سوالاتی درباره احکام اموات

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوالاتی درباره احکام اموات

(همه مراجع)برای غسل و کفن ونماز ودفن میت باید (خوئی.تبریزی:بنابراحتیاط)از ولی او اجازه بگیرند(زنجانی:باید رضایت ولی را احراز کنند)
سیستانی:ولی باید یا خود انجام دهد یا دیگری را مامور کند و چنانچه شخصی این کارها را با اجازه ولی انجام دهد از ولی ساقط میشود .بلکه اگر دفن و...را بدون اجازه ولی انجام دهد از ولی ساقط میشود و نیاز به اعاده نیست .اگر میت ولی ندارد یا ولی انجام نمیدهد بر بقیه مکلفین کفایتا واجب است ... ودر صورت امتناع ولی اذن او معتبر نیست.
رساله مراجع.م.546.منتخب وحید:م.309:Gol:

(همه مراجع)ولی زن که در غسل و کفن ودفن او دخالت میکند شوهر اوست وبعد از او مرد هاییکه از میت ارث میبرند مقدم بر زنهای ایشانند (خویئ .گلپایگانی تبریزی صافی:مساله تمام شد)وهر کدام که درارث بردن مقدم هستند در این امر نیز مقدمند .(زنجانی :ودر صورت تعدد بنابر احتیاط از همه باید اجازه بگیرد)
مکارم :شوهر نسبت به زن خود از همه اولی است بعد کسانی که از میت ارث میبرند به ترتیب طبقه ارث ولایت بر میت دارند و چنانچه در یک طبقه وارث مرد وزن باشند احتیاط این است که از هر دو اجازه بگیرند .
سیستانی .وحید :ولی زن شوهر اوست و در غیر زن مردهایی که از میت ارث میبرند به ترتیب طبقه ارث بر دیگران مقدمند(وحید:ولی در صورتی که اقرب در رحم با اولی به میراث جمع شوند مثل این که پدر پدر میت با نوه پسر او باشند .احتیاط واجب آن است که اولی به میراث از اقرب در رحم اذن بگیرد) و در مقدم بودن پدر میت بر پسرش .وجد او بر برادرش .وبرادر پدر ومادریش بر برادرپدری یا مادریش فقط .وبرادرپدری او بر برادر مادریش .وعموی او بر داییش اشکال است پس در چنین موارد باید مقتضای احتیاط رعایت شود.
رساله مراجع م 547
سبحانی م 473 .منتخب وحید م308

ایا دست زدن به بیماری که درکما بوده ویا دچار مرگ مغزی شدهوچند لحظه دیگر می میرد، غسل مس میت دارد؟
همه مراجع: تا وقتی که روح از بدن او جدانشده ویا بدنش گرم است،دست زدن به بدن اوموجب غسل
نمی شود 1

1 عروه الوثقی ،فصل فی غسل المیت

اگرکسی نذر کند که مقداری معینی صدقه بدهد چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد،چه باید بکند؟
باید ان مقدار را ازمال او صدقه بدهند 1
خوئی.فاضل.سیستانی.تبریزی:لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.
صافی:احتیاط لازم این است که کبار ورثه آن مقدار را از سهم خود از مال او صدقه بدهند.
1توضیح المسائل مراجع .2658

(همه مراجع)واجب است میت را سه غسل بدهند:اول:باآبی که با سدر مخلوط باشد.
دوم :با آبی که با کافور مخلوط باشد.
سوم: با آب خالص.
بهجت:ومراعات این ترتیب لازم است و در صورت بهم خوردن ترتیب از همانجا که بهم خورده اعاده کنند.
رساله مراجع.م550 -ر.سبحانی م476 - منتخب وحید م311

(همه مراجع ) اگر سدر وکافور یا یکی از اینها پیدا نشود یا استعمال آن جایز نباشدمثل آنکه غصبی باشد باید (بهجت :احتیاط واجب) بجای هر کدام که ممکن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند(خوئی.تبریزی.سیستانی.وحید:بنا براحتیاط میت را با آب خالص غسل داده وتیمم نیز بدهند)
مکارم:هرگاه سدر و کافور پیدا نشود بنا بر احتیاط واجب باید همان مقدار که به آن دسترسی دارند در آن آب بریزند واگر آن هم پیدا نشود بجای آن با آب معمولی غسل دهند.
بهجت:واقوی این است که مکان غسل مباح باشد
رساله مراجع م554 -منتخب وحید م314 - ر.سبحانی م480

(همه مراجع)بچه ی سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد (گلپایگانی. صافی.سیستانی:یا اگر چهار ماه ندارد ولی خلقتش تمام باشد )باید غسل بدهند واگر چهار ماه ندارد (وحید:و روح هم دمیده نشده به احتیاط واجب در....) (گلپایگانی.صافی.سیستانی:وخلقتش هم تمام نشده ) باید در پارچه ای بپیچند وبدون غسل دفن کنند.
رساله مراجع.م558 ر.سبحانی .م484 -منتخب وحید.م318

(همه مراجع) اگر مرد زن را و زن مرد را (بهجت.خوئی. زنجانی.صافی:در غیر موارد ضرورت) غسل دهد باطل است(خوئی.زنجانی:حرام است تبریزی:جایز نیست) ولی زن میتواند شوهر خود را غسل دهد وشوهر هم می تواند زن خود را غسل دهد اگر چه مستحب آن است که زن شوهر خود وشوهر زن خود را غسل ندهد.
رساله مراجع.م 559 منتخب وحید.م319 ر.سبحانی.م485

(همه مراجع) مرد می تواند (بهجت:در غیر حال ضرورت) دختر بچه کمتر از سه سال را ( سیستانی :که ممیز نیست) غسل دهد و زن هم می تواند (بهجت:در غیر حال ضرورت) پسر بچه کمتر از سه سال ر( سیستانی :که ممیز نیست) ا غسل دهد .
رساله مراجع.م560 ر.سبحانی .م486

اگر قبل از غسل دادن میت بدن میت نجس باشد آیا باید نجاست بدن را برطرف نمود ؟
اگر جایی از بدن میت نجس باشد باید پیش از غسل آب بکشند(همه مراجع)
سیستانی: اگر جایی از بدن میت عین نجس باشد باید پیش از غسل آب بکشند
فاضل: اگر جایی از بدن میت نجس باشد باید پیش از غسل آب بکشند احتیاط واجب آن است که تمام بدن میت قبل از شروع به غسل پاک باشد.
تبریزی .خوئی: اگر جایی از بدن میت نجس باشد بنابر احتیاط پیش از غسل آب بکشند
زنجانی: اگر جایی از بدن میت نجس باشدچنانچه با همان آبی که بر بدن میت ریخته میشود بدن میت پاک شود غسل صحیح است.
رساله مراجع.م564 - ر.سبحانی .م487

س: کسی که در حال حیض یا جنابت مرده آیا لازم است غسل حیض یا جنابت دهند؟
کسی را که در حال جنابت یا حیض مرده لازم نیست غسل حیض یا جنابت بدهند.(همه مراجع)
بهجت: کسی را که در حال جنابت یا حیض مرده لازم نیست غسل حیض یا جنابت بدهند ولی بنا بر احتیاط موقع غسل دادن نیت غسل جنابت یا حیض را نیز بنمایند.
رساله مراجع . م 566 - ر.سبحانی .م489 -منتخب وحید.م 323

با سلام
اگر هنگام شستن میت قبل از غسل دادن آبی از آن به ما بپاشد برما غسل واجب می شود .
آیا نجس است؟

با سلام و سپاس

انسان مرده هر چند تازه از دنيا رفته باشد حتي اگر بدنش هم سرد نشده باشد (مگراجزاي بي روح او مانند ناخن ومو ودندان )، تمام بدنش نجس است مگر انكه او را غسل داده باشند (سه غسل او تمام شده باشد ) لذا اگر حين غسل دادن ميت، ابي به شما بپاشد ان اب نجس است بدن ولباس شما را نجس مي كند ولي باعث واجب شدن غسل مس ميت نمي شود .

العروه الوثقي / ج1 /الرابع و م 12 ورساله مراجع / م 521.

موضوع قفل شده است