مهریه به ارث میرسه؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مهریه به ارث میرسه؟

سلام یه سوال دارم
اگر زنی بمیره مهریه اش به بچه هاش می رسه؟ به شوهرش هم می رسه؟ چه جوری حساب می کنند؟

باسلام
مهریه زنی که فوت می کند اگر تا آن زمان به او پرداخت ننموده اند به ورثه می رسد وهمچنین چون خود شوهر هم از ارث برندگان است از پول مهریه سهمی به او می رسد.

[=times new roman][=&quot]2 /[/][=&quot]1 ( یک دوم ) [/][/][=times new roman][=&quot]1 يك دختر (بدون پسر). 2 [/][/][=times new roman][=&quot]شوهر (در صورتى كه ميّت، فرزند و لو با واسطه نداشته باشد)[/][/]
[=times new roman][=&quot]4[/][=&quot] /1 ( یک چهارم )شوهر (در صورتى كه ميّت، فرزند بى واسطه يا با واسطه داشته باشد.)[/][/][=times new roman]
[=&quot]2/3 ( دو سوم )[/][=&quot] دو يا چند دختر (بدون پسر).[/]
[/]

[=&quot]رساله 13مرجع / جلد 2 صفحه705/احکام ارث
[/]

موضوع قفل شده است