جمع بندی نام شتر حضرت صالح

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نام شتر حضرت صالح

نام شتر حضرت صالح چیست؟:Gig:

با نام الله


کارشناس بحث: استاد عماد

میرعلمدار;453375 نوشت:
نام شتر حضرت صالح چیست؟

در بعضی از منابع آمده که نام شتر حضرت صالح قدار (به ضم) بوده است .

روضه الكافی، ص 185 و 186.

موضوع قفل شده است