دوست یابی( متن کتاب)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
دوست یابی( متن کتاب)

فهرست

گفتارى از مترجم مقدمه چاپ دوم

مقدمه چاپ نخست

مقدمه

ديدگاه پيامبر اسلام (ص ) و ائمه اهل بيت (ع ) درباره دوستى

اهميت دوست در زندگى

چه كسى را بايد به دوستى برگزيد؟

حقوق دوستى و حدود آن

مؤمن آيينه برادر (ايمانى ) خويش است

ميانه روى در دوستى و دشمنى

انواع دوستان

آزمايش دوستان

پايه هاى دوستى

1- ديد و بازديد

2- سلام و مصافحه و معانقه

3- دادن هديه به يكديگر

4- گشاده رويى و لبخند

5- فروتنى با دوستان

6- خوش گمانى به دوست

7- اعتماد به دوستان

8- رازدارى

9- احوالپرسى از دوستان

10- تصديق دوستان

11- چشم پوشى از بدى

12- پذيرش پوزش

13- شاد كردن دوستان

14- يارى دوستان

15- همدردى با دوست و برآوردن حاجت او

16- احترام و بزرگداشت دوستان

17- از خود گذشتگى

18- اندرز

19- دوست را از محبت خود با خبر كردن

20- دعا براى دوست

21- گردهمايى دوستان و ديدار آنها با يكديگر

22- شكر و ستايش در برابر كار نيك

23- نيكى در برابر بدى

24- حفظ برادر (دينى ) در غياب او

25- نرمى و مدارا در معاشرت

26- تبادل دوستى ميان دوستان

27- مداومت بر دوستى

28- خوب گوش دادن به سخن دوست

29- با دوستان به انصاف رفتار كردن

30- اطعام دوستان

31- زيادى موافقت و كمى مخالفت

32- اصلاح خويشتن پيش از اصلاح ديگران

آنچه زداينده محبت است

1- چاپلوسى

2- خيانت به دوستان

3- جدال و ستيز

4- تكلف با دوستان

5 - دورى گزيدن از دوستان

6- دشمنى دوست و دوستى دشمن

7- شماتت (سركوفت زدن ) به دوست

8- آزار رسانيدن به دوست

9- خودپسندى

10- فراموش كردن دوست

11- طبقه بندى دوستان

وصيت اميرمؤمنان (ع ) به فرزندش امام حسن (ع )

منابع