قواعد تجويد قرآن را چه كسى تدوين كرده است؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قواعد تجويد قرآن را چه كسى تدوين كرده است؟

قواعد تجويد قرآن را چه كسى تدوين كرده است؟

اولين شخصي كه علم تجويد قرآن را تدوين نموده و به رشتة تحرير درآورد، «ابو مزاحم موسي بن عبيداللّه بن يحيي بن خاقاني بغدادي مقري» متوفاي سال 325 هجري قمري است كه از علماي قرن چهارم مي‌باشد.[1] وي محضر استادان بزرگي را در زمينة قرائت، درك كرده است و قصيدة«خاقانية» او كه دربارة علم تجويد مي‌باشد، توسط عده‌اي از عالمان علم قرائت شرح شده است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

--------------------------------------------------------------------------------
[1]. ابو مزاحم موسي بن عبيداللّه بن يحيي بن خاقاني بغدادي مقري، طبقات القراء، ج2، ص321 1. محمد حسين ملك‌زاده، تجويد كامل نماز. 2. محمد عربي القبّاني، صوت و لحن در قرائت قرآن كريم، ترجمه و نگارش محمد حسين ملك‌زاده، ص 17 تا 20. 3. محمد حسين ملك‌زاده، تجويد، آواشناسي و فونتيك، ص 18 تا 20. 4. محمد حسين ملك‌زاده، اصول فني قرائت قرآن كريم.

موضوع قفل شده است