میل به محبوبیت و دوست داشتن نقطه ضعف است یا از صفات انسان؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
میل به محبوبیت و دوست داشتن نقطه ضعف است یا از صفات انسان؟

با سلام و سپاس از استاد حامی بابت معرفی این چنین کتاب ها :Gol:

مارمویکی به ماری که چشم پزشک بود مراجعه کرد و از او خواست برایش عینکی
عینک به چه درد تو می خورد؟ مگر با عینک و بی عینک « : تهیه کند . مار گفت
عینک که بزنم دیده « : مارمویک گفت »؟ فرقی می کند ؟ تو که جایی ار نمی بینی
»! می شوم
به دانشگاه بروم که دیده شوم.
به مکه بروم که دیده شوم.
خواننده بشوم که دیده شوم.
کتاب بنویسم که دیده شوم
خانه بزرگ تری بخرم که دیده شوم.
عمل زیبایی انجام بدم که دیده شوم.
هر تلاشی که انگیزه اصلی آن کوشش برای دیده شدن ، شنیده شدن و تحسین
شدن باشد ، نشانه عقده حقارت است.
دستورالعملی برای افزایش جذابیت فردی:
انسان ها برای ارضای نیازهای روانی و عاطفی شان به دنبال کسب توجه ، تایید و
محبت هستند. اما نکته جایب این است که هر چه ما کمتر به دنبال به دست آوردن
آنها باشیم بیشتر و بهتر آنها را به دست می آوریم :
انسان هایی که به دیگران توجه نمی کنند ) توجه مهرطلبانه( یشتر توجهات را به
سوی خود جلب می کنند.
انسان هایی که به دنبال دیده شدن نیستند ، بیشتر دیده می شوند.
انسان هایی که به دنبال شنیده شدن نیستند بیشتر شنیده می شوند.
انسان هایی که به دنبال کسب تحسین دیگران نیستند بیشتر مورد تحسین قرار می
گیرند.
انسان هایی که به دنبال تحت تاثیر قرار دادن نیستند بیشتر دیگران را تحت تاثیر
قرار می دهند.
و بالاخره انسان هایی که به دنبال کسب تایید دیگران نیستند ، بیشتر مورد تایید و
پذیر قرار می گیرند.
فقط انسان های مقتدر هستند که می توانند بخواهند که دیده نشوند . انسان ضعیف
سرشار از تمنای دیده شدن است.

این متن از کتاب نیم کیلو باش ولی خودت باش هست
استاد من خیلی گیج شدم یعنی چی فکر میکردم این میل به محبوبیت و دوست داشتن جزء صفات ادمیه ولی اینجا میگه ضعفه
خوب چه کار کنیم که دیگه این احساس رو نداشته باشیم؟؟؟؟؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد حامی

موضوع قفل شده است