صفات پسندیده زنان

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
صفات پسندیده زنان

سه صفت "بخل" و "ترس" و "تکبر" در زنان پسندیده است.امیر المومنین در باره صفات پسندیده ای که زنان باید داشته باشندفرموده اند"

بهترین صفات زنان بدترین صفات مرد است وان عبارتند از "کبر" و "بخل" و "ترس"

اگر زن متکبر باشد هیچگاه تسلیم غیر همسر خود نمیشود.

اگر زن بخیل باشددر حفظ و نگهداری اموال خودو همسرش کوشا خواهد بود.

چنانکه زن ترسو باشد از هر پیشامدی بیمناک است وقهرا به دام شیادان نخواهد افتاد.

در حالیکه این صفات هرسه از صفات ناپسندیده مردان بشمار میرود.:khaneh::khaneh: