جمع بندی غیبت امام زمان (عج) برای جن و انس

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
غیبت امام زمان (عج) برای جن و انس

سلام با توجه به این که حضرت مهدی امام جن وانس هستند، ایا برای اجنه هم غایبند یا فقط برای انسانهادر غیبت هستند؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد مشکور

بنازاده;920743 نوشت:
سلام با توجه به این که حضرت مهدی امام جن وانس هستند، ایا برای اجنه هم غایبند یا فقط برای انسانهادر غیبت هستند؟

سلام و ادب و تشکر از سؤال خوبتان@};-

اهمیت فلسفه غیبت و حفظ جان آخرین ذخیره اوصیاء الهی برای تحقق آن هدف بزرگ، یعنی قیام حضرت مهدی عج و تشکیل حکومت جهانی بحدی است که لازم می نماید تمام راه ها و شرایط احتمالی که می تواند زمینه ساز خطر و تهدیدی برای امام عصر (عج) محسوب شود بسته باشد. از آنجاییکه از یکسو در بین اجنه افراد ناصالح، شیاطین هم پیمان و فریب خوردگان ابلیس وجود دارند و از سوی دیگر همسنخی و همجنسی جنس و طبعشان با شیاطین(ابلیس) امکان خطر و تهدید به جان حجت الهی را تشدید می کند، همچنین بسیاری از اجنه توسط انسان به مناسبتهای مختلف تسخیر شده و مورد استفاده و بهره برداری های گوناگون قرار می کیرند. از اینرو اگر امکان ارتباط و دیدار اجنه بصورت عادی با امام زمان (عج) فراهم باشد و شرایط غیبت فقط برای انسانها در نظر گرفته شده بود، بعید نبود که بسا در همان سالهای اولیه غیبت، جان امام زمان (عج) توسط شیاطین جنی و انسی و دشمنان قسم خورده و فریب خورده (جن و انسان) که با تحقق حکومت عدل مهدوی مخالفند به آسانی مورد تهدید قرار می گرفت. و هدف بزرگی که فلسفه غیبت بر اساس آن آغاز گردیده بود ناقص و ناتمام باقی می ماند.

ضمن آنکه باید اضافه کنیم فلسفه غیبت امام عصر (عج) جزو برنامه هستی و امر و اراده تکوینی حقتعالی است و چنانکه در فلسفه آفرینش، جن و انس توأمان، مأمور به امر عبودیت و بندگی حقتعالی هستند و هیچ استثنایی مطرح نیست در فلسفه غیبت نیز جن و انس بدون استثناء مأمور به انتظار و فراهم آوردن شرایط ظهوراند و اینگونه نیست که در این امر الهی، جنیان مستثنی بوده و امکان ارتباط و دیدار عادی با امام زمان (عج) برایشان فراهم باشد. در این خصوص گفتنی است: همان شرایطی که برای دیدار انسانها با امام زمان (عج) ملحوظ است و در مطالب مرتبط با این مطلب بسیار گفته شده برای جنیان نیز ملحوظ و وارد است و در مسأله ارتباط و دیدار با امام زمان (عج) در عصر غیبت، مرئی یا نامرئی بودن افراد (انسان و جن) هیچ دخالتی در مسأله ندارد.

موفق باشید ...@};-

[="Tahoma"][="Navy"]

بنازاده;920743 نوشت:
سلام با توجه به این که حضرت مهدی امام جن وانس هستند، ایا برای اجنه هم غایبند یا فقط برای انسانهادر غیبت هستند؟

سلام
حالت غیب برای ما انسانها گاهی به نحو اراده خود حضرت است یعنی اراده می فرمایند که ما اورا نشناسیم
این مساله قابل تعمیم به اجنه می باشد چه اینکه اطلاعات و آگاهی های آنها بسیار بیشتر از ما انسانهاست لذا برای غایب بودن از ایشان یک اراده مستمر برای مخفی ماندن لازم است
یا علیم[/]

بنازاده;920743 نوشت:
سلام با توجه به این که حضرت مهدی امام جن وانس هستند، ایا برای اجنه هم غایبند یا فقط برای انسانهادر غیبت هستند؟

با سلام

امام زمان برای عموم جنیان هم مخفی هستند اما همانطور که برای اولیای الهی قابل رویت و دیدار هستند برای مومنان حقیقی در بین جنیان هم امکان چنین دیدار و رویتی وجود دارد!

خصوصا اینکه جنیان مومن بدلیل ارتقاء در مراتب ایمان به مرتبه فرشتگان رسیده و جزو مرتبه ای از فرشتگان محسوب میشوند

پرسش:
سلام با توجه به این که حضرت مهدی امام جن وانس هستند، ایا برای اجنه هم غایبند یا فقط برای انسانهادر غیبت هستند؟

جمعبندی:
سلام و ادب@};-

اهمیت فلسفه غیبت و حفظ جان آخرین ذخیره اوصیاء الهی برای تحقق آن هدف بزرگ، یعنی قیام حضرت مهدی عج و تشکیل حکومت جهانی بحدی است که لازم می نماید تمام راه ها و شرایط احتمالی که می تواند زمینه ساز خطر و تهدیدی برای امام عصر (عج) محسوب شود بسته باشد. از آنجاییکه از یکسو در بین اجنه افراد ناصالح، شیاطین هم پیمان و فریب خوردگان ابلیس وجود دارند و از سوی دیگر همسنخی و همجنسی جنس و طبعشان با شیاطین(ابلیس) امکان خطر و تهدید به جان حجت الهی را تشدید می کند، همچنین بسیاری از اجنه توسط انسان به مناسبتهای مختلف تسخیر شده و مورد استفاده و بهره برداری های گوناگون قرار می کیرند. از اینرو اگر امکان ارتباط و دیدار اجنه بصورت عادی با امام زمان (عج) فراهم باشد و شرایط غیبت فقط برای انسانها در نظر گرفته شده بود، بعید نبود که بسا در همان سالهای اولیه غیبت، جان امام زمان (عج) توسط شیاطین جنی و انسی و دشمنان قسم خورده و فریب خورده (جن و انسان) که با تحقق حکومت عدل مهدوی مخالفند به آسانی مورد تهدید قرار می گرفت. و هدف بزرگی که فلسفه غیبت بر اساس آن آغاز گردیده بود ناقص و ناتمام باقی می ماند.

ضمن آنکه باید اضافه کنیم فلسفه غیبت امام عصر (عج) جزو برنامه هستی و امر و اراده تکوینی حقتعالی است و چنانکه در فلسفه آفرینش، جن و انس توأمان، مأمور به امر عبودیت و بندگی حقتعالی هستند و هیچ استثنایی مطرح نیست در فلسفه غیبت نیز جن و انس بدون استثناء مأمور به انتظار و فراهم آوردن شرایط ظهوراند و اینگونه نیست که در این امر الهی، جنیان مستثنی بوده و امکان ارتباط و دیدار عادی با امام زمان (عج) برایشان فراهم باشد. در این خصوص گفتنی است: همان شرایطی که برای دیدار انسانها با امام زمان (عج) ملحوظ است و در مطالب مرتبط با این مطلب بسیار گفته شده برای جنیان نیز ملحوظ و وارد است و در مسأله ارتباط و دیدار با امام زمان (عج) در عصر غیبت، مرئی یا نامرئی بودن افراد (انسان و جن) هیچ دخالتی در مسأله ندارد.

موفق باشید ...@};-

موضوع قفل شده است