روانشناسي و اخلاق

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
روانشناسي و اخلاق

نام کتاب: روانشناسي و اخلاق
جلد: 1
نويسنده: ژ.آ. هدفيلد
زبان: انگليسي
تعداد صفحه: 376

پزشکي شغل دوست داشتني است و من بشخصه آن را بسيار دوست مي دارم چه در عين حال که آدمي همت به حفظ سلامت عموم مي گمارد از همان راه نيز امرار معاش مي کند و چون فردي را قابل ترحم تر از بيمار نمي توان يافت اگر پزشک آنقدر احساس داشته باشد که منظورش رفاه و سلامت بيمارانش باشد يقيناً در انجام اين خدمت موفق مي شود.

مطالعات اضافي طي تجربه چندين ساله به من ثابت کرده که دانش پزشکي اگر با روانشناسي توأم شود نتيجه درماني بهتري خواهد داد يعني در حقيقت خوب است پزشک حکيم باشدتا لا اقل جسم و جان خود را از گزند حوادث و بلا يا محفوظ دارد.چه راستي من به درمان و تداوي پزشکي که خود به زخم معده يا ازدياد فشار خون مبتلاست اعتقاد ندارم و مي گويم اگر او مي توانست از ابتلاي خود به زخم معده يا ازدياد فشار خون جلوگيري مي کرد.

دانش روانشناسي اگر با پزشکي توأم شود خيلي از مطالب را براي ما روشن مي سازد و علّت العلل و راه پيشگيري اغلب بيماري ها را به ما نشان مي دهد و به خصوص از بروز بيماري هاي پسيکوسوماتيک جلوگيري به عمل مي آورد.

مقدمه مترجم: .......... 9
2مقدمه نويسنده: .......... 13

2فصل اول: .......... 17

2فصل دوم: عوامل ارثي و محيطي که روي خصال آدمي اثر دارد .......... 27

2فصل سوم: احساسات، تمايلات، عقده ها .......... 43

2فصل چهارم: عقده ها .......... 49

2فصل پنجم: عقده ها و روش زندگي .......... 63

2فصل ششم: بيماري عصبي، بيماري اخلاقي، گناه .......... 77

2فصل هفتم: تخيل، پندار .......... 94

2فصل هشتم: قانون کمال .......... 107

2فصل نهم: خويشتن شناسي .......... 115

2فصل دهم: اراده .......... 120

2فصل يازدهم: آزادي اراده .......... 129

2فصل دوازدهم: خواسته ها .......... 134

2فصل سيزدهم: شخصيت و شادکامي .......... 145

2فصل چهاردهم: بي بند و باري يا افسار گسيختگي و شخصيت .......... 167

2فصل پانزدهم: بيولوژي و اخلاق .......... 173

2فصل شانزدهم: رشد رواني و تشخص .......... 194

2فصل هفدهم: اخلاق فردي و اجتماعي .......... 218

2فصل هيجدهم: وجدان فردي و اجتماعي .......... 234

2فصل نوزدهم: اخلاق جديد .......... 260

2فصل بيستم: اعمال زشت .......... 273

2فصل بيست و يکم: نورز چيست .......... 281

2فصل بيست و دوم: داروها- راه درمان .......... 290

2فصل بيست و سوم: درمان .......... 312

2فصل بيست و چهارم: اجتماع مجدد .......... 324

2فصل بيست و پنجم: تصعيد .......... 330

2فصل بيست و ششم: علل خود پرستي و نوع دوستي .......... 359

2فصل بيست و هفتم: خود را بشناس... .......... 371


فهرست موضوعات

2 پيش گفتار. .......... 13
2انسان و بحران هاى اخلاقى .......... 13
2در جستجوى حل مشكل .......... 15
2اخلاق و تربيت اسلامى .......... 16
2سخنى با استادان تربيت و اخلاق .......... 17
2مقدّمه .......... 19
21ـ تعاريف .......... 19
2الف ـ تعليم .......... 19
2ب ـ تربيت .......... 20
2ج ـ اخلاق .......... 21
22 ـ رابطه منطقى تعليم و تربيت و اخلاق .......... 22
2تعليم و تزكيه در قرآن .......... 23
23 ـ موضوع تربيت و اخلاق .......... 24
24 ـ قلمرو تربيت و اخلاق .......... 25
25 ـ جايگاه تربيت و اخلاق در اسلام .......... 27
26 ـ نقش تربيت و اخلاق در ساختار شخصيت انسان .......... 29
فصل اوّل: انسان شناسى و حقيقت تربيت

21ـ انسان شناسى .......... 33
2خودشناسى .......... 34

آيين ترکيه
6
2خودفراموشى .......... 35
2خودفراموشى و بحران هويت .......... 38
2قواى نفس و گرايش هاى آن .......... 38
2قرآن و جلوه هاى نفس .......... 40
2انسان در دو سير متضاد .......... 43
2قوس نزول و قوس صعود .......... 44
22ـ حقيقت تربيت .......... 45
2ديدگاه ها .......... 47
23ـ انسان و تربيت پذيرى .......... 49
2اختلاف استعدادها .......... 50
فصل دوم: مبانى تربيت اسلامى

21ـ مبانى اعتقادى .......... 53
2خدا، محور حق و مبدأ فضايل .......... 54
2ايمان .......... 55
22ـ فطرت .......... 56
2فطرت و تربيت .......... 60
23ـ كرامت .......... 61
فصل سوم: اهداف تربيت

21ـ ديدگاه ها .......... 65
22ـ اسلام و هدف تربيت .......... 69
2الف ـ يقين شهودى .......... 70
2ب ـ پرستش .......... 71
2ج ـ خودآگاهى .......... 73
2د ـ تكامل عقل و قلب .......... 75
2هـ ـ عدل و قسط .......... 76

فهرست موضوعات
7
فصل چهارم: اصول تربيتى اسلام

21ـ نيت و انگيزه الهى .......... 79
2مراتب نيت .......... 81
22ـ اختيار و آزادى .......... 83
2 3ـ تكليف و مسئوليت .......... 84
2 4ـ تقدم تزكيه .......... 85
2 5 ـ پويايى و تداومِ تربيت .......... 87
2الف ـ تربيت و مدارج كمال .......... 88
2ب ـ يأس زدايى .......... 90
2مقايسه .......... 91
فصل پنجم: ابعاد تربيت

2 ابعاد تربيت اسلامى و روابط انسان .......... 96
2 1ـ پرورش جسمانى .......... 96
2جان و تن در نظام تشريعى اسلام .......... 98
2دنيا و آخرت .......... 99
2پرورش نيروى كارآمد .......... 101
2 2ـ پرورش عقلانى .......... 104
2تعريف عقل .......... 104
2جايگاه عقل در اسلام .......... 105
2عقل الهى .......... 107
2عقل علمى .......... 108
2عقل شيطانى (نكرى) .......... 109
2پرورش عقل در اسلام .......... 110
2اوّل ـ عوامل رشد عقل .......... 110
21ـ علم .......... 110
22ـ تفكر .......... 112

آيين ترکيه
8
2الف) منابع تفكر .......... 112
2نفس انسانى .......... 112
2جهان هستى .......... 113
2قرآن .......... 114
2تاريخ .......... 115
2تجارب زندگى .......... 116
2ب) شيوه تفكر .......... 117
2ج) آزادى تفكر .......... 118
2دوم ـ موانع رشد عقل .......... 119
2الف) هواى نفس .......... 119
2ب) بردگى فكرى .......... 121
2ج) تكيه بر ظن و شك .......... 122
2د) تبليغات .......... 123
2سوم ـ عوامل تضعيف عقل .......... 124
2رفاه زدگى .......... 125
2بيكارى و كارزدگى .......... 125
2مصاحبت با ابلهان .......... 126
2 3ـ پرورش علمى .......... 127
2تربيت علمى و هدف آن .......... 128
2علم طبيعى و علم الهى .......... 129
2 4ـ پرورش عاطفى .......... 131
2مفهوم تربيت عاطفى .......... 131
2پرورش عاطفى كودك .......... 132
2پرورش عاطفى جوان .......... 133
2تعديل عواطف .......... 135
2احساسات متعالى .......... 136
2الف) پرورش حس زيبايى .......... 137
2زيبايى حسى و مادى .......... 137
فهرست موضوعات
9
2زيبايى ادبى و هنرى .......... 139
2زيبايى عقلى و معنوى .......... 141
2زيبايى متعالى .......... 142
2پرورش زيبايى عقلى و معنوى .......... 144
2ب) پرورش حس اخلاقى .......... 146
2ج) حس پرستش و تربيت عرفانى .......... 148
2 5 ـ تربيت اجتماعى .......... 152
2مفهوم تربيت اجتماعى .......... 153
2اسلام و تربيت اجتماعى .......... 153
21ـ محور روابط در اسلام .......... 154
2بهره گيرى از وجدان .......... 155
22ـ روابط انسانى .......... 156
2الف) انسان دوستى .......... 156
2ب) محبت و هدايت .......... 158
2ج) عدل عمومى .......... 159
2د) حقوق ويژه انسانى .......... 161
2هـ) شيوه هاى اخلاقى .......... 162
23ـ روابط ايمانى .......... 164
2الف) ولايت و محبت .......... 164
2تثبيت مودت .......... 164
2آفات مودت .......... 165
2ب) اخوت .......... 166
2ج) مسئوليت اجتماعى .......... 167
2د) مصابره و مرابطه .......... 167
2هـ) شور و نصح .......... 168
2و) توصيه هاى اخلاقى .......... 169
2ز) مواسات و ايثار .......... 171
2شاد كردن مؤمن .......... 171
آيين ترکيه
10
24ـ موارد قطع رابطه .......... 172
فصل ششم: راهبردهاى تربيتىِ اسلام

2 1ـ مربى و اسوه اخلاق .......... 175
2الف) خداوند .......... 177
2ب) پيامبر و امام .......... 178
2ج) امامان .......... 181
2د) ديگر مربيان صالح .......... 182
2ويژگى هاى مربى .......... 182
2چهره عملى مربى .......... 183
2هنر تربيت كردن .......... 184
2فقر تربيتى انسان معاصر .......... 185
2 2ـ مجاهده با نفس .......... 186
2الف) نفس و خطرات آن .......... 187
2ب) ضرورت مجاهده .......... 188
2رياضت .......... 189
2ج) حقيقت مجاهده .......... 191
2د) مراحل عملى تهذيب .......... 192
21ـ يقظه .......... 193
22ـ تفكّر .......... 194
23ـ عزم .......... 195
2جوانى و نيروى اراده .......... 197
24ـ مشارطه .......... 197
25 ـ مراقبه .......... 198
26 ـ محاسبه .......... 199
27ـ تذكر .......... 199
2ضبط خيال .......... 201
2هـ ) ره توشه مجاهده (تقوا) .......... 201

فهرست موضوعات
11
2تحصيل تقوا و آثار آن .......... 202
2ثمرات تقوا .......... 204
2 3ـ احكام و شرايع .......... 206
2الف) حقيقت و راز عبادت .......... 207
2عبادت و تقرب .......... 209
2عبادت و انسان سازى .......... 210
2ج) عبادت و ذكر .......... 211
2حقيقت ذكر و آثار آن .......... 212
2د) بعد تربيتى نماز .......... 215
2رابطه نماز و اخلاق .......... 216
2د) نگاهى به ساير عبادت ها .......... 218
2هـ) فلسفه تربيتى محرمات .......... 219
2 4ـ روش عقلانى .......... 220
2 5 ـ پند و اندرز .......... 223
2ويژگى هاى موعظه .......... 223
2روان شناسى موعظه .......... 225
2الف) توجه به گرايش ها .......... 225
2ب) رعايت اعتدال .......... 225
2ج) توجه به احساسات .......... 226
2د) لطايفِ حكمت .......... 226
2هـ) تكرار .......... 227
2و) لحن مشفقانه، ملايمت، مدارا .......... 227
2 6 ـ تبشير و انذار .......... 228
2 7ـ امر به معروف و نهى از منكر .......... 230
2 8 ـ عادت .......... 232
2نقش عادت در تربيت اسلامى .......... 233
فصل هفتم: مراحل و محيط تربيت

2 الف) مراحل رشد .......... 237

آيين ترکيه
12
2 ب) مراحل تربيت .......... 239
21ـ كودكى و تربيت .......... 240

2اهميت تربيت در كودكى .......... 241

2پرورش فطرت ايمانى و اخلاقى كودكان .......... 241

22ـ نوجوانى و تربيت .......... 242

23ـ جوان و تربيت پذيرى .......... 244

24ـ تربيت بزرگسالان .......... 246

2 ج) محيط تربيت .......... 247

21ـ محيط خانه .......... 247

22ـ محيط هاى آموزشى .......... 248

23ـ محيط اجتماعى .......... 250

فصل هشتم: ويژگى هاى تربيت اسلامى

2 1ـ منبع وحى .......... 251


2 2ـ اسوه هاى الهى .......... 252

2 3ـ برنامه عملى مناسب .......... 253

2 4ـ تعبد و تسليم .......... 254

2 5 ـ جهانشمول بودن .......... 254

2 6 ـ هدف بودن انسان .......... 255

2 7ـ جامعيت .......... 255

2ساير ديدگاه ها و احتمالات .......... 258

2 فهرست منابع و مآخذ ..........

http://www.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=250