مصادیق امروزی لهو الحدیث چیست؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مصادیق امروزی لهو الحدیث چیست؟

[="navy"]مصادیق امروزی لهو الحدیث چیست؟ [/]

سلام .درسوره لقمان آیه 6 آمده است :و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئكلهم عذاب مهین/و گروهی از مردم هستند كه به دنبال سخنان بیهوده اند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا باز دارند و آن را به استهزاء گیرند برای آنان عذابی خوار كننده است .بنابراین به سخنی كه آدمی را از حق (قرآن) منصرف ساخته وبه خود مشغول سازد لهو الحدیث گویند.مانند حكایات خرافی وداستانهایی كه آدمی را به فساد وفجور می كشاند ویا سرگرمی به سایر آلات لهوی مانند ترانه و موسیقی.لهو الحدیث و خرافات ساخته فكر انسانهاست و چون با داستانهای حق و صحیح تعارض دارد ومعارف حقه را در نظر مردم سست می كند خداوند برایش عذابی خوار كننده در نظر گرفته.در روایات زیادی در مصداق لهو الحدیث اشاره شده از جمله از امام صادق نقل شده : یكی از مصادیق آن غنا( موسیقی و آواز مناسب مجالس لهو و لعب و حرام) .و در حدیث دیگری آمده لهو الحدیث یعنی طعنه و استهزای حق.

موضوع قفل شده است