جمع بندی نجاست ادرار

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نجاست ادرار

درمردان آیاپس از ادراد کل مجرای ادرار نجس می شود یا فقط همان قسمتی که ادرار از آن خارج شده؟
مرجع آقای خامنه ای
در ضمن خوشحال می شوم نام پاسخگو را بدانم

با نام الله

کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

محمدحسین۱۴;503529 نوشت:
درمردان آیاپس از ادراد کل مجرای ادرار نجس می شود یا فقط همان قسمتی که ادرار از آن خارج شده؟
مرجع آقای خامنه ای
در ضمن خوشحال می شوم نام پاسخگو را بدانم

با تشکر از سؤال شما

هر جایی که نجاست ادرار به آن برسد نجس می شود .

منظورتان را متوجه نشدم !

در پناه حضرت حق باشید[/]

موضوع قفل شده است