جمع بندی نحوه جواب دادن خدا به سوالاتی که پیامبر از طرف مردم پرسیده

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نحوه جواب دادن خدا به سوالاتی که پیامبر از طرف مردم پرسیده
سلام لطفا در مورد نحوه و نکات جواب دادن خدا به سوالهای مردم که از پیامبر پرسیده شده و خدا در قران جداب داده است و با یسئلونک شروع میشود توضیحی بدهید. تشکر
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد حکیم
Mehdiiiii said in نحوه جواب دادن خدا به سوالاتی که پیامبر از طرف مردم پرسیده
سلام لطفا در مورد نحوه و نکات جواب دادن خدا به سوالهای مردم که از پیامبر پرسیده شده و خدا در قران جداب داده است و با یسئلونک شروع میشود توضیحی بدهید. تشکر
  سلام و عرض ادب مردم و مخاطبان عصر پیامبر برخی پرسش ها را از پیامبر گرامی اسلام( صلی الله علیه و آله) می پرسیدند که خداوند پاسخ آنها را با عبارت یسئلونک داده است یسئلونک های قرآنی، شامل 14 مورد و شش دسته است. پاره ای راجع به احکام عبادی نظیر ماه های حرام، شراب و قمار، حیض، خوردنی های حلال است: (یسئلونک عن الخمر و المیسر).(1) (و یسئلونک عن المحیض). (2)  (یسئلونک ما ذا احل لهم). (3) پاره ای مانند ماه های حرام و ثروت های عمومی راجع به احکام اجتماعی است:  (یسئلونک عن الانفال).(4)  (یسئلونک عن الشهر الحرام). (5) پاره ای راجع به احکام اخلاقی مانند یتیمان و انفاق است: (و یسئلونک عن الیتامی). (6) (یسئلونک ما ذا ینفقون قل ما انفقتم). (7) (و یسئلونک ما ذا ینفقون قل العفو). (8) پاره ای راجع به مسائل علمی مانند اهله ماه و کوه ها است: (یسئلونک عن الاهلة). (9) (و یسئلونک عن الجبال). (10) پاره ای راجع به مسائل اعتقادی و فکری مانند خدا و روح وقیامت است:  (و اذا سالک عبادی عنی).(11)  (یسئلونک عن الساعة ایان مرساها). (12)  (و یسئلونک عن الروح). (13) و پاره ای مربوط به مسائل تاریخی مانند ذوالقرنین است:  (و یسئلونک عن ذی القرنین). (14) از این تقسیم بندی ها و تنوع مسائل متوجه می شویم که پرسش گری در سرشت بشر سرشته شده و بنابراین خدا و قرآن نه تنها از آن ها منع نکرده اند بلکه  بدان ها وفق فهم مردم آن روزگار و عرف زمانه پاسخ داده اند . لذا ما هم به سهم و توان و طاقت خود باید پاسخگوی سوالات مستحدث و نوظهور اعم از اجتماعی و اقتصادی و فردی و اعتقادی باشیم. پی نوشت ها : 1.بقره/ آیه۲۱۹.  2.بقره/ آیه۲۲۲.    3.مائده/ آیه۴.    4. انفال/ آیه۱.  5.بقره/آیه۲۱۷. 6.بقره/ آیه۲۲۰.   7.بقره/ آیه۲۱۵.  8.بقره/ آیه۲۱۹.  9.بقره/ آیه۱۸۹.  10.طه/ آیه۱۰۵.   11. بقره/، آیه۱۸۶.  12.نازعات/ آیه۴۲.    13.اسراء/ آیه۸۵.  14.کهف/ آیه۸۳.   
جمع بندی پرسش: لطفا در مورد نحوه و نکات جواب دادن خدا به سوالهای مردم که از پیامبر پرسیده شده و خدا در قران جواب داده است و با یسئلونک شروع می شود توضیح دهید.   پاسخ:   مردم و مخاطبان عصر پیامبر برخی پرسش ها را از پیامبر گرامی اسلام( صلی الله علیه و آله) می پرسیدند که خداوند پاسخ آنها را با عبارت یسئلونک داده است یسئلونک های قرآنی، شامل 14 مورد و شش دسته است. پاره ای راجع به احکام عبادی نظیر ماه های حرام، شراب و قمار، حیض، خوردنی های حلال است: (یسئلونک عن الخمر و المیسر).(1) (و یسئلونک عن المحیض). (2)  (یسئلونک ما ذا احل لهم). (3) پاره ای مانند ماه های حرام و ثروت های عمومی راجع به احکام اجتماعی است:  (یسئلونک عن الانفال).(4)  (یسئلونک عن الشهر الحرام). (5) پاره ای راجع به احکام اخلاقی مانند یتیمان و انفاق است: (و یسئلونک عن الیتامی). (6) (یسئلونک ما ذا ینفقون قل ما انفقتم). (7) (و یسئلونک ما ذا ینفقون قل العفو). (8) پاره ای راجع به مسائل علمی مانند اهله ماه و کوه ها است: (یسئلونک عن الاهلة). (9) (و یسئلونک عن الجبال). (10) پاره ای راجع به مسائل اعتقادی و فکری مانند خدا و روح وقیامت است:  (و اذا سالک عبادی عنی).(11)  (یسئلونک عن الساعة ایان مرساها). (12)  (و یسئلونک عن الروح). (13) و پاره ای مربوط به مسائل تاریخی مانند ذوالقرنین است:  (و یسئلونک عن ذی القرنین). (14) از این تقسیم بندی ها و تنوع مسائل متوجه می شویم که پرسش گری در سرشت بشر سرشته شده و بنابراین خدا و قرآن نه تنها از آن ها منع نکرده اند بلکه  بدان ها وفق فهم مردم آن روزگار و عرف زمانه پاسخ داده اند . لذا ما هم به سهم و توان و طاقت خود باید پاسخگوی سوالات مستحدث و نوظهور اعم از اجتماعی و اقتصادی و فردی و اعتقادی باشیم.   پی نوشت ها : 1.بقره/ آیه۲۱۹. 2.بقره/ آیه۲۲۲.   3.مائده/ آیه۴.   4. انفال/ آیه۱. 5.بقره/آیه۲۱۷. 6.بقره/ آیه۲۲۰.  7.بقره/ آیه۲۱۵.  8.بقره/ آیه۲۱۹. 9.بقره/ آیه۱۸۹. 10.طه/ آیه۱۰۵.  11. بقره/، آیه۱۸۶.  12.نازعات/ آیه۴۲.   13.اسراء/ آیه۸۵. 14.کهف/ آیه۸۳.   
موضوع قفل شده است