نيّت اعتكاف از چه زماني شروع مي شود؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نيّت اعتكاف از چه زماني شروع مي شود؟

الف) نيّت اعتكاف از چه زماني شروع مي شود؟ ب) آيا مي توان از اوّل شب نيّت كرد؟

width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] امام خميني (ره) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف) از اوّل طلوع فجر روز اوّل ب) بله مي توان در اوّل يا اثناء شب اعتكاف را شروع كرد و از همان زمان شروع نيّت، اعتكاف نمود. [/TD]
[TD="align: right"]

[TR]
[/TD]
[TD] تحرير الوسيله، ج1، ص305، الثاني

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"]
class: style6

[TR]
[TD="class: style7 align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف و ب) بسمه تعالي. از اوّل شب اوّل مي تواند نيّت كند تا اوّل فجر روز اوّل و مستحب است كه از اوّل شب نيّت كند و تأخير از فجر روز اوّل نيز جايز نمي باشد.[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله اراکي (ره) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف) قبل از طلوع فجر روز اوّل ب ) بنا بر احتياط واجب نمي توان اعتكاف را از اوّل شب نيّت نمود، مگر اينكه در اول شب يا اثناء شب شروع به اعتکاف کند و همان وقت نيّت کند [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] عروة الوثقي، ج2، ص76، الثالث

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"]
class: style6

[TR]
[TD="class: style7 align: left"][/TD]
[TD="class: style7 align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله بهجت (ره) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف) از اوّل طلوع فجر روز اوّل ب) بله مي توان در اوّل يا اثناء شب اعتكاف را شروع كرد و از همان زمان شروع نيّت بايد اعتكاف نمود. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] وسيلة النجاة، ص331، م1189 استفتائات، 1386، ج 2، ص 440، س 3127

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"]
class: style6

[TR]
[TD="class: style7 align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله تبريزي(ره) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف) زمان نيت شروع اعتكاف، وقت شروع اعتكاف است كه طلوع فجر مي باشد. ب) با استمرار نيّت از اوّل شب هم مانعي ندارد [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] استفتائات جديد، 1383، ج1، ص153، س735

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله خويي (ره) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف) از اوّل طلوع فجر روز اوّل ب) بله مي توان در اوّل يا اثناء شب اعتكاف را شروع كرد و از همان زمان شروع نيّت، بايد اعتكاف نمود [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] عروة الوثقي، ج2، ص76، الثالث

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف) از اوّل طلوع فجر روز اوّل ب) بله مي توان در اوّل يا اثناء شب اعتكاف را شروع كرد و از همان زمان شروع نيّت، بايد اعتكاف نمود [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] العروةالوثقي مع تعليقه، 1425ه. ق، ج2، ص480، الثالث

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله شبيري زنجاني (دام ظله) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] باسمه تعالي. بايد در مسجد قبل از طلوع فجر تصميم اعتكاف داشته باشد [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف) از اوّل طلوع فجر روز اوّل ب) بله مي توان در اوّل يا اثناء شب اعتكاف را شروع كرد و از همان زمان شروع نيّت، بايد اعتكاف نمود [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] هداية العباد، 1416ه ق، ج1، ص237، م1402

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله فاضل لنكراني (ره) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف) از اوّل طلوع فجر روز اوّل ب ) بله، مي توان در اوّل يا اثناء شب اعتكاف را شروع كرد و از همان زمان شروع نيّت، بايد اعتكاف نمود [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] العروة الوثقي مع تعليقات، 1380، 1422 ه.ق، ج2، ص10، پاورقي2 و ص71، الثالث

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله گلپايگاني (ره) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف) از اوّل طلوع فجر روز اوّل ب) چنان چه اوّل شب نیت کند و تا طلوع فجر هم استمرار بر نیّت داشته باشد اشکال ندارد.[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] العروة الوثقي، ج2، ص76

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف) وقت نيت از اوّل صبح است. ب) مانعي ندارد كه نيّت در قلب از قبل بوده باشد [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] استفتائات جديد، 1386، ج2، ص160، س468

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله نوري همداني (دام ظله) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] بسمه تعالي. بعد از سلام. الف و ب) بلي، از اوّل شب مي تواند نيّت كند [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

[/TD]
[/TR]
[TD="align: left"][/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
width: 200

[TR="bgcolor: White"]
[TD="colspan: 2"] آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] الف) از اوّل طلوع فجر روز اوّل ب) بله مي توان در اوّل يا اثناء شب اعتكاف را شروع كرد و از همان زمان شروع نيّت، بايد اعتكاف نمود. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] منهاج الصالحين، ج2، ص321، الاول

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت :

استفتائات جامة الزهراء