شبهه : قائل شدن به پلورالیسم دینی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
شبهه : قائل شدن به پلورالیسم دینی

[=&quot]شبهه :[/]

[=&quot]قائل شدن به پلورالیسم دینی و این که همه ادیان، انسان را به سعادت می رسانند، نظریه خوبی است که با دین داری و ایمان به خدا و آموزه های ادیان هم سازگای دارد وهر کسی قانع می شود که به دین خود اعتقاد داشته باشد.[/]