( فقه وحقوق) قوانین کیفری ومدنی« مبحث گواهی وشهادت»ا@

تب‌های اولیه

24 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
( فقه وحقوق) قوانین کیفری ومدنی« مبحث گواهی وشهادت»ا@

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

جهت انجام وظیفه وخشنودی آقا امام زمان (عج)
با توجه به نیاز برخی از دوستان در مورد آگاهی از احکام کیفری و مدنی (فقه و حقوق اسلامی) قصد دارم دراین تاپیک علاوه بر برسی این احکام جهت آشنایی بیشتر دوستان با روند حقوقی برخی مسایل مبتلا به ، به سؤالات دوستان در این موارد نیز در حد توان پاسخگو باشم .
لذا جهت هدایت وجهت داشتن تاپیک از دوستان تقاضا دارم حتی المقدور سوالات خود را همگام با موضوع خاص مورد بررسی مطرح نمایند .
در پناه حق باشید .

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

«منبع مطالب در تمام پستها شرح لمعه ی دمشقیه و قوانین مدنی وکیفری و حقوق جزای اسلامی جمهوری اسلامی ایران میباشد »

بحث را با موضوع الشهادات (گواهی ها ) آغاز میکنم

در مورد( شهادت وگواهی) دادن در فقه اسلامی و به تبع از آن قوانین حقوقی در جمهوری اسلامی ایران ضوابطی را برای شاهد وشهادت او مقرر نموده که بر آنم تا این قوانین را با حضور دوستان بزرگوار مروری بنماییم .

در فقه اسلامی و قوانین حقوقی ایران اسلامی این شرایط برای شاهد لازم است :

1- بلوغ (مگر در مواردی مثل اینکه کودکی بخواهد در مواردی که به قتل نیانجامیده باشد گواهی بدهد ) که باز هم این شرایط در مورد گواهی او باید رعایت شود :

اول : سن کودک بیشتر از ده سال باشد .

دوم: کودکان برای بازی در جایی گرد آمده باشند .

سوم :پس از دیدن رویدادی که بر آن گواهی میدهند وقبل از ادای گواهی از هم جدا نشده باشند .

در این صورت ها فقط شرط بلوغ حذف میشود وسایر شروط شاهد وگواه باقی است

2-عقل : بنا بر این شرط گواهی دیوانه در حال دیوانگی پذیرفته نیست .
واگر شخص مبتلا به جنون ادواری باشد ، گواهی اودر حالت هشیاری و سلامت عقل پذیرفته است . البته پس از آنکه کمال هشیاری و سلامت عقل او هم در مرحلهی حمل وهم در مرحلهی ادا معلوم باشد .
کودن ونادانی که نیک وبد کارها را تشخیص نمیدهد نیز در حکم دیوانه است .

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

3- اسلام

از دیگر شروط شهادت وگواهی مسلمان بودن میباشد و گواهی کافر پذیرفته نمیشود حتی اگر کافر ذمی باشد و حتی اگر کسی را که بر علیه او گواهی میدهد کافر باشد .

البته برخی از فقها گواهی کافر ذمی بر له یا علیه هم کیشان خود را پذیرفته اند .

اما اجماع فقها گواهی کافر غیر ذمی (کافر حربی ) در هیچ صورتی پذیرفته نیست .

گواهی کافر ذمی بر علیه مسلمان به اجماع فقها پذیرفته نمیشود . مگر در گواهی بر وصیت آن هم در صورت نبودن گواه مسلمان .

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

4- ایمان

یکی از شرایط گوهی وشهادت ایمان است منظور از ایمان دراینجا (وعموم متون فقهی امامیه) ، شیعه بودن وپذیرش ولایت است .
در فقه شیعه گواهی غیر امامی به طور مطلق پذیرفته نیست .

5 - عدالت
عدالت یعنی رفتار و ویژگی نفسانی ریشه کرده در نفس همراه با تقوا وپرهیز گاری وشایستگی.
شرط عدالت با ارتکاب گناهان کبیره به طور مطلق واصرار بر ارتکاب کناهان صغیره از بین میرود .

6-حلال زادگی (طهارةالمولود )

گواهی زنا زاده هر چند در بارهی امور ناچیز واندک پذیرفته نیست .
البته در این زمینه کسی که زبانزد مردم است نسبت زنا زادگی تا زمانی که یقین ایجاد نکند اعتبار وارزشی ندارد . گرچه تعداد کسانی که این مطلب را عنوان میکنند زیاد باشد .اصل به یقین رسیدن زنا زادگی شاهد میباشد .

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

7- متهم نبودن

یعنی گواه در معرض این گمان نباشد که با گواهی خود میخواهد سودی را به سوی خود هدایت کند ویا زیانی را از خود دور کند.
هرگاه بقاء شرکت در گرو گواهی شریک باشد :
گواهی شریک برای شریک خود در مال مورد شراکت پذیرفته نیست .
گواهی وصی در باره ی آنچه وصیت به آن تعلق گرفته. مثلا" در باره ی اموال صغیری که تحت ولایت این وصی باشد نمیتواند گواهی بدهد .

طلبکاران هم نمیتوانند به نفع بدهکار ورشکسته و فوت شده گواهی بدهند

شهادت وگواهی در حقوق ایران

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.

قانون‌گذار شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد 1313ق. م و 155 آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد 1315، 1316 و 1317 ق.م).

در پستهای بعدی قوانین ذکر شده از قانون مدنی و آیین ودادرسی کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

اصل 1313 قانون مدنی :

شرایط شاهد:
در شاهد بلوغ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . شاهد نباید در دعوی نفعی داشته باشد و همچنین شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی­شود.

دکتر سید جلال الدین مدنی در کتاب ادله اثبات دعوی،این موارد را در صفحه ی206علاوه بر مواردی که در فقه شیعی آمده است را مطابق ماده ی1314 قانون مدنی ذکر نموده اند :

ذی­نفع نبودن:بدین معنا که شاهد نباید خود از این دعوا نفعی ببرد اما تشخیص اینکه در چه مواردی شخص می­تواند ذینفع تلقی شود به عهده قاضی گذاشته نشده است.مثلاً بین شاهد و فرد نباید
خویشاوندی نزدیک وجود داشته باشد یا عدم وجود دعوی بین شاهد با یکی از طرفین و ......متکدی­گری:کسی که شغل خود را گدایی قرار داده نمی­تواند به عنوان شاهد معرفی شود و در صورت معرفی، شهادتش پذیرفته نیست . علت روشن است، فرد متکدی(گدا) همواره انتظار کمک و مساعدت دارد و دستش به سوی دیگران دراز و متقاضی دریافت وجه است و اطمینانی به گفته­اش نیست و چه بسا با دریافت وجه به دروغ شهادت بدهد و تحت تأثیر قرار بگیرد

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

از مواد 1315 تا 1317 قانون مدنی در مورد شرایط شهادت وگواهی مطالبی را عنوان کرده به این شرح :

ماده 1315 - شهادت باید از روی قطع ویقین باشدنه به طور شک وتردید

ماده 1316 - شهادت باید مطابق یا دعوا باشد ولی اگر در لقظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد

ماده 1317 - شهادت شهودبايد مفادا"متحدباشدبنابراين اگرشهودبه اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهدبودمگردرصورتي كه ازمفاد اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.

مفاد ماده 1315-در فقه وشرح لمعه اینگونه تعریف شده گواهی باید به علم قطعی بر مورد گواهی استوار باشد ویا اینکه شخص آنچه را که دیدنی است ودیدن به تنهایی در آن کافی است دیده باشد مانند افعالی چون غصب - سرقت - قتل - شیر دهی (رضاع) - زایمان - زنا - لواط
در این دسته کارها گواهی شخص کر و ناشنوا هم پذیرفته است .

و در آنچه علاوه بر دیدن به شنیدن هم نیاز باشد مانند انعقاد عقود وایقاعات وقذف گواه علاوه بر دیدن باید شنیده باشد تا آنکه علم او حاصل شده باشد و گوینده را تشخیص دهد .مگر اینکه صدای شخص را به خوبی بشناسد .

سلام
دوست من!
شرايط شهود و شهادت را در فقه و قانون بيان داشتيد!
متشكرم
شايد بعدش بپردازيد به اموري كه شهادت شهود مثبت انها هست.
ميشه مطلبتون رو با تكيه موضوع ديل بيان كنيد!
تزاحم يا تعارض ادله مثبت دعوا
مثلا با سند رسمي يا علم قاضي و...
ممنونم

ashkan62;159892 نوشت:
سلام

دوست من!
شرايط شهود و شهادت را در فقه و قانون بيان داشتيد!
متشكرم
شايد بعدش بپردازيد به اموري كه شهادت شهود مثبت انها هست.
ميشه مطلبتون رو با تكيه موضوع ديل بيان كنيد!
تزاحم يا تعارض ادله مثبت دعوا
مثلا با سند رسمي يا علم قاضي و...
ممنونم

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

آنچه را که شما دوست بزرگوار خواسته اید در باب موضوعات دیگری از مبحث ادله ی اثبات دعوا میباشد که انشاءالله بعد از خاتمه ی بحث شهادات به آنها هم مفصلا" خواهم پرداخت اما مختصرا" عرض میکنم که از ادله ی مثبت یا اثبات کننده ی دعوا همانطور که خود جنابعالی هم فرمودید یکی علم قاضی است.

البته علم لازمه ی قضاوت است اما آنچه در ارتباط با علم قاضی منظور نظر است اطلاعات عمومی یا صرف دانش قضایی نیست .

که این نوع از علوم لازمه ی به تخصص رسیدن قاضی است .
وحتی اشراف بر این علوم (اطلاعات عمومی و دانش قضایی ) بر قاضی تکلیف است .
منظور در اینجا دونوع از علم نزد قاضی میباشد که از لحاظ فحوا متفاوت ویا مکمل علم تخصصی قاضی میباشند
اول :علمی که قاضی بر اساس ادله ی قانونی موجود در پرونده (اقرار - شهادت - اماره قضایی و...) به دست می آورد البته با لحاظ توان اثباتی این ادله !
در این صورت علمی که قاضی خارج از مفاد پرونده به دست میآورد فاقد اعتبار وحجیت قضایی است .

واما در مورد علم شخصی خود قاضی بر امور جاریه وگذشته ی دعوا میان فقها مشهور است که تنها امام معصوم میتواند به استناد علم شخصی خود حکم کند ولی نسبت به قاضی غیر معصوم اختلاف نظر است که در این زمینه 5 نظریه مطرح شده است .

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

درباب علم قاضی از منظر فقه نظرات علماء شیعه وفقها به این قرار است :

1- بعضي مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند كه قاضي غيرمعصوم نيز مانند امام(ع) در همه دعاوي و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظير قصاص مي‌تواند به استناد علم خويش قضاوت كند.

2- بعضي ديگر معتقدند كه قاضي مطلقا نمي‌تواند مطابق علم خود قضاوت كند و تنها طريق اثبات دعوا، اقرار،‌بينه و قسم است.

3- گروهي ديگر بين حق‌الله و حق‌الناس تفصيل قائل شده‌اند و معتقدند كه علم قاضي در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.

4- نظر گروهي ديگر نيز تفصيل است ولي عكس نظر پيشين :«قاضي مي‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد كند نه در حق‌الله.»-

5 -برخي ديگر، بين حدود و غيرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضي به علم شخص خود را جايز نمي‌دانند.

نظر مشهور بين فقهاي اماميه، نظر اول است يعني علم قاضي چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور كيفري و امور مدني حجيت دارد. امام خميني(ره) نيز به تبعيت از مشهور فقهاي اماميه در ذيل كتاب قضا تحريرالوسيله مي‌فرمايند:« يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه من دون بينه او حلف في حقوق الناس و كذا في حقوق‌الله.»
دلايل قائلين به جواز استناد قاضي به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آيات و رواياتي است كه در اين خصوص وارد شده است. از جمله آيات مي‌توان به آيه 39 سوره اسراء «لاتقف ما ليس لك به علم...» ،‌آيه 38 و 42 سوره مائده، آيه 2سوره نور، آيه 26 سوره ص، آيه 58 و 125 سوره نساء و... اشاره كرد.

منبع: کتاب متون فقه ومطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

گواهی باید با علم قطعی باشد یعنی شخص گواهی دهنده آنچه را دیدن آن کافی است را دیده باشد. مانند افعالی چون غصب -سرقت - قتل - شیر دهی -(رضاع) زایمان - زنا - لواط

در این دسته از کارها گواهی شخص کر وناشنوا هم پذیرفته است .

در آنچه علاوه بر دیدین شنیدن را هم نیاز دارد مثل انعقاد عقود وایقاعات وقذف ، گواه باید علاوه بر دیدن موضوع را شنیده باشد ، تا آنکه به گوینده علم پیدا کند وبه درستی اورا بشناسد . مگر انکه صدای شخص را به خوبی بشناسد .
گواه باید شخصی را که علیه او شهادت میدهد با نسب ویا مشخصا" بشناسد .وانتساب (نسبت دادن ) به دیگری کافی نیست زیرا امکان نیرنگ وجود دارد
در شناسایی وشناخت کسی که بر علیه او شهادت میدهد دو معرف عادل که نسب اورا بشناسند کفایت میکند .

اگر کسی شایستگی واهلیت تحمل گواهی را دارا باشد به طور عمومی یا خصوصی به آن فرا خوانده میشود و حمل شهادت بر او واجب کقایی است دلیل این وجوب فرمان خداوند است «هنگامی که گواهان به گواهی فرا خوانده شدند نباید از آن خودداری ورزند » (سوره ی بقره ایه ی 282)

امام صادق (ع) این آیه را به مرحلهی حمل تفسیر کرده است که البته میتوان این آیه را هم دلیل وجوب حمل قرار داد وهم دلیل وجوب اداء.
پس اگر همگان از شهادت خودداری کنند همگی گناهکارند (به قاعده ی وجوب کفایی).
هر زمان گواهی به جز یک مکلف معین نداشت ، گواهی بر همان یک نفر واجب عینی میشود

موضوع قفل شده است