “چرا دير كردي؟” يا “چرا موبايلت خـامـوش بود؟” او با لحني تند و چهره اي برافروخـته شـروع بـه توجـيه شـما مي كـند و با اسـترس پاسخ سوال را مي دهد. براي هر موضوع بي اهميتي شروع به بهانه تراشي و تند خويي مي كند.
[=arial]“آنكه از حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟” هر قدر پاسخها با لحن آرامتر و منطقي تر بيان شوند، احساس صحيح بودن آنها بيشتر تقويت خواهد شد و بالاعكس.

[=arial]● احساس گناه و شرمندگي زياد
[=arial]او بدليل گناهي كه در مورد شما مرتكب شده احسـاس گـناه و عذاب وجدان مي كند بنابراين وقتي هديه اي به او مي دهيد و يا كار غير منتظره اي برايش انجام مي دهيد، چهره اش منقلب شده و علائم شرمندگي در چهر ه اش موج خواهد زد.

[=arial]● تغيير شخصيت وشكل ظاهري
[=arial]نوع لباس پوشيدن او تغيير مي كند، جملات جديد بيان مي كند، حركات متفاوت از او سر مي زند، ساعت خواب و بيداريش تغيير مي كند، غذاهاي جديدي طلب مي كند. بـيـشتر حـمام مـي رود، مـوهاي خـود را بـرخـلاف گـذشـتـه حـالـت داده و آغـشتـه بـه ژل مي نمايد.
[=arial]او مي خواهد مطابق با ميل ديگري رفتار كند، لباس بپوشد، حرف بزند، غذا بخورد و …

[=arial]● افزايش ناگهاني ساعت كاري در اينترنت
[=arial]امروزه اينترنت و اسلحه بسيار قوي آن يعني “چت” وسيله اي مطمئن و امن براي رد و بدل حرفهاي عاشقانه و الـبته درد دل هاي شبـانه بــراي عشـاق تازه بـهـم رسيده و يا نرسيده تلقي مي گردد. گـذراندن سـاعتهاي متـمادي شـوهرتان را در جـلـوي كامپيوتر بحساب انجام كارهاي اداري و استفاده عـلمـي او از كامـپـيوتر نـگذاريد و كمـي بيـشتر حواستان را جمع نماييد.

[=arial]● نتيجه: گرچه نـشـانه هاي ذكر شـده به هيـچ عنـوان دليـل قطعي براي خيانت مردان محسوب نميگردد، دانستن آنها براي پيشگيري از خيانت پيش از وقوع مفيد مي باشد. فضاي خانواده خود را با صداقت و صميميت گرمتر و جذاب تر نماييد.

صادق باشید!

درباره نشانه هاي خيانت زنان به همسرانشان نيز ان شاالله در پست هاي بعدي صحبت خواهد شد.

سلام و درود:Gol:

قرآن شرایط خیلی سختری برای اثبات مسئله ی مهمی مثل خیانت تعیین کرده اینطور نیست؟

اگر هر ده موردی که فرموید در مورد شخصی صدق کنه بازم از نظر اسلام خیانتی مرتکب نشده؟

شاهد لازمه اینطور نیست؟یا علی

سلام علیکم
با تشکر از سرکار سادات گرامی
دوست عزیز چون مطالبتون بیشتر جنبه آماری دارند لطفا منبع اتخاذ مطالبتون رو حتما ذکر بفرمایید

قضاوت;44322 نوشت:
سلام و درود:gol:

قرآن شرایط خیلی سختری برای اثبات مسئله ی مهمی مثل خیانت تعیین کرده اینطور نیست؟

اگر هر ده موردی که فرموید در مورد شخصی صدق کنه بازم از نظر اسلام خیانتی مرتکب نشده؟

شاهد لازمه اینطور نیست؟

یا علی

سلام.
اينها فقط يكسري علائم احتمالي هست و قطعيت ندارد و شايد نشانه مواردي غير از خيانت هم باشد. اما كلا يكسري علائم عمومي بود كه روانشناسان ارائه دادند و گرنه به قول شما براي اثبات خيانت طبق موازين شرعي بايد دليل محكم مثل چند شاهد داشت. يا حق.

maryam;44400 نوشت:
سلام علیکم
با تشکر از سرکار سادات گرامی
دوست عزیز چون مطالبتون بیشتر جنبه آماری دارند لطفا منبع اتخاذ مطالبتون رو حتما ذکر بفرمایید

سلام. چشم.
[=arial]منبع : مردمان
www.mardoman.net

سادات;44405 نوشت:
سلام.
اينها فقط يكسري علائم احتمالي هست و قطعيت ندارد و شايد نشانه مواردي غير از خيانت هم باشد. اما كلا يكسري علائم عمومي بود كه روانشناسان ارائه دادند و گرنه به قول شما براي اثبات خيانت طبق موازين شرعي بايد دليل محكم مثل چند شاهد داشت. يا حق.

سلام
به نظرم کلا خیانت مردها از لحاظ شرعی قابل اثبات و پیگیری نیست. مثلا اگر مردی بگوید من زیر گوش این خانم صیغه محرمیت خوندم و بعد... دیگه چیرو میشه ثابت کرد ؟ میگه زنمه !! خلاف شرع که نکردم!

با سلام
از نوشته هاتون متشکرم
اما چرا از خیانت زن ها چیزی ننوشته اید؟ (البته گفتید در پست های بعدی می نویسم اما ننوشتید)
متاسفانه هر سه نوع خیانت در مملکت اسلامی خودمون هم اخیرا بوفور یافت میشه. این مسائل دنیا و آخرت شون رو به باد فنا میده.
البته خیانت زنها بیشتره (هر سه نوع خیانت) و در خیانت مردها هم بیشتر خانمها شیطان اجیرشده هستند. اونها خودشونو عروسک شیطان می کنند و وسوسه اس می شن واسه یه عده مرد هوس باز و ضعیف النفس. البته از مردای بی غیرتی که زن آرایش کرده رو افتخار می دونن هم نباید غافل شد.

majid-torabi;292429 نوشت:
با سلام
از نوشته هاتون متشکرم
اما چرا از خیانت زن ها چیزی ننوشته اید؟ (البته گفتید در پست های بعدی می نویسم اما ننوشتید)
متاسفانه هر سه نوع خیانت در مملکت اسلامی خودمون هم اخیرا بوفور یافت میشه. این مسائل دنیا و آخرت شون رو به باد فنا میده.
البته خیانت زنها بیشتره (هر سه نوع خیانت) و در خیانت مردها هم بیشتر خانمها شیطان اجیرشده هستند. اونها خودشونو عروسک شیطان می کنند و وسوسه اس می شن واسه یه عده مرد هوس باز و ضعیف النفس. البته از مردای بی غیرتی که زن آرایش کرده رو افتخار می دونن هم نباید غافل شد.

چرا می گودید زن ها بیشتر خیانت میکنند؟؟!! الان توی جامعه ما مردان بیشتر به فکر زن گرفتن و صیغه کردن اونم با کلاه شرعی درست کردن برای خودشون هستند یا زنان؟؟؟!! همه مردهای که خیانت می کنند برای خودشون این توجیح رو دارند که خلاف شرع نکردم صیغه کردم!!یعنی هر وقت تمایل به ارتباط با خانمی پیدا کردند از سر تفنن و تنوع یه صیغه میخوانند و تمام ........کجای این کارها اسلامی ، شرعی و ازهمه مهمتر انسانی است؟؟!!

زنان چی ؟؟!!توی جامعه ما یه زن شوهر دار می تواند یک چنین اعمالی رو مرتکب شود؟؟اگه بخواهم در مورد تبعیض زن و مرد بگم موضوع منحرف می شود و طولانی اما همان زن شوهر دار که به شوهرش خیانت میکنه مطمئن باش یه مرد وسوسه کننده و شیطان صفت فریبش داده و البته درصد قلیلی از زنان هستند که کلا بیمارند و بدون علت خاصی خیانت میکنند اما بازم انصافا زنان ایرانی اکثرشون واسه دلایل واهی که اقایون برای خیانت های خودشون می اورند به شوهرشون خیانت نمی کنند!!!

به نظرم خیانت زمانی پیش میاد که دو نفر شهامت گفتن مشکلات به هم دیگه رو ندارند باید گفت و تلاش برای حلش کرد که اگر در نهایت راه حلی نداشت طلاق برای همین روزهاست بعد از طلاق هر کدام مختارند زندگی جدیدی شروع کنند بدون این که متهم به خیانت بشوند اینه راه حل...

با تشکر از نظرتون اما
من بازهم تاکید می کنم خیانت در زنها بیشتره ولی اگر دقت بفرمائید متوجه میشد که گفتم هر سه نوع خیانت که یکیش خیانت جنسی هست. بیشترین خیانت در زنهای ایرانی از نظر بنده خیانت عشقی هست. اینکه زنها در جامعه مثلا همین محل کار بنده که یک محیط دانشجویی علمی هست زنهای شوهردار براحتی با مردها به گپ و گفت می پردازند و به اصطلاح دل میدن و قلوه میگیرن. هرچی هم مردها تحویلشون نمیگیرن بیشتر پافشاری در این مسئله میکنن. ولی میبینم که مردها دلبسته نمیشن اما زنها براحتی دلبسته میشن.
بعد از خیانت عشقی چه اتفاقی می افته؟؟؟؟؟؟ خواهش میکنم با تعصب قضاوت نکنید.
باز هم روی حرف قبلیم تاکید می کنم:
[="yellow"]خیانت زنها بیشتره (هر سه نوع خیانت) و در خیانت مردها هم بیشتر خانمها شیطان اجیرشده هستند[/]

آهای خانم ها ما ادعای وفا و محبت داریم
یه مرد هر چقدر هم که پست باشه تا یه خانم راضی به خودفروشی نشه عملا هیچ کاری نمی تونه بکنه
یه زن ستون خانواده و از اون مهمتر ستون فرهنگی جامعه است!
اگه یه خانم خیانت کنه دنیا به هم میریزه!

اینکه میگین خیانت در مرد بیشتره یا زن به نظر من اشتباهه.
چون روابط قبل از ازدواج نشون میده هردوشون خیانت میکنن .
منتها بر حسب طبیعتشون مردها بیشتر ولی زن ها استثنا پیش میاد گرچه الان مد شده ولی چون زنه زیاد به چشم میخوره . اما مردا تو خیابون در حال قدم زدن هم در حال خیانت هستن یعنی فکرشون....

واقعیت همینه که تا زنی اقدام به خود فروشی نکنه مرد هیچکاره هست.
عرضه و تقاضا متوقف بر هم هستند. گرچه گاهی استثنا وجود دارد.
ولی بعد دیگر مسئله:
مردی فریفته چشمان زنی می شود، خیانت به هر شکل رخ می دهد، بلافاصله اثر خود را در زندگی می گذارد، مرد احساس خستگی و دلزدگی از زندگی مشترک خود می کند، همسرش را از خود دور نگه میدارد و بی غیرت می شود و:
[="red"]زن هم به مرد خیانت می کند[/]
اینجا مرد مقصر است یا زن؟؟؟؟؟

fezeh;292487 نوشت:
آهای خانم ها ما ادعای وفا و محبت داریم
یه مرد هر چقدر هم که پست باشه تا یه خانم راضی به خودفروشی نشه عملا هیچ کاری نمی تونه بکنه
یه زن ستون خانواده و از اون مهمتر ستون فرهنگی جامعه است!
اگه یه خانم خیانت کنه دنیا به هم میریزه!

سلام بله ممنون من هم با شما موافقم

kocholo;292494 نوشت:

گرچه الان مد شده ولی چون زنه زیاد به چشم میخوره.

واقعا اوضاع داره خيلي خراب ميشه . هستن خانم هايي كه بچه هم دارن و خيانت ميكنن.
يه وقتايي با دوستم كه داريم قدم ميزنيم و خانمها رو ميبينيم واقعا تعجب ميكنيم. با خودم ميگم خب اين خانمهايي كه الان با بچه اشون دارن تو خيابونها راه ميرن واسه چي انقدر آرايش كردن و اينجوري ميان بيرون. دوستم در جواب ميگه آخه تو چه ساده اي ، اينا همشون دوست پسر دارن.همه رابطه دارن با يه مرد ديگه. واقعا چه دليلي داره خانمي كه ازدواج كرده و بچه داره اينچوري آرايش كنه؟؟
من كه مجردم اينجوري رفتار نميكنم. واقعا خدا به همه رحم كنه
الان زن با يه پسر و مرد هم با يه زن ديگه ولي به زور همو تحمل ميكنن زير يه سقف. يعني طلاق عاطفي
يعني بي غيرتي نسبت به

خواهش می کنم دوستان به این مسئله پاسخ دهند:
مردی فریفته چشمان زنی می شود، خیانت به هر شکل رخ می دهد، بلافاصله اثر خود را در زندگی می گذارد، مرد احساس خستگی و دلزدگی از زندگی مشترک خود می کند، همسرش را از خود دور نگه میدارد و بی غیرت می شود و:
زن هم به مرد خیانت می کند
اینجا مرد مقصر است یا زن؟؟؟؟؟
دوستان منتقد به نوشته های من دقیق به این چرخه دقت کنند...
زندگی به این شکله و همه چیز دارای چرخه هست مثلا احسان به هم یا صدقه دادن
خیانت هم به همین شکل اما با این تفاوت که بیشتر این چرخه زنان هستند...

خب مرد چرا بايد فريفته چشمان زن ديگري بشه؟
چقدر اون مرد بايد هوس ران باشه

فریفته چشم شدن رو مثال زدم
فرض کنیم همسر این مرد درست به وظایف همسریش عمل نکرده
مرد تحت فشار غرایض قرار داره
خیانت میکنه
کدوم مقصرن؟

در کل بنده مسئله خیانت رو تقبیح می کنم ولی می خوام اینو بگم که باید از چند جهت به موضوع نگاه کنیم.
اون زن هم برای عمل نکردن به وظایف همسریش دلیل داره...
اون مرد هم برای خیانت کردنش...
و بعد همسر این مرد هم خیانت می کنه و اونم برای خیانتش دلیل داره...
باید تو زندگی شون باشی تا بفهمی
همسر اول من به من خیانت کرد اما با اینکه من هم می تونستم خیانت کنم نکردم و از جونش گذشتم ولی طلاقش دادم. اینم یه مدلشه. من چرخه رو قطع کردم.
می خوام اینو داد بزنم که میشه :
[="red"]خیانت دید و خیانت نکرد
میشه این چرخه رو قطع کرد[/]

majid-torabi;292506 نوشت:
خواهش می کنم دوستان به این مسئله پاسخ دهند:
مردی فریفته چشمان زنی می شود، خیانت به هر شکل رخ می دهد، بلافاصله اثر خود را در زندگی می گذارد، مرد احساس خستگی و دلزدگی از زندگی مشترک خود می کند، همسرش را از خود دور نگه میدارد و بی غیرت می شود و:
زن هم به مرد خیانت می کند
اینجا مرد مقصر است یا زن؟؟؟؟؟
دوستان منتقد به نوشته های من دقیق به این چرخه دقت کنند...
زندگی به این شکله و همه چیز دارای چرخه هست مثلا احسان به هم یا صدقه دادن
خیانت هم به همین شکل اما با این تفاوت که بیشتر این چرخه زنان هستند...

سلام دوست من
اینجا باید گفت که مقصر اول مرد است درست می گین ولی اگه قرار باشه هرکس خطایی مرتکب شد دیگران هم اشتباه اون رو مثل خودش پاسخ بدن که سنگ رو سنگ بند نمی شد به نظر من اولاد آدم زودتر از اینا نسلشون منقرض می شد چون یکی که یک نفر رو می کشت بقیه به خونخواهی اون و این داستان ادامه پیدا میکرد...
دوست من اگر مرد خطا کرده راههای بهتری هم برای زن وجود داره که مرد رو از کار بدش پشیمون کنه و متوجه اشتباهش بشه و دیگه تکرار هم حتی نکنه که اینجا موضوع بحث ما نیست
ممنون

majid-torabi;292536 نوشت:
در کل بنده مسئله خیانت رو تقبیح می کنم ولی می خوام اینو بگم که باید از چند جهت به موضوع نگاه کنیم.
اون زن هم برای عمل نکردن به وظایف همسریش دلیل داره...
اون مرد هم برای خیانت کردنش...
و بعد همسر این مرد هم خیانت می کنه و اونم برای خیانتش دلیل داره...
باید تو زندگی شون باشی تا بفهمی
همسر اول من به من خیانت کرد اما با اینکه من هم می تونستم خیانت کنم نکردم و از جونش گذشتم ولی طلاقش دادم. اینم یه مدلشه. من چرخه رو قطع کردم.
می خوام اینو داد بزنم که میشه :
[="red"]خیانت دید و خیانت نکرد
میشه این چرخه رو قطع کرد[/]

اینه چیه اون سوالتون چیه؟؟؟؟

majid-torabi;292535 نوشت:
فریفته چشم شدن رو مثال زدم
فرض کنیم همسر این مرد درست به وظایف همسریش عمل نکرده
مرد تحت فشار غرایض قرار داره
خیانت میکنه
کدوم مقصرن؟

آقای ترابی به فرض اینکه خیانت رو درست معنی کنیم مرد مقصره مگه هرکس تحت فشار غرائض قرار گرفت باید خیانت کنه ؟
بازم ممنون از شما

من یه بحث رو دنبال می کنم
فقط خواستم بگم همه جهات رو ببینید.
اینکه زنها بیشتر خیانت می کنند تا مردها...
و البته زنها بیشتر گذشت می کنند تا مردها...

ولی در کل تمام مطالب من رو بخونید متوجه جهت و سمت و سوی صحبتهام می شوید

fezeh;292487 نوشت:
آهای خانم ها ما ادعای وفا و محبت داریم
یه مرد هر چقدر هم که پست باشه تا یه خانم راضی به خودفروشی نشه عملا هیچ کاری نمی تونه بکنه
یه زن ستون خانواده و از اون مهمتر ستون فرهنگی جامعه است!
اگه یه خانم خیانت کنه دنیا به هم میریزه!

gunmakers;292540 نوشت:

آقای ترابی به فرض اینکه خیانت رو درست معنی کنیم مرد مقصره مگه هرکس تحت فشار غرائض قرار گرفت باید خیانت کنه ؟
بازم ممنون از شما

نه نباید خیانت کنه من تحت هر شرایطی خیانت رو تقبیح می کنم
خیانت به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست
اما بحث من علت خیانته نه محق به خیانت بودن یا نبودن..

majid-torabi;292458 نوشت:
با تشکر از نظرتون اما
من بازهم تاکید می کنم خیانت در زنها بیشتره ولی اگر دقت بفرمائید متوجه میشد که گفتم هر سه نوع خیانت که یکیش خیانت جنسی هست. بیشترین خیانت در زنهای ایرانی از نظر بنده خیانت عشقی هست.

به نظرتون یه زن اگه از شوهرش محبت ببینه خیانت عشقی میکنه

majid-torabi;292458 نوشت:

اینکه زنها در جامعه مثلا همین محل کار بنده که یک محیط دانشجویی علمی هست زنهای شوهردار براحتی با مردها به گپ و گفت می پردازند و به اصطلاح دل میدن و قلوه میگیرن. هرچی هم مردها تحویلشون نمیگیرن بیشتر پافشاری در این مسئله میکنن. ولی میبینم که مردها دلبسته نمیشن اما زنها براحتی دلبسته میشن.

خوب من هم عکس اش رو زیاد دیدم مردی که دو روز از ازدواج اش نگذشته بدترین شوخی ها رو با همکار خانم اش میکنه
مردها دلبسته نمی شوند چون صد تا کی شون به خاطر خوده عشق و علاقه ازدواج میکنند و هر کدوم یه دلیلی داشتن که تصمیم گرفتن ازدواج کنند
مردها خیلی هاشون دلبسته نمی شوند چون فقط دنبال سواستفاده هستند جسمی و روحی و... منم خیلی دوس داشتم تجربه زندگیم رو بگم اما دوس ندارم یاده گذشته تلخ ام بیفتم

majid-torabi;292495 نوشت:
:
مردی فریفته چشمان زنی می شود، خیانت به هر شکل رخ می دهد، بلافاصله اثر خود را در زندگی می گذارد، مرد احساس خستگی و دلزدگی از زندگی مشترک خود می کند، همسرش را از خود دور نگه میدارد و بی غیرت می شود و:
زن هم به مرد خیانت می کند
اینجا مرد مقصر است یا زن؟؟؟؟؟

چرا یه مرد باید فریفته چشم های یه زن بشه اما یه زن فریفته حرفهای زیبا و اکثرا دروغ مرد دیگه ای نشه همه چیز میتواند برعکس بشه نه؟؟ مقصر هم جابجا میشه

سوگل;292504 نوشت:

خانمها رو ميبينيم واقعا تعجب ميكنيم. با خودم ميگم خب اين خانمهايي كه الان با بچه اشون دارن تو خيابونها راه ميرن واسه چي انقدر آرايش كردن و اينجوري ميان بيرون. دوستم در جواب ميگه آخه تو چه ساده اي ، اينا همشون دوست پسر دارن.همه رابطه دارن با يه مرد ديگه. واقعا چه دليلي داره خانمي كه ازدواج كرده و بچه داره اينچوري آرايش كنه؟؟

وقتی معیارها شده هیکل مانکنی و ارایش فلان جور ، پدر زن فلان جور بهتر از این هم زن گیرشون نمیاد درست انتخاب کنند خوب اش زیاده

majid-torabi;292536 نوشت:
د
همسر اول من به من خیانت کرد اما با اینکه من هم می تونستم خیانت کنم نکردم و از جونش گذشتم ولی طلاقش دادم. اینم یه مدلشه. من چرخه رو قطع کردم.
می خوام اینو داد بزنم که میشه :
خیانت دید و خیانت نکرد
میشه این چرخه رو قطع کرد

قرار نبوده شما حق داشته باشیدکه اون زن رو بکشید که حالا با نکشتنش لطف کرده باشید!! اگه زن ها هم بخواهند واسه خیانت شوهرشون رو بکشند نسل مردها به کلی ور میفته!!:Gig:
وقتی زنتون به شما خیانت کرده یعنی به هر دلیل درست یا نادرستی یه شما علاقه ای نداشته بنابراین خیانت کردن یا نکردن شما به اون خانم هم براش ذره ای اهمیت نداره

من همیشه دعا میکنم فاسق ها با هم و مومنین با هم ازدواج کنند که البته گاهی وقت ها انتخاب غلط باعث میشه اینجور نشود

من تا حالا مرد خوب ندیدم متاسفم اگه جبر روزگار و نامردی یک جانور دوپا باعث شده اینجور به مردها بدبین باشم

انسان بی دین خطرناک ترین موجود کره ی زمین هست چرا چون قیدو بندی و اعتقادی نداره که نگهش داره و کسی از دستش در امان نیست.
انسان مومن بزرگترین سرمایه ها رو داره و اصالت هم میاره.
مشکل از بی دینیه دوستان.
مشکل از ماهواره هاست که بی دینمون کرده و ........

ببخشید منظورتون از خیانت رو میشه بگید؟
نگاه؟
صحبت؟
نمایش دادن؟
یا...
من گفتم خیانت خانم ها ریشه براندازه
اما خیلی از زن ها با وجود این که خیانت میبینن خیانت نمی کنن! خیلی ها هم خیانت نمی بینن کارشون رو!یعنی جاهلند

kocholo;292646 نوشت:
انسان بی دین خطرناک ترین موجود کره ی زمین هست چرا چون قیدو بندی و اعتقادی نداره که نگهش داره و کسی از دستش در امان نیست.
انسان مومن بزرگترین سرمایه ها رو داره و اصالت هم میاره.
مشکل از بی دینیه دوستان.
مشکل از ماهواره هاست که بی دینمون کرده و ........

سلام.

توجه نمایید که مومن گناه هم می کند ،اینجور نیست که هر کس گناه کنه بی دین و بی ایمان است،چون ایمان مراتبی دارد که البته ایمان حقیقی را باید در عقیده درست و عمل صالح دید و لی کسی ممکن است عقیده اش درست هم باشد و لی در عمل لنگ بزند.پس گناه ارتباطی به ایمان و دیندار بودن شخص ندارد شخص ممکن است گناه کند و لی مومن هم باشد.

البته اینکه خیلی از مشکلات از ماهواره و رسانه های تصویری است در ان شکی نیست.
----------

با سلام
جناب erfan-alavi
من منظورم این نبود که با ایمان گناه نمیکنه بلکه به اندازه ی ایمانش گناه نمیکنه چون ایمان همراه با خشیت هست کسی که گناه میکنه یا به خدا رو عمیقا درک نکرده و ایمانش ضعیفه و در نتیجه خشیت نداره و یا از مرجئه ها هست و یا جاهله .
منظورم این بود که انسان بی ایمان تهی و غیر قابل اعتماد هست.

به نظر من اگر دو زوج از هم دیگه راضی باشن به هم خیانت نمیکنن.
-------------------------
:hamdel:یا حسین
شهید:hamdel:

سلام

حالا اگر وقت اضافه دارین درد دل های این خانوم رو هم بخونید، ضرر نداره

تازه متوجه خیانت همسرش شده، من اونجا به اسم وبلاگیم "غلام علی" براش سه کامنت گذاشتم که می تونید ببینید.

ظاهرا تصمیمش بر طلاق هست و متاسفانه خیلی ها هم تحریکش می کنند.

خود کرده را تدبیر نیست

kocholo;294622 نوشت:
با سلام
جناب erfan-alavi
من منظورم این نبود که با ایمان گناه نمیکنه بلکه به اندازه ی ایمانش گناه نمیکنه چون ایمان همراه با خشیت هست کسی که گناه میکنه یا به خدا رو عمیقا درک نکرده و ایمانش ضعیفه و در نتیجه خشیت نداره و یا از مرجئه ها هست و یا جاهله .
منظورم این بود که انسان بی ایمان تهی و غیر قابل اعتماد هست.

سلام بر شما.

البته ایمان به تنهایی برای عدم گناه هر چند لازمه ولی کافی نیست،بلکه انچه نیاز است ایمان همراه با توجه دائم است،در قران حتی یقین تنها نیز برای این کار کافی نیست.

ولی به نظر ینده عامل خیانت دو چیز می تواند باشد.

1-عدم یک رابطه صمیمانه و گرم بین طرفین که به سردی می گراید.
2-ارزش قائل نشدن برای طرف مخاطب،ولی همین موضوع را به عکس،برای دیگران قائل بودن.

-------------------------

درسته جناب عرفان:ok:
ولی همین شبکه های ماهواره ای هستن که با فیلم هاشون خیانت و .. رو ترویج میکنن و باعث میشن اینجور گناهان زشتیشون و قبحشون از بین بره و باعث سردی روابط میشن و خیانت که این روزا زیاد شده.
دوست من فیلمی رو تعریف میکرد که از اول تا آخرش خیانت بود و بعد اون فیلم خیلی وضعیت تغییر کرده.
بحث مومن که جداست .
امام حسین میگفتن اگر مسلمان نیستید لا اقل آزاده باشید.

موضوع قفل شده است