فرق بین كرامت ائمه و معجزه چیست؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فرق بین كرامت ائمه و معجزه چیست؟

فرق بین كرامت ائمه و معجزه چیست؟

كرامت امري واقعي و محققي است و لذا شما نيازي به اثبات آن نداريد. زيرا مي دانيد كه هم قرآن و هم روايات به صدق وجود آن گواهند و بزرگان و اوليائي همانند آصف بن برخيا را كه از انبياء نيستند صاحب كرامت (انتقال تخت بلقيس به طرفه العين) معرفي كرده اند. اما براي تبيين جواب نخست لازم است كه هويت معجزه را باز شناسيم.
معجزه امر خارق العاده اي است كه به دست خدا (مانند قرآن) يا به دست نبي (مانند مرده زنده كردن عيسي عليه السلام) صورت مي گيرد تا گواه صدق ادعاي پيامبري باشد و شاهدي بر ارتباط او با خدا به شمار آيد و هيچ گاه مغلوب عامل ديگر قرار نمي گيرد و همواره نداي تحدي (هل من مبارز) بر زبان خويش جاري مي کند بنابراين معجزه چند ويژگي مهم دارد: خرق عادت، از سوي پيامبران، گواه بر صدق رسالت و نبوت، مغلوب نشدن و فرياد تحدي. که هر يک از اينها در کتابهاي اصول عقايد به بحث کشيده شده است.
اما کرامت اولياء هم چنان که از نامش پيداست، از اولياء يعني پيروان ژرف رفتار انبياء صورت مي گيرد و اين خود نشان مي هد که گرچه کرامت داراي خصيصه خرق عادت است و به اذن الهي از سوي اولياء صورت مي گيرد ولي هيچ يک از اولياء کرام ادعاي نبوت و رسالت نداشته و به هيچ وجه فرياد تحدي بر زبان مبارک خويش جاري نمي کنند و همين سر تمايز کرامت از معجزه است. ولذا کرامت ميوه اي است که از شاخه خرق عادت معجزه ثمر مي دهد.

باسلام خدمت دوستان

شاید بتوان تنها فرق مهم را این دانست که پشتوانه معجزه امری است به نام پیامبری وکسی که معجزه ای می آورد برای اثبات ادعای خود یعنی نبوت است ولی پشتوانه کرامت چنین امری نیست وممکن است از هرفردی(خواه ائمه باشند یا امامزاده ویا اصحاب امامان یا پیامبران ویاافرادعادی مثلا اولیاالله) سربزند وهیچ ادعایی هم نخواهند داشت که هیچ بلکه آن را معمولا می پوشانند ولی معجزه را پیامبر علنی می کند وقصد تبلیغ دارد واثبات ادعای خویش.البته این عمده ترین فرق ومهمترین فرقهاست

موضوع قفل شده است