نذر فراموش شده

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نذر فراموش شده

اگر با صیغه ی نذر ، نذر صحیح کرده باشیم که عملی را در زمان معینی انجام دهیم مثلا فلان روز روزه بگیریم یا فلان نماز را بخوانیم و یا فلان تعداد نفرات را در طی برگزاری روضه اطعام کنیم ولی انرا در دو حالت زیر انجام نداده باشیم تکلیف چیست ایا باید قضای ان را بجا اوریم یا نه؟
1)نذر را بالکل فراموش کنیم
2)توان انجام ان را نداشته باشیم:مثلا در ان حالت در بیمارستان بستری باشد یا بیماری مانع روزه ،یا فقر مانع برگزاری اطعام
متشکرم


با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اسراء

عالم;920195 نوشت:
اگر با صیغه ی نذر ، نذر صحیح کرده باشیم که عملی را در زمان معینی انجام دهیم مثلا فلان روز روزه بگیریم یا فلان نماز را بخوانیم و یا فلان تعداد نفرات را در طی برگزاری روضه اطعام کنیم ولی انرا در دو حالت زیر انجام نداده باشیم تکلیف چیست ایا باید قضای ان را بجا اوریم یا نه؟
1)نذر را بالکل فراموش کنیم
2)توان انجام ان را نداشته باشیم:مثلا در ان حالت در بیمارستان بستری باشد یا بیماری مانع روزه ،یا فقر مانع برگزاری اطعام
متشکرم

نظرفقها این است اگرنمازیا روزه ی روزمشخصی به خاطرعذری ولو از روی فراموشی انجام نگیرد باید قضا شود اما در آیا این وجوب قضا درمسائل مالی نیز جاری است .مثلا نذرکرده که درروز مشخصی فلان مبلغ پول را به مصرف خاص برساند ولکن فراموش می کندو آیا این نذر نیزباید قضا شود اختلاف است :
نظر ایات عظام:
رهبری و سیستانی : واجب نیست
مکارم و
زنجانی : بنابر احتیاط واجب قضا دارد

متن استفتاء در مورد نذر های عبادی غیر از نماز و روزه :
اگرشخصی نذرکند که هرشب جمعه دعای کمیل بخواند اگربعضی ازهفته هاآن رافراموش کند
الف:آیا وجوب قضادارد؟ ب:درصورت وجوب آیا باید آن راشب جمعه به جاآورد؟
رهبری: قضا ندارد.ش576710
صافی: درفرض سوال قضاندارد.ش113614
مکارم:احتیاط آن است که شب جمعه قضاکند.ش196251
سیستانی:قضاندارد
زنجانی:درمورد سوال قضالازم نیست.ش9970


موضوع قفل شده است