مگر میشود

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
مگر میشود

مگر می شود :پسرجوانی بود
لباسهای تمیزی می پوشید ولی مولا علی ع را دوست داشت
پیراهن آستین کوتاه می پوشید ولی به کسی دشنام نمی داد
موهایش را مرتب می کرد ولی به نامحرم نگاه بد نمی کرد
اهل رفت و آمد بود ، روابط عمومی خوبی داشت ولی نمازش را می خواند
موزیک هم گوش می کرد (البته آنچه خدا مجاز کرده ) ولی خدا را هم دوست داشت
شلوار جین می پوشید ولی اهل ریا و غیبت نبود
به تفریح و گردش با دوستانش می رفت ولی به دنبال ناموس مردم نمی رفت
سرکار هم می رفت ولی حلال و حرام را رعایت می کرد
به دیگران محبت می کرد ولی هرگز به دیگران فخر نمی فروخت
در بعضی مفحلها نظر هم می داد ولی هرگز در مورد کسی قضاوت نمی کرد
ولی بودند کسانی که به راحتی دروغ می گفتند ، تهمت می زدند ، به نامحرم نگاه بد می کردند ، غیبت می کردند ،

دشنام می داند ، ریا و تظاهر می کردند ، در مورد همه قضاوت می کردند و با تمام وجود اعلام می کردند محب مولا علی هستند ! ! !


ای کاش من هم مثل پسر جوان این داستان بودم