رجوع به مرجع دیگر در موارد خاص

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
رجوع به مرجع دیگر در موارد خاص

سلام...
مقلد آقای بهجت و مرجع زنده آقای خامنه ای.. هنوز بر آقای بهجت باقی هستم.

من مدتی متوجه شدم که هنگام روزه اگر خلط به دهان وارد شود نباید آن را قورت داد.. ولی یک بار جایی بودم که نتوانستم خلط را از دهان خارج کنم و آن را به گلو فرو بردم... طبق نظر آقای بهجت ظاهرا روزه من باطل شد...
بعد ها از کارشناس دینی پرسیدم و جواب دادند اگر در این مسئله از نظر آقای سیستانی پیروی کنید روزه شما صحیح محسوب می شود و من هم این کار را کردم..
آیا تقلید از نظر مرجع دیگر در این مسئله برای من جایز بود؟
یا یک بار پرسیدم و جواب گرفتم که ظاهرا از نظر آقای بهجت هدیه هم خمس دارد. و بعد گفتند که می توانید در این مسئله از نظر آقای خامنه ای تقلید کنید.. البته این مورد یا یک طلبه در حال تحصیل به من گفتن نه یک کارشناس... رجوع به مرجع زنده من در این مسئله برای من جایز بود؟
لطف می کنید اگر راهنمایی بفرمایید..
متشکرم

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اسراء

سلام علیکم
اگر مرجع تقلید شما در مساله ای احتیاط واجب دهد میتوانید در ان مساله به فالاعلم خود (مجتهدی که مساوی مرجع شماست یا اگر کسی را هم ردیف مرجع خود نمی دانید در اولین رتبه ی بعد از مرجع شماست ) مراجعه کنید.
مثلا در بحث خمس هدیه، نظر ایت الله بهجت انست که بنابر احتیاط واجب خمس دارد و اگر شرایط دیگر برای رجوع فراهم بود(مثلا فالاعلم را ایت الله خامنه ای یافته اید) میتوانید به ایشان رجوع کنید.و نیز در مساله ی فرو بردن خلط برای روزه دار که ایت الله بهجت بنابر احتیاط واجب ان را جایز نمیدانند می توانید(در صورت تحقق شرایط رجوع ) به ایت الله سیستانی رجوع کنید که جایز می دانند.

مورد دیگری که میتوانید به مرجع دیگر رجوع کنید جایی است که مرجع دیگر مساوی مرجع شما باشد و شما بخواهید از مرجع خود در ان مساله عدول کنید به مرجع مساوی ، شرط این عدول انست که مرجع فعلی شما عدول از مرجعی به مرجعی دیگر که مساوی مرجع فعلی شماست را مجاز بداند.مثلا ایت الله بهجت عدول از مساوی به مساوی را در مسائل غیر مرتبط جایز میدانند (یعنی به گونه ای نباشد که در دومساله که به هم مرتبطند در یکی از ایشان تقلید کنید و در دیگری عدول به مساوی ایشان کنید)
رساله ی توضیح المسائل مراجع

موضوع قفل شده است