غسل ارتماسی

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
غسل ارتماسی

آیا در غسل ارتماسی حتما باید تمام بدن در معرض آب باشد و پوشیدن لباسهای زیر در غسل اشکال ایجاد میکنند؟؟؟؟..

با نام اللهکارشناس بحث: استاد شفا

saman151;445317 نوشت:
آیا در غسل ارتماسی حتما باید تمام بدن در معرض آب باشد و پوشیدن لباسهای زیر در غسل اشکال ایجاد میکنند؟؟؟؟..

سلام علیکم

طبق نظر رهبری :

در غسل ارتماسی باید تمام بدن زیر آب قرار بگیرد ولی داشتن لباس زیر در صورتی که به بدن چشبیده نباشد به صورتی که مانع رسیدن آب به آن قسمت نشود اشکالی ندارد.
ودر غسل ارتماسى اگر به نيت غسل ارتماسى به تدريج در آب فرو رود تا تمام بدن زير آب رود غسل او صحيح است، و احتياط آن است كه يك دفعه زير آب رود.1

منبع:رساله امام،احکام غسل ،غسل ارتماسی،مسال367

شفا;445538 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر رهبری :

در غسل ارتماسی باید تمام بدن زیر آب قرار بگیرد ولی داشتن لباس زیر در صورتی که به بدن چشبیده نباشد به صورتی که مانع رسیدن آب به آن قسمت نشود اشکالی ندارد.
ودر غسل ارتماسى اگر به نيت غسل ارتماسى به تدريج در آب فرو رود تا تمام بدن زير آب رود غسل او صحيح است، و احتياط آن است كه يك دفعه زير آب رود.1

منبع:رساله امام،احکام غسل ،غسل ارتماسی،مسال367


باید سر هم زیر آب بره؟؟؟؟

saman151;445644 نوشت:
باید سر هم زیر آب بره؟؟؟؟

سلام عليكم

در غسل ارتماسي تمام بدن بايد زير آب برود همچنين سربايدزير آب برود.

سلام علیکم

جمع بندی این موضوع:

1-آیا در غسل ارتماسی حتما باید تمام بدن در معرض آب باشد و پوشیدن لباسهای زیر در غسل اشکال ایجاد میکنند؟

ج:سلام علیکم
طبق نظر رهبری :
1-در غسل ارتماسی باید تمام بدن زیر آب قرار بگیرد ولی داشتن لباس زیر در صورتی که به بدن چشبیده نباشد به صورتی که مانع رسیدن آب به آن قسمت نشود اشکالی ندارد.
ودر غسل ارتماسى اگر به نيت غسل ارتماسى به تدريج در آب فرو رود تا تمام بدن زير آب رود غسل او صحيح است، و احتياط آن است كه يك دفعه زير آب رود.1

2-باید سر هم زیر آب بره؟

ج:سلام عليكم
در غسل ارتماسي تمام بدن بايد زير آب برود همچنين سربايدزير آب برود. 2

منبع:1-رساله مراجع،احکام غسل ،غسل ارتماسی،مسال367
2-همان

موضوع قفل شده است