جمع بندی فرق تمدن و فرهنگ

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فرق تمدن و فرهنگ

فرهنگ و تمدن یعنی چه و چه تفاوتی با هم دارند؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد عماد

[TD][/TD]

چرا؟ 3992;1010091 نوشت:
فرهنگ و تمدن یعنی چه و چه تفاوتی با هم دارند؟

فرهنگ عبارت است از نوع نگاه آدمي به جهان و انسان ونیز نوع رفتار او در جنبه‌هاي مختلف فکري، اخلاقي، اجتماعي، معيشتي و اقتصادي، سياسي و ... که هويت هر جامعه را می سازد و همچون ميراثي مشترک از نسلي به نسلي منتقل مي‌گردد.
اما تمدن نظمي اجتماعي كه در نتيجه آن، خلاقيت فرهنگي امكان پذير مي شود و جريان می یابد.

به عبارت دیگر:
فرهنگ
مجموعه ای ازرفتارهای ناشی از باورفرد،خانواده،اجتماع که اعضاءبه آن پایبندند(هرچنداقلیتی درخانواده یااجتماع به آن پایبند نباشندیااگرباشندباورنداشته باشند)
و تمدن
مجموعه دستاوردهای مادی ومعنوی بشر.
محصول نظم آگاهانه،اخلاق واحترام متقابل به حقوق یکدیگردریک اجتماع همراه باگسترش وتوسعه علوم،درعرصه نظری وعملی درجهت مصالح وسعادت بشری

پس با این حساب فرهنگ از تمدن ساخته میشه، درسته؟

سید معصوم;1011218 نوشت:
پس با این حساب فرهنگ از تمدن ساخته میشه، درسته؟

جامعه پذیری و نظم پذیریبا برقراری نظم اجتماعی، برای همکاری و تعاون میان انسانها و زمنیه ای برای مقبولیت یک فرهنگ، از این منظر تمدن زندگی کردن با یکدیگر همراه با نظم معنا می شود که بر اثر خلاقیت فرهنگی امکان پذیر است.
فرهنگ عبارت است از مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی انسان که در سایه دانش فکری وعملی در طول تاریخ حاصل شده و همچون میراثی برای نسلهای بعدی باقی مانده و هر نسل آن را کامل تر کرده است و به نسل بعدی سپرده است.
بنابراین زیر بنا فرهنگ است و تمدن از فرهنگ گرفته می شود، هر چه قدر فرهنگ غنی باشد، تمدن نیز قوی خواهد شد.

1.تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، فاطمه جان محمدی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، نشر معارف، چاپ چهل هفتم، 1397، ص25
2. همان، ص27

برخی فرهنگ را اینگونه تعریف کرده اند:
«فرهنگ راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش است. به یافته های ویژه
گروهی از مردم، اعم از یافته های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فکری
، هنری و دینی فرهنگ گفته می شود»

برخی نیز تمدن را اینگونه معنا کرده اند:
«مجموعه ای از اندوخته ها و ساخته های مادی و معنوی در طول تاریخ.
تمدن منسوب به بشر است و فرهنگ نیز مختص به یک قوم .
جوهره اصلی تمدن، فرهنگ است. به بیانی دیگر تمدن مظهر مادی و معنوی
فرهنگ به شمار می رود. از این رو فرهنگ در پیدایش جهت دهی و گسترش
اندوخته های ماید و معنوی بشر تاثیری شگرف دارد.»

1. اسلامی فرد، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، قم، دفتر نشر معارف، 1389ش.

پرسش:
فرهنگ و تمدن یعنی چه و چه تفاوتی با هم دارند؟ کدام یک از دیگری ساخته می شود؟

پاسخ:
فرهنگ و تمدن از مقوله هایی است که معنای متعددی برای آن بین متخصصان تعریف شده است. این تعریف ها با توجه به نگرش مادی یا معنوی تعریف کننده متفاوت است.
به چند نمونه از این تعریف ها اشاره می شود:
یک: فرهنگ عبارت است از نوع نگاه آدمي به جهان و انسان ونیز نوع رفتار او در جنبه‌هاي مختلف فکري، اخلاقي، اجتماعي، معيشتي و اقتصادي، سياسي و ... که هويت هر جامعه را می سازد و همچون ميراثي مشترک از نسلي به نسلي منتقل مي‌گردد.
اما تمدن نظمي اجتماعي كه در نتيجه آن، خلاقيت فرهنگي امكان پذير مي شود و جريان می یابد.
دو: فرهنگ مجموعه ای ازرفتارهای ناشی از باورفرد،خانواده،اجتماع که اعضاءبه آن پایبندند(هر چند اقلیتی درخانواده یا اجتماع به آن پایبند نبوده یا اگر بوده باور ندارند)
و تمدن مجموعه دستاوردهای مادی ومعنوی بشر.
محصول نظم آگاهانه،اخلاق واحترام متقابل به حقوق یکدیگردریک اجتماع همراه باگسترش وتوسعه علوم،درعرصه نظری وعملی درجهت مصالح وسعادت بشری
سه: فرهنگ راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش است. به یافته های ویژه گروهی از مردم، اعم از یافته های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فکری، هنری و دینی فرهنگ گفته می شود.(1)
و تمدن مجموعه ای از اندوخته ها و ساخته های مادی و معنوی در طول تاریخ. تمدن منسوب به بشر است و فرهنگ نیز مختص به یک قوم .
جوهره اصلی تمدن، فرهنگ است. به بیانی دیگر تمدن مظهر مادی و معنوی فرهنگ به شمار می رود. از این رو فرهنگ در پیدایش جهت دهی و گسترش اندوخته های مادی و معنوی بشر تاثیری شگرف دارد.(1)
از آنجا که جامعه پذیری و نظم پذیری با برقراری نظم اجتماعی، برای همکاری و تعاون میان انسانها و زمینه ای برای مقبولیت یک فرهنگ، از این منظر تمدن زندگی کردن با یکدیگر همراه با نظم معنا می شود که بر اثر خلاقیت فرهنگی امکان پذیر است.
فرهنگ عبارت است از مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی انسان که در سایه دانش فکری وعملی در طول تاریخ حاصل شده و همچون میراثی برای نسلهای بعدی باقی مانده و هر نسل آن را کامل تر کرده است و به نسل بعدی سپرده است.(2)
بنابراین زیر بنا فرهنگ است و تمدن از فرهنگ گرفته می شود، هر چه قدر فرهنگ غنی باشد، تمدن نیز قوی خواهد شد.

منابع:

1. اسلامی فرد، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، قم، دفتر نشر معارف، 1389ش، ص18-19
2.جان محمدی، فاطمه، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، نشر معارف، چاپ چهل هفتم، 1397، ص25-27

موضوع قفل شده است