مقایسه میان دروغ بستن به خدا با گناهان دیگر

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مقایسه میان دروغ بستن به خدا با گناهان دیگر

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید چه کسی ستمکارتر از آنست که به خدا دروغ می بندد اینجا سوالی که مطرح میشود آیا گناه دروغ بستن به خدا و گسترش آن در میان مردم بزرگتر است یا گناهانی مثل زنا و لواط و سحر و جادو و مشروب خواری و ربا و... چون بر طبق قرآن کریم ستمکارترین فرد شخصی است که به خداوند دروغ می بندد مخصوصا که این دروغ خود را در جامعه گسترش دهد و باعث گمراهی دیگران بشود من از کارشناس محترم میخواهم به این سوال پاسخ بدهند تا بحث با مثالهای مختلف ادامه پیدا کند.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد کریم

Reza24;898929 نوشت:
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید چه کسی ستمکارتر از آنست که به خدا دروغ می بندد اینجا سوالی که مطرح میشود آیا گناه دروغ بستن به خدا و گسترش آن در میان مردم بزرگتر است یا گناهانی مثل زنا و لواط و سحر و جادو و مشروب خواری و ربا و... چون بر طبق قرآن کریم ستمکارترین فرد شخصی است که به خداوند دروغ می بندد مخصوصا که این دروغ خود را در جامعه گسترش دهد و باعث گمراهی دیگران بشود من از کارشناس محترم میخواهم به این سوال پاسخ بدهند تا بحث با مثالهای مختلف ادامه پیدا کند.

سلام علیکم
در آیات متعددی از قرآن کریم که چهار مورد آن در سوره مبارکه انعام، آیات 21، 93 و... ویا آیه 37سوره اعراف وموارد دیگر بیان شده است که کسی که به دروغ به خداوند متعال سخنی نسبت می دهد. ستمکارترین شخص است. هرچند در آیه 114 سوره مبارکه بقره در مورد کسی که مانع از مسجد است همین تعبیر به کار رفته است وموارد دیگر که دلیل آن به تعبیر مرحوم فیض در تفسیر صافی می تواند این باشد. مواردی که در آنها تعبیر ستمکارترین استفاده شده است. نهایت ظلم وستم هستند.
درست است که گناهان کبیره همه از نظر قباحت وزشتی بزرگ هستند. اما سرمنشا این گناهان هم عدم اعتقاد ومعرفت درست به خداوند متعال است وهمین موجب افتراء ودروغ نسبت دادن به خداوند متعال می شود. ونسبت دروغ به خدا علاوه بر خود شخص دیگران را هم به گناه می اندازد، مخصوصا کسانی که مورد اعتماد مردم هستند وجایگاهی در بین آنها دارند.

کریم;899666 نوشت:

سلام علیکم
در آیات متعددی از قرآن کریم که چهار مورد آن در سوره مبارکه انعام، آیات 21، 93 و... ویا آیه 37سوره اعراف وموارد دیگر بیان شده است که کسی که به دروغ به خداوند متعال سخنی نسبت می دهد. ستمکارترین شخص است. هرچند در آیه 114 سوره مبارکه بقره در مورد کسی که مانع از مسجد است همین تعبیر به کار رفته است وموارد دیگر که دلیل آن به تعبیر مرحوم فیض در تفسیر صافی می تواند این باشد. مواردی که در آنها تعبیر ستمکارترین استفاده شده است. نهایت ظلم وستم هستند.
درست است که گناهان کبیره همه از نظر قباحت وزشتی بزرگ هستند. اما سرمنشا این گناهان هم عدم اعتقاد ومعرفت درست به خداوند متعال است وهمین موجب افتراء ودروغ نسبت دادن به خداوند متعال می شود. ونسبت دروغ به خدا علاوه بر خود شخص دیگران را هم به گناه می اندازد، مخصوصا کسانی که مورد اعتماد مردم هستند وجایگاهی در بین آنها دارند.

علیکم السلام با تشکر از کارشناس محترم سایت جهت پاسخ دهی به این سوال . یک مسئله ای که برای من به وجود آمده و فکر مرا مشغول کرده است ما میدانیم که اهل سنت و شیعیان در موارد زیادی با هم اختلاف دارند مثلا در مورد ازدواج موقت سالگرد عزاداری ساختن گنبد و بارگاه بر روی قبرها و ...مخصوصا اصل امامت الهی و اینکه خداوند امامانی فرستاده که دارای ولایت تکوینی و ولایت تشریعی اند و مقامشان از مقام پیامبران الهی بالاتر است اگر نظر اهل سنت در این موارد درست باشد همه اینها مصداق دروغ بستن به خدا خواهد بود و علمای شیعه طبق آیه های قرآن کریم در زمره ستمکارترین افراد قرار دارند.

Reza24;899897 نوشت:
علیکم السلام با تشکر از کارشناس محترم سایت جهت پاسخ دهی به این سوال . یک مسئله ای که برای من به وجود آمده و فکر مرا مشغول کرده است ما میدانیم که اهل سنت و شیعیان در موارد زیادی با هم اختلاف دارند مثلا در مورد ازدواج موقت سالگرد عزاداری ساختن گنبد و بارگاه بر روی قبرها و ...مخصوصا اصل امامت الهی و اینکه خداوند امامانی فرستاده که دارای ولایت تکوینی و ولایت تشریعی اند و مقامشان از مقام پیامبران الهی بالاتر است اگر نظر اهل سنت در این موارد درست باشد همه اینها مصداق دروغ بستن به خدا خواهد بود و علمای شیعه طبق آیه های قرآن کریم در زمره ستمکارترین افراد قرار دارند.

و اگر نظر شیعه درست باشد؟؟؟

Reza24;899897 نوشت:
علیکم السلام با تشکر از کارشناس محترم سایت جهت پاسخ دهی به این سوال . یک مسئله ای که برای من به وجود آمده و فکر مرا مشغول کرده است ما میدانیم که اهل سنت و شیعیان در موارد زیادی با هم اختلاف دارند مثلا در مورد ازدواج موقت سالگرد عزاداری ساختن گنبد و بارگاه بر روی قبرها و ...مخصوصا اصل امامت الهی و اینکه خداوند امامانی فرستاده که دارای ولایت تکوینی و ولایت تشریعی اند و مقامشان از مقام پیامبران الهی بالاتر است اگر نظر اهل سنت در این موارد درست باشد همه اینها مصداق دروغ بستن به خدا خواهد بود و علمای شیعه طبق آیه های قرآن کریم در زمره ستمکارترین افراد قرار دارند.

سلام علیکم
البته برخی از این اختلافات با اهل سنت نیست. بلکه با وهابی هاست که خود اهل سنت هم آنها را جزء مذاهب وفرق اسلامی نمی دانند. ودر کنگره چچن علما حاضر از کشورها ومراکز مختلف به این امر تصریح کردند. در مورد ازدواج موقت هم در عصر پیامبر بوده واز جانب عمر منع شده است. وفعل وعمل عمر برای ما حجت نیست. چون خود اهل سنت هم این حدیث را گفته اند که حلال محمد حلال الی یوم القیامة وحرام محمد حرام الی یوم القیامة.
بحث امامت هم طولانی است که در مرحوم علامه امینی 11جلد الغدیر در اثبات درستی اعتقاد شیعه از منابع اهل سنت نوشته است. وسایر کتب یکه امثال میرحامد حسین نوشته اند. انسان هم باید تابع دلیل ومنطق باشد. ومسلمان تقلیدی به درد نمی خورد. ما باید خود تحقیق کنیم وآنچه درست ومطابق واقع است پیروی کنیم. نه اینکه شیعه یا سنی شناسنامه ای باشیم.

عبدالرحیم;899903 نوشت:
اگر نظر شیعه درست باشد؟؟؟

اگر نظر شیعه درست باشد طبیعتا این مطلب در مورد علمای اهل سنت صادق است.

کریم;899966 نوشت:
سلام علیکم
البته برخی از این اختلافات با اهل سنت نیست. بلکه با وهابی هاست که خود اهل سنت هم آنها را جزء مذاهب وفرق اسلامی نمی دانند. ودر کنگره چچن علما حاضر از کشورها ومراکز مختلف به این امر تصریح کردند. در مورد ازدواج موقت هم در عصر پیامبر بوده واز جانب عمر منع شده است. وفعل وعمل عمر برای ما حجت نیست. چون خود اهل سنت هم این حدیث را گفته اند که حلال محمد حلال الی یوم القیامة وحرام محمد حرام الی یوم القیامة.
بحث امامت هم طولانی است که در مرحوم علامه امینی 11جلد الغدیر در اثبات درستی اعتقاد شیعه از منابع اهل سنت نوشته است. وسایر کتب یکه امثال میرحامد حسین نوشته اند. انسان هم باید تابع دلیل ومنطق باشد. ومسلمان تقلیدی به درد نمی خورد. ما باید خود تحقیق کنیم وآنچه درست ومطابق واقع است پیروی کنیم. نه اینکه شیعه یا سنی شناسنامه ای باشیم.

با عرض سلام البته در مورد مساله مهمی همچون امامت الهی شیعه نه با وهابیها بلکه با اهل سنت اختلاف دارد و اگر نظر علامه امینی درست باشد این مطلب در مورد علمای اهل سنت صادق است ولی هنگامی که طبق گفته قرآن کریم یکی از این دو گروه جز ستمکارترین افراد هستند آیا صحبت از وحدت موضوعی بیهوده و پوچ نیست؟ آیا میتوان با ستمکارترین افراد وحدت داشت؟ بالاخره یکی از این دو گروه دارد به خدا دروغ می بندد نمیشود که هر دو راست باشند. با تشکر

Reza24;900338 نوشت:
قرآن کریم یکی از این دو گروه جز ستمکارترین افراد هستند

این که منظور از من اظلم، ظالم‌ترین فرد باشد جای تأمل دارد. چه دلیلی داریم که متن قرآن را همواره علمی محض و فارغ از احساس تفسیر کنیم. برخی جاهای قرآن لحن خشم آلود موج می‌زد و برخی جاهای دیگر لحن‌های دیگری است. چرا این لحن‌ها در تفاسیر نادیده گرفته می‌شوند و تا به این اندازه متن، لیترال در نظر گرفته می‌شود. «من اظلم» ظاهرا یعنی اگر فکر کنید در‌می‌یابید که ظلم بزرگی است؛ نه این که بزرگ‌ترین ظلم همین است و لا غیر. پشت این متن یک احساس هم هست که باید با توجه به آن تفسیر انجام شود. ما هم ممکن است بگوییم «چه کسی به درد نخورتر از آن کسی است که به دنبال شغل و کسب روزی نیست!» پشت این جمله یک موعظه، یک جور احساس وجود دارد و اصلاً به این معنی نیست که چنین کسی به دردنخورترین انسان است. قرآن هم برخی جاها لحن خشم دارد، برخی جاها لحن موعظه، برخی جاها لحن تشویق. همه جای قرآن را نباید لیترال تفسیر کرد. لحن و احساس را نباید جدا از متن دانست.

Reza24;898929 نوشت:
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید چه کسی ستمکارتر از آنست که به خدا دروغ می بندد اینجا سوالی که مطرح میشود آیا گناه دروغ بستن به خدا و گسترش آن در میان مردم بزرگتر است یا گناهانی مثل زنا و لواط و سحر و جادو و مشروب خواری و ربا و... چون بر طبق قرآن کریم ستمکارترین فرد شخصی است که به خداوند دروغ می بندد مخصوصا که این دروغ خود را در جامعه گسترش دهد و باعث گمراهی دیگران بشود من از کارشناس محترم میخواهم به این سوال پاسخ بدهند تا بحث با مثالهای مختلف ادامه پیدا کند.

با سلام

در واقع این ایه و سایر ایات به یک حقیقت اشاره میکنند و ان شرک است.

شرک بزرگ ترین گناه و ظلم اکبر است.

خداوند در قران میفرماید هر گناهی را ممکن است ببخشد اما شرک را نمیبخشد

وَ اِذ قالَ لُقـمانُ لِابـنِـه‌ے وَ هُـوَ يَـعِـظُـه‌‚‌ يا بُـنَـىَّ لا تُشـرِك بِا‌للهِ اِنَّ الشِّركَ لَـظُلـمٌ عَـظيـمٌ

فرض کنید تورات و انجیل و قران تحریف شده باشند... میدانید چه تبعات و اثار جبران ناپذیری خواهند داشت؟
در این ایه دروغ بستن به خدا بزرگترین ظلم است. این شرک در واقع نوعی شرک تشریعی است. اینکه حرفی را به خدا نسبت بدهیم که خدا نگفته است. یا چیزی را قطعا قول خدا بدانیم در حالی که یقین به قطعیت ان نداریم.

اما ایا حقیقتا ظالم ترین شخص کسی است که به خدا دروغ ببندد؟ در قران چند مورد داریم که با همین تعبیر استفاده شده است. پس نمیتوان این را حقیقتا یک صفت تفضیل عالی دانست... مگر اینکه همه ی این موارد را تحت یک عنوان مثل شرک جمع کرد...
از این موارد در ایات و روایات داریم و باید انها را تعبیراتی اضافی و نسبی قلمداد کرد و الا بسیاری از روایات را باید متناقض بدانیم.....

Reza24;900338 نوشت:
با عرض سلام البته در مورد مساله مهمی همچون امامت الهی شیعه نه با وهابیها بلکه با اهل سنت اختلاف دارد و اگر نظر علامه امینی درست باشد این مطلب در مورد علمای اهل سنت صادق است ولی هنگامی که طبق گفته قرآن کریم یکی از این دو گروه جز ستمکارترین افراد هستند آیا صحبت از وحدت موضوعی بیهوده و پوچ نیست؟ آیا میتوان با ستمکارترین افراد وحدت داشت؟

سلام
انکار حقیقت یکبار از روی علم وعناد است. که چنین آدمی ارزش گفتگو وتعامل ندارد. ولی در خیلی از اوقات از باب عناد نیست بلکه به این شکل انتقال یافته است. وبا گفتگو خیلی از مسائل حل می شود. وبالطبع گفتگو هم در فضای بی اعتمادی امکان پذیر نیست. بلکه فضای دوستانه ای می خواهد که در آن گفتگو شود ومسائل بصورت علمی ودلیل بررسی شوند. تا حقیقت روشن شود وبعد از آن هر کس خواست تابع حقیقت باشد. واین فضا هم در صورت تقریب وارتباط امکان پذیر است نه جنگ واسلحه کشی به روی هم. وحدت مورد نظر هم از این جهن بوده ودارای اهمیت است.
علاوه بر این همه مسلمانان دشمنهای مشترکی چون آمریکا واسرائیل دارند که بدنبال نابودی اسلام فارغ از هر مذهب وگرایشی هستند واتحاد برای مقابله با این دشمن مشترک لازم است.
موضوع قفل شده است