موسیقی وجایگا ه ان دراسلام

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
موسیقی وجایگا ه ان دراسلام

باسلام :Sham:
به این چند نکته که عرض می دارم لطفا جواب قانع کننده مبذول فرمایید.
1-چرا درهنگام استد لال به حرام یا حلال بودن موسیقی :Sham:به این اکتفا می شود که مناسب مجالس لهو ولعب نباشد
که این خود یک امر کلی است که سئوال کننده را مقابل پرسش های دیگر قرار می دهد
2- تعریف مجالس لهوولعب چیست؟
3- چه مصداقهایی برای ان داریم .
4- اصلا آیا ملاکی برای تشخیص موسیقی حلال وحرام توسط علمای دین به صورت استدلال علمی داریم
که با نگاه به ان فرض حرمت وحلیت روشن گردد.
با تشکر ارشاد