نگاهی به اولین پول کاغذی ایران

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نگاهی به اولین پول کاغذی ایران

[=&quot]انتشار پول كاغذي در ايران بوسیله[/][=&quot] « گيخاتو » فرمانرواي مغولي (693 ق)[/]
[=&quot]وقتي كه گيخاتوي مغول به فرمانروايى ايران رسيد به سبب آن كه از مرض شفا يافته بود، فرمان آزاد كردن زندانيان را صادر كرد و از خزانه‏ ی مملكت، آنچه كه در دستش رسيد، در بين تهي ‏دستان و درباريان تقسيم نمود. اين بخشش‏ها، كشور را به كمبود درآمد و فقر اقتصادي دچار ساخت و خزانه را تهي نمود. در اين هنگام وزير گيخاتو كه مي‏دانست در چين پول كاغذي رواج دارد، براي جبران كمبود مالي و برگشتِ طلا و نقره به خزانه، دستور تاسيس چاپخانه‏اي را در تبريز صادر كرد و به رواج نوعي اسكناس كه "چاو" نام داشت اقدام كرد. هرچند اين پول مورد قبول مردم واقع نشد و آن را معتبر نشمردند، ولي اين گام، زمينه‏اي براي به كارگيري پول كاغذي در معاملات روزمره‏ي مردم را فراهم آورد.[/][=&quot]چاو: در زبان تركى به معناى شهرت، آوازه، شايعه و نام نيك است و بعدها به معناى خبر، نشر، سر و صدا، شلوغى هم آمده است‏[=&quot][1][/]. گفته شده ، پول كاغذى را مغولها پس از آنكه چين را مسخر ساختند مرسوم كردند.[=&quot][2][/] شایان ذکر است بالشت (بالش)- جمع: بوالش، لغتی تركى است و در متن ابن بطوطه به پول كاغذى (چاو) چينى اطلاق شده كه هر قطعه از آن باندازه كف دست و ممهور به مهر « قاآن»بوده است.[=&quot][3][/] ناگفته نماند، پيشنهاد از طرف شخصى بنام عز الدين محمد بن مظفر بن عميد كه مدتها در چين بود صورت گرفت و در جمادى الاخرى سال 693 يرليغ - یعنی فرمان - صادر شد كه معاملات با طلا و نقره نشود بلكه با چاو انجام گيرد و در هر ايالت چاوخانه ترتيب دادند و بزور مردم را بقبول چاو وا داشتند[=&quot][4][/] . این کار در سنه ثلاث و تسعين [ و ست مائه ] بود که چون تدبير خطا بود ميسر نشد و فتنه عظيم پديد آمد.[=&quot][5][/][/]

[=&quot][1][/][=&quot] - تاریخنامه هرات،سیف بن محمد هروی، تهران: اساطیر، 1383، ص 784 .[/]

[=&quot][2][/][=&quot] - ترجمه رحله ابن بطوطه، ابن بطوطه، تهران: آگه ، 1376،ج 2 ص 430 .[/]

[=&quot][3][/][=&quot] - ترجمه رحله ابن بطوطه، ابن بطوطه، ج 2 ص 446 .[/]

[=&quot][4][/][=&quot] - [/][=&quot]رجوع شود به جامع التواريخ رشيدى و وصاف و تاريخ مغول مرحوم اقبال و روضة الصفا و ساير تواريخ مغول[/]

[=&quot][5][/][=&quot] - تاریخ گزیده ص 601 .[/]