معرفی شخصیت امام حسن مجتبی (ع)

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

درس هایی اخلاقی در گفتگوهای کوتاه 3

از امام حسن مجتبی (ع) سؤال شد:

ـ ثروتمندی چیست؟ فرمودند: رضای به قسمت هرچند کم باشد.

ـ سفاهت چیست؟ فرمودند: نابخردی در مال و زبون کردن آبرو.

ـ شرافت چیست؟ فرمودند: موافقت با دوستان و حفظ همسایگان.

ـ پستی چیست؟ فرمودند: پستی و ناکسی این است که شکر نعمت نکنی.موضوع قفل شده است