معیار عرفان اسلامی

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

ذکر یونسیه;245802 نوشت:
استاد در منابع عرفانی نشانه هائی برای این استاد ذکر شده که بشود او را شناخت؟ در روایات چطور؟ به هر مدعی که نمی شود اعتماد کرد،درست است؟

باسمه تعالی
باسلام:
بله همان طوریکه فرمودید به هر مدعی نمی شود اعتماد کرد بلکه استاد راه باید شرایط خاصی را دارا باشد من جمله:
1-جامعیت داشتن:استاد درعرفان عملی با توجه به پیچیدگی مسیر باید تا حد امکان جامعیت علمی وعملی داشته باشد یعنی از فقاهت واجتهاد در اصول و فروع دین وشریعت محمدی (صلی الله علیه وآله وسلم)برخور دار باشد به عبارت دیگر اسلام شناس،د ین شناس ومتخصص در ساحت آموزهها ،گزارهها،بینش ها و گرایشهای دینی باشد
اهل فقه ،فلسفه،حکمت،عرفان،تعقل ،تعبد، سیاست،خلوت وجلوت باشد تا سالک را یک سویه واهل کناره گیری وگوشه نشینی تربیت نکند بلکه در متن جامعه باشد وعارف باشد مانند ،سید محمد سعید حیوبی (ره) که از شاگردان عرفانی آخوند ملا حسنقلی همدانی(ره) بود ودر عراق با استعمار پیر انگلیس مبارزه نمود ورهبری نود هزار مسلمان را در بصره به عهده داشت(1) ویا مانند پیر جماران حضرت امام(ره) ادامه دارد......
پی نوشت:1-تذکره المتقین ص22

باسمه تعالی
باسلام:
2- رسیدن به مقام فناء فی الله وتوحید :یعنی اسفار اربعه را طی کرده باشد تا بتواند از خلق دستگیری نماید به تعبیر مرحوم سید هاشن حداد (ره)از شاگردان اخلاقی استاد کامل ومکمل مرحوم سید علی قاضی طبا طبائی(ره) استاد باید دارای مفام توحید باشد(1)
3-صاحب نظر بودن وولایت باطنی داشتن:استاد خود باید در اثر سوختن وگداختن به مرحله ای رسیده باشد که صاحب نفس طیبه وزکیه باشد تا گوهر وجود شاگرد سلو کی اش را بدل به حقیقت نماید پس پیر راه باید گوهر شناس وصاحب نفس باشد به قول حافظ:
دوستان عیب من بی دل حیران مکنید/گوهری دارم وصاحب نظری می جویم
وپیری که کار آزموده وراه آشنا باشد وچون طبیبی حاذق ودلسوز عمل نماید با دم مسیحایی خود مرده دلان را زنده می کند(2)
وباز به تعبیر حافظ:
خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق/دریا دلی بجوی،دلیری،سر آمدی
پی نوشت:
1-سید محمد حسین حسینی تهرانی،الله شناسی ص486
2-برای اطلاع بیشتر،ر.ک استاد وراهنما در عرفان فصلنامه پژوهشی پزوهشنامه اخلاق سال دوم ش 6 زمستان 1388(محمد جواد رودگر

موضوع قفل شده است