مصرف اموال میت قبل ازتقسیم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مصرف اموال میت قبل ازتقسیم؟

با سلام

من سوالی داشتم

در بعضی اقوام مرسوم است که اگرپدرخانواده ای فوت کرداگروصیتی نکرده باشد یاوصیت کرده باشدولی تقسیم نشده باشدسایرخویشاوندان میت(غیرازوراث)از اموال میت استفاده نمی کنند
مثلاازغذاهای خانه میت نمی خورند آیااین کارشرعیتی دارد؟:Sham:

ملای بی سواد;55215 نوشت:
در بعضی اقوام مرسوم است که اگرپدرخانواده ای فوت کرداگروصیتی نکرده باشد یاوصیت کرده باشدولی تقسیم نشده باشدسایرخویشاوندان میت(غیرازوراث)از اموال میت استفاده نمی کنندمثلاازغذاهای خانه میت نمی خورندآیااین کارشرعیتی دارد؟:Sham:

باسلام و تشکر از شما پرسشگر محترم :

اینکه فرمودیید مرسوم است که از اموال میت نمی خورند چند صورت دارد

1): اگر میت بچه صغیر داشته باشد نمی شود در اموال او تصرف کرد مگر با اجازه ولی بچه که پدر بزرگ پدری بچه است و در صورت نبود پدر بزرگ از حاکم شرع اجازه باید گرفت و در اموال بچه تصرف کرد البته این تصرف نباید به ضرر بچه با شد بلکه باید به نفع او باشد

2): اگذ ورثه میت صغیر نیستند تصرف در اموال میت با اجازه همه وررثه باید باشد درصورتی که اموال تقسیم نشده با شد و به صورت مشاع باشد اگر یکی از ورثه ناراضی با شد هیچ کسی نمی تواند در اموال میت تصرف کند حتی وررثه دیگر چو ن حالت غصب پیدا میکند

منبع رساله بحث ارث و شرکت :Gol::Gol::Gol:

در تکمیل فرمایشات جناب امین
اگر متوفی دیون شرعی مثل خمس برگردن دارد نمی شود در اموالش تصرف کرد.
به این دو مسئله توجه کنید :

* کسیکه اموالی دارد که متعلق خمس است چنانچه در بین سال بمیرد ،باید خمس منفعت کسب را تا موقع مرگش حساب کنند و نباید منتظر رسیدن سال خمسی بمانند .

همچنین

** تا خمس مال را ندهد نمی تواند در ان مال تصرف کند اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد . یا باید مبلغ را بپردازند یا با حاکم شرع مصالحه کند .

* توضیح المسائل مراجع،م1767
**توضیح المسائل مراجع،م1790و1792

موضوع قفل شده است