""فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره"" قانون کارما

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
""فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره"" قانون کارما

[=tahoma]

[=&quot]« فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره»[/]

[=&quot]تمام اعمالی که انجام می دهیم، حتی اگر ذره ای و مثقالی باشد، به خودمان باز می گردد و بازتابش آنها را در زندگی خواهیم دید. [/]


[/]

سلام یه سوال دارم چرا باز تاب دارد تمام اعمال؟

[=&quot]قانون کارما[/]

[=&quot]قانون علت و معلول [/]

[=&quot]قانون تابش و باز تابش [/]

[=&quot]قانون عمل و عکس العمل [/]

[=&quot]همه اینها یک معنی می دهد. [/]

[=&quot]گفته می شود که هر چه که می کنیم با هر نیتی که داریم ، هر عملی از ما تابشی است به بیروئ که بازتابشی به درون دارد. [/]

[=&quot]هر چیزی بازگشتی دارد. در کوه صدا می زنید ، صدا به دیوار کوه برخورد می کند و به سوی شما باز می گردد. [/]

[=&quot]تمام نیات شما ، تمام اعمال شما تابشی به بیرون دارد. [/]

گمنام;3134 نوشت:
سلام یه سوال دارم چرا باز تاب دارد تمام اعمال؟

تشکر از عنایت شما جناب گمنام
سوال شما از چند بعد قابل بررسی است.
بعد مادی
بعد معنوی
ما معتقدیم که طبیعت برای اینکه سیر طبیعی خودش را طی کند و دچار اختلال نشود ، از قوانین و اصول و نظمی خاص پیروی می کند.
قوانین حاکم بر طبیعت فراوان است. یکی از این قوانین قانون عمل و عکس العمل است.
که ما در اینجا از آن به عنوان "کارما" یاد می کنیم. ما نیز جزئی از این طبیعت هستیم که در آن زندگی می کنیم. پس این قانون شامل انسان نیز می شود. اعمال نیز جزئی از وجود انسان است که از قانون کارما نمی تواند بگریزد.
پس همانطور که دانه گندمی را در زمین بکاریم ؛ گندم درو می کنیم نه جو ؛ به همان منوال اعمال نیک ما بازخوردی نیک دارند و اعمال ناشایست بازخوردی ناشایست به همراه دارند.
با ما همراه باشید تا در ادامه این بحث بعد معنوی این قانون را نیز بررسی خواهیم نمود.


[=&quot]نمی خواهم شما را بترسانم ،[/]
[=&quot] ولی[/]
[=&quot] اگر امروز جایی از کار شما گیر[/]

[=&quot] دارد شاید دلیلش نگاه غضب آلودی است که هشت سال پیش به مادرتان انداختید. یا دادی است که بر سر پدرتان زدید، یا خدای نکرده کسی را در صفی هل داده اید یا پشت سر کسی حرف زدید و یا ...[/]

[=&quot]هیچ عمل خیر و هیچ عمل شری بدون جواب نمی ماند. [/]

[=&quot]این عین آیه قران است. [/]


[=&quot]بیائیم از همین الان مراقب اعمال و نیات خود باشیم .[/]

[=&quot]بیائیم با توبه و پشیمانی از کارهای بد و منفی گذشته خود، آنها را محو کنیم. [/]

[=&quot]خداوند شما را می بخشد و حتی تمام اندیشه های بد و منفی شما را تبدیل به اندیشه های خیر و مثبت می کند . [/]

[=&quot]همه کارماها و بازتاب های منفی را از شما دور می کند. [/]


[=arial black][=&quot]نیت شما نوری به بیرون می تاباند و عمل به مقدار ضعیف تر ، چون نیت همیشه از عمل قوی تر است. [/][/]

[=arial black][=&quot]اگر عملی که انجام می دهید مثبت باشد، تابش مثبت است و باز تابش مثبت خواهد داشت. [/][/]

[=arial black][=&quot]در قران کریم آمده است: [/][/]

[=arial black][=&quot]« فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره»[/][/]

[=arial black][=&quot]یعنی تمام اعمالی که انجام می دهیم، حتی اگر ذره ای و مثقالی باشد، به خودمان باز می گردد و بازتابش آنها را در زندگی خواهیم دید. [/][/]

[=arial black][=&quot]همین طور همه نیاتمان؛ روایت داریم که هر گرفتاری و رنج و عذابی که به شما می رسد، نتیجه کردار شماست و بسیاری را هم خدا می بخشد و خداوند بسیار مهربان است. [/][/]

[=arial black][=&quot]روایتی است که" کارمای سه چیز به انسان بر می گردد: یکی ستم، یکی مکر و یکی پیمان شکنی"[/][/]

[=arial black][=&quot]اینها از تابشهایی هستند که بازتابششان در همین دنیا شامل حال انسان می شود. [/][/]

[=arial black][=&quot]مواظب اعمال خود باشید . [/][/]


[=&quot]بیائیم با توبه و پشیمانی از کارهای بد و منفی گذشته خود، آنها را محو کنیم. [/]

[=&quot]خداوند شما را می بخشد و حتی تمام اندیشه های بد و منفی شما را تبدیل به اندیشه های خیر و مثبت می کند . [/]

[=&quot]همه کارماها و بازتاب های منفی را از شما دور می کند. [/]

[=&quot]پس بیائید با توبه و اظهار ندامت به درگاه او اندیشه و ذهن خود را از آلودگیها پاک کنیم و از این پس مراقب اعمال و رفتار و نیات خود باشیم. [/]

[=&quot]چه بخواهید ، چه نخواهید[/]

[=&quot]چه آشکارا کار ناشایستی انجام دهید و چه نهانی [/]

[=&quot]چه دیگران متوجه این عمل و نیت شما بشوند ؛ چه نشوندجمو[/]

[=&quot]طبیعت خداوندی بازتاب اعمال ما را به ما باز می گرداند.[/]

[=&quot]پس [/]

[=&quot]با "نیت و اعمال خوب "از طبیعت "خوب " دریافت کنیم. [/]

در روايات مى‏خوانيم: مرد عربى وارد مسجد پيامبر اكرم شد و گفت: «علّمنى بما علمك اللّه» از آنچه خدا به تو ياد داده مرا ياد بده! حضرت شخصى را مأمور آموزش قرآن به او كردند. معلم براى او سوره اذا زلزلت... را خواند، همين كه به آيه «فمن يعمل مثقال...» رسيد، مرد عرب گفت: «كفانى» مرا بس است و سپس رفت. پيامبر فرمود: «رجع فقيهاً»( تفاسير نمونه و نورالثقلين)
:Gol:

عمل هر چه هم كوچك باشد، حساب و كتاب دارد. لذا نه گناهان را كوچك شمريد و نه عبادات را.:Gol:

موضوع قفل شده است