فطره فقیر

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
فطره فقیر

آیا پرداخت زکات فطره بر کسی که توان مالی ندارد، واجب است ؟
همه مراجع :اگر فقیر باشد ،زکات فطره براو واجب نیست واگر سه کیلو گندم ومانند آن ویا قیمت آنها را دارد،مستحب است آن را به عنوان زکات فطره بدهد و چنامچه افرادی تحت تکفل دارد،می تواند آن را به قصد فطره ،بین نفرات خانواده دست گردان کنند وبهتر است نفر آخر ،آن را به کسی بدهد که از خودشان نباشد
توضیح المسائل مراجع ،م2002؛ العروه الوثقی ،ج2،زکاه الفطره ،الفصل الاول.