فهمیـده ام که ...

تب‌های اولیه

172 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

هفت خطم گرچه خطی می نخوانم غیرعشق /خط زیبا بر جمال شاهدان دانم که چیست

موضوع قفل شده است