نامه ای از سوی پروردگار به همه انسان ها

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نامه ای از سوی پروردگار به همه انسان ها

      *نامه ای از سوی پروردگار به همه انسان ها *
  *سوگند  به  روز  وقتی  نور می گیرد  و به شب  وقتی آرام  می گیرد که من **نه
تو را رها  کرد ه‌ام و نه با  تو دشمنی کرده‌ام( ضحی 1-2) **افسوس که هر کس را
به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم او **را، که
مرا به سخره گرفتی. (یس 30) ** و هیچ پیامی از پیام هایم به تو مرسید مگر** **از
آن روی گردانیدی.(انعام 4) **و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو  قدرتی
نداشته ام(انبیا 87) **و  مرا به مبارزه طلبیدی و چنان متوهم  شدی که گمان بردی
  خودت بر همه چیز  قدرت داری. (یونس 2*