واسطه در نجاست

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
واسطه در نجاست

سلام .گفته مي شود که عين نجس تا سه واسطه را بيشتر نمي تواند نجس کند (عين نجس به اولي و اولي به دومي و... بدون انتقال عين نجاست) اين نظر دربين مراجع مختلف از حيث تعداد واسطه فرق مي کند يا خير . و اين که اگر فردي مثل من دچار وسواس در نجاست شده ، مي توانم به جاي سه واسطه ، به يک يا دو واسطه اکتفا کنم تا به زحمت نيفتم . چرا که واقعا دچار مشکل و سختي شده ام . زيرا مي دانم يقين فرد وسواسي جز در موارد به عينه سنديت ندارد . عرف جامعه چندان به مسائلي مانند اين اهميت نمي دهند . من بين عرف جامعه (راه اعتدال) و دقت در گزاره هاي درون توضيح المسائل مانده ام . البته در اين موارد تحقيق کردم و موارد زيادي وسواس خودم را برطرف کردم و هنوز پاره اي موارد مانده که ان شا ء الله با توضيح شما بر طرف شود.با تشکر

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;924980 نوشت:
سلام .گفته مي شود که عين نجس تا سه واسطه را بيشتر نمي تواند نجس کند (عين نجس به اولي و اولي به دومي و... بدون انتقال عين نجاست) اين نظر دربين مراجع مختلف از حيث تعداد واسطه فرق مي کند يا خير . و اين که اگر فردي مثل من دچار وسواس در نجاست شده ، مي توانم به جاي سه واسطه ، به يک يا دو واسطه اکتفا کنم تا به زحمت نيفتم . چرا که واقعا دچار مشکل و سختي شده ام . زيرا مي دانم يقين فرد وسواسي جز در موارد به عينه سنديت ندارد . عرف جامعه چندان به مسائلي مانند اين اهميت نمي دهند . من بين عرف جامعه (راه اعتدال) و دقت در گزاره هاي درون توضيح المسائل مانده ام . البته در اين موارد تحقيق کردم و موارد زيادي وسواس خودم را برطرف کردم و هنوز پاره اي موارد مانده که ان شا ء الله با توضيح شما بر طرف شود.با تشکر

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

واسطه در نجاسات، تا سه واسطه باعث انتقال نجاست می شود.

و اما شما که وسواس هستید به یقین های خود توجه نکنید و مثل معمول مردم عمل کنید.

موضوع قفل شده است