مقایسه نوح سومری ( زیوسدرا) با حضرت نوح در تورات

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
مقایسه نوح سومری ( زیوسدرا) با حضرت نوح در تورات

توضیحات ابتدایی:

[=&amp] زیو سدرا ( نوح سومری) در اسطوره پادشاه پرهیزگار و خداترسی است که عمر جاویدان یافته است. سومریان از او به نام زیو سدرا اکدیان به نام آتزسیس و بابلیان به نام اوتنا پیش تیم یاد می کردند[/].

منظور از متن کهن اسطوره بر اساس الواح قدیمی سومری و اکدی و بابلی است.

[=&amp]1-مکان وقوع حادثه در هر دو متن بین النهرین است.[/]

[=&amp]
2-در متن کهن ( منظور از متن کهن روایت سومری و اکدی و بابلی است) از (( خدایان)) یاد شده است در تورات از خدازادگان. در جاهایی از تورات نیز نشانه هایی از خدایان وجود دارد چنانکه موسی و بنی اسرائیل در سرودی می گویند : (( کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟))[/]

[=&amp]
3-گیلگمش جثه ای عظیم از همه قامتی بلند و عضلاتی از آهن دارد در تورات نیز از ((مردان تنومند در زمین جباران و مردان ناموار در زمان سلف)) یاد شده است.

[/]

[=&amp]4-در متن کهن (( خدایان از شهر ... مهر گرفتند)) در تورات (( خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت)).[/]

[=&amp]
5-به روایت متن کهن زیو سدرا ( نوح سومری) که شاه پرهیز گار و صالح و خدا ترسی است در هنگام خواب و در ساعت خواندن ادعیه و اوراد منتظر وحی و الهام آسمانی است ( الواح سومری ص 179) مورد ترحم قرار می گیرد. در تورات نوح که (( مردی عادل بود و در عصر خود کامل و با خدا راه می رفت در نظر خداوند التفات یافت.))[/]

[=&amp]
6-در هر دو متن قرار بر نابودی همه ی موجودات می شود.[/]

[=&amp]
7-در متن کهن علت خشم خدایان بسیار شدن آدمیان وهیاهوی آنان است و در تورات خداوند از شرارت و فساد آدمیان خشمناک می شود.[/]

[=&amp]
8-در متن کهن یکی از خدایان به زیو سدرا هشدار می دهد ( او را خواب نما می کند) و در تورات خداوند به نوح هشدار می دهد.[/]

[=&amp]
9-در هر دو متن قهرمان اصلی مامور ساختن کشتی بسیار بزرگی می شود هر چند ابعاد آن در دو روایت متفاوت است.[/]

[=&amp]
10-در هر دو روایت قهرمان اصلی با پناه دادن نمونه ای از موجودات مامور حفظ و نگهداری از آنان می شود.[/]

[=&amp]
11-شیوه ی نابودی و عذاب در هر دو متن فرستادن باد و باران و طوفان سهمگین چند شبانه روزی است.[/]

[=&amp]
12-در متن کهن سیل شش یا هفت شبانه روز طول می کشد و در تورات پس از یک پیش آگهی هفت روزه چهل شبانه روز باران می بارد و صد و پنجاه روز طول می کشد تا آب عقب بنشیند.[/]

[=&amp]
13-کشتی در متن کهن بر کوه (( نیسیر)) و در تورات بر کوه (( آرارات)) به گل می نشیند.[/]

[=&amp]
14-در متن کهن (( زیو سدرا پنجره ی کشتی را گشود )) و در تورات (( نوح دریچه ی کشتی را باز کرد))[/]

[=&amp]
15-در متن کهن قهرمان نخستین ( زیو سدرا) کبوتر بعد پرستو و سپس کلاغی را روانه می کند. ولی در تورات نوح اول کلاغ بعد کبوتر و سپس کبوتر دیگری را روانه می کند.[/]

[=&amp]
16-در متن سومری زیوسدرا در کشتی برای الهه ی خورشید قربانی می کند و در متن بابلی اوتنا پیش تیم بر فراز کوه قربانی می دهد و در تورات نوح قربانگاهی بنا می کند و قربانی های سوختنی بر آن می گذارند.[/]

[=&amp]
17-در متن کهن (( اوتنا پیش تیم نیشکر و چوب سدر مورد را برافروخت و بوی خوش در مشام خدایان نشست و آنان را خوش آمد)) و در تورات از قربانی های سوختنی یاد می شود سپس می گوید(( خداوندی بوی خوش بویید )) و بعد تصمیم خوبی در مورد آدمیان می گیرد.[/]

[=&amp]
18-در متن کهن یکی از خدایان به انلیل (نام یک ایزد بانو) برنامه ای برای مجازات بشر می دهد و کیفر او را قانونمند می کند و در تورات نیز قوانین برای فرزندان نوح مقرر می شود و خداوند تصمیم می گیرد بار دیگر نسل بشر را اینگونه نابود نکند.[/]

[=&amp]
19-در متن کهن ایشتار ( ایزدبانوی عشق و جنگ و باروری) به یادبود این طوفان و برای فراموش نکردن آن و جلوگیری از تکرار مجدد آن گردنبندش را به خدایان نشان می دهد و در تورات خداوند کمانش را در ابر می گذارد ( رنگین کمان) تا هر گاه آن را دید عهدش را به یاد بیاورد و از فرستادن سیل و طوفانی این چنین پرهیز کند.[/]

[=&amp]
20-در متن کهن قهرمان جاودانه می شود و به دیلمون ( بهشت) می رود و در تورات نوح عمری بس دراز می یابد ( و از آنجا که مردی نیکوکار است مشخص است که به بهشت می رود)[/]

با استفاده از کتاب داستان پیامبران نوشته ی محمد حمید یزدان پرست لاریجانی