فواید دین

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
فواید دین

بسم الله
تا اینجا به علت نیاز به دین تا حدی آشنا شدیم حال به مهمترین خدمات دین به بشر اشاره می کنیم .دین انسان را با جهان پس از مرگ آشنا کرد.اطلاعات دقیق انبیادر این زمینه از هیچ دانش و فلسفه ومعرفت بشری به دست نمی آید وآن را به رایگان در اختیار بشرقرار دادند که چنانه بخواهد با تجربه بشری به دست آید تمام فرصتهایش از دست داده وسرنوشتش به ناکجاآباد رفته است.لذا نتایج آخروی دین از جهات گوناگون خدمات این جهانی تفاوت دارد که برای بیان آن به افتراقات دنیا وآخرت می پردازیم:
_دنیا جنبه مقدماتی و آخرت جنبه غایی و هدف گونه دارد
_دنیا جهان شدن،ساختن و کارو کشتن است وآخرت جهان استقرار در شده ها،درو کردن و بهره گرفتن از کرده هاو کشته ها ست.
_دنیا محدود،گذران و موقت و آن جهان پایدارو،جاودان وبی نهایت است.
_دنیا اکنده از خوشی و ناخوشی،ملایمت و ناملایمت هاست ولی آخرت برای رستگاران لذت و بهجت و سرورخالص و برای تبهکاران رنج و درد وعذاب خالص است
_ادراکات انسانی در این جهان محدود و در پرده حجاب است ولی در آخرت حجابها مرتفع و درک انسانی قوی تر و لطیف تر است لذت و رنج نیز قوی تر و شدیدتر است
با توجه به آنچه گفته آمد اهمیت نقش انبیا بیش از پیش روشن می شود نکته فرق بین محدود و نامحدود است لذا کارکرد این جهانی دین نسبت به خدمات دنیوی آن بی نهایت است.بنابراین خدمات انبیا در راستای حیات آخرت در چند نکته مهم خلاصه می شود:
ترسیم دقیق چگونگی جهان آخرت و مراحل و مراتب و منازل و قواعدو قوانین حاکم برآن
بیان نیاز های فرا این جهانی بشرامور موثردر نیک وبد سرنوشت انسان و ارائه رهنمود های جامع در رسیدن به سعادت
یاد آوری پیاپی جهان آخرت و ایجاد انگیزه در حرکت به سمت صلاح.
بیان موانع راه و تنظیم امور این جهان در راستای سعادت اخروی.
ر.ک.شهید مطهری،زنگی جاویدیا حیات اخروی
ر.ک.شهیدمطهری؛معاد
شهید مطهری،یادداشتها،ج7