دلیل ادراج آیات مدنی در مکی یا بالعکس ؟؟؟

تب‌های اولیه

24 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

سلام
شاید بتوان گفت که :
ترتیب حروف و کلمات و آیات در قرآن اقتضائی است اما تحقق آن در خارج یعنی عالم ماده منوط به فراهم شدن شرایط است لذا اگر در تحقق شرایط ظهور آیه ای مانعی پیش بیاید ظهور آن آیه نیز به تاخیر می افتد و این عامل تاخر نزول آیه ای پس از اتمام ظاهری سوره مربوط به آن است . به عبارت دیگر نسبت قرآن انزالی و تنزیلی نسبت قضا و قدر است .
موفق باشید

حامد;121426 نوشت:
نسبت قرآن انزالی و تنزیلی نسبت قضا و قدر است .

سلام
پس در اختلاف ترتیب قرآن انزالی و تنزیلی باید به بیان اختلاف قضا و قدر بپردازیم . هرچند عناوین ساده اند اما غور در آنها نشان می دهد کار سخت است .
اختلاف قضا و قدر درچیست ؟ آیا ترتیب در قضای الهی با ترتیب در قدر تفاوت دارد ؟ چرا ؟
موفق باشید

نقل قول:

چه چیزی باعث می شود که یک آیه که درساختار سوره مکی است در مدینه نازل بشود؟ ...

به عبارت دیگر ظاهرا می بایست قرآن تنزیلی دقیقا به همین ترتیب سور آیات قرآن انزالی ظهور می کرد اما نکرد چرا ؟

با سلام

بنظر من ابتدا باید دید که اساسا فرق انزال و تنزیل چیست ؟

بزبان دیگر آیا این ترتیب فعلی قرآن همان ترتیب لوح محفوظ است یا نه ؟

براساس شواهد تنها قرآنی که بوسیله امام علی (ع) جمع آوری شده بوده مطابق با شان و ترتیب نزول بوده است .

سلام
قضای الهی همان علم اوست . قضا یعنی امر قطعی و حتمی لایتغیر . قدر به معنای با حد و اندازه و مشروط واقع شدن همان علم الهی .
بحثی که در عدم تقدم و تاخر امر مجرد کردیم در اینجا هم می آید اما به حسب بیان اهل معرفت تقدم و تاخر ذاتی اشیاء در علم الهی نیز وجود دارد اگر اینگونه نبود علم الهی در مقام ظهور می بایست یکجا ظهور می کرد اما می بینیم که اینگونه نیست بلکه ظهور اشیاء در مقام ظاهر تقدم و تاخر دارد . علت بر معلول خود مقدم است و این تقدم به انحاء مختلف از قبیل تقدم زمانی هم ظهور دارد .
اما آیا ممکن است که در قضای الهی بین اموری تقدم و تاخر وجودی ( بر اساس علیت ) وجود داشته باشد اما این تقدم و تاخر در مقام ظهور به هم بخورد ؟
با توجه به تعریفی که از قضای الهی کردیم و گفتیم امر لایتغیر است شاید بتوان گفت چنین چیزی ممکن نیست ؟ معنای این گفته آنست که تقدم و تاخر در کتاب تدوین هم قابل قبول نیست .
آیا می توان برای این به هم خوردگی ظاهری ترتیب نزول آیات دلیلی یافت ؟
بیاییم به مساله قضا جور دیگر نگاه کنیم .
در قضای الهی هرچند ترتیب ، وجودی است و لا یتغیر اما معنایش این نیست که در ظهور ،ترتیب زمانی هم رعایت شود به عبارت دیگر زمان جزء تام در ترتیب نیست . لذا ممکن است علت موجبه ظهور آیتی متاخرتر از آیات بعدش باشد . چرا که در ترتیب قرآن انزالی تقدم منوط به زمان نیست بلکه اصل تقدم علت مطرح است . آنوقت معنایش این است علت موجبه آیه متاخر به حسب وجودی بر علت موجبه آیات بعدی تقدم وجودی دارد هرچند تاخر زمانی داشته است . البته این می تواند تفاوت ترتیب در قضا و قدر را نیز مشخص کند . یعنی هرچند در قضای الهی امری به لحاظ وجودی مقدم باشد می تواند به لحاظ زمانی متاخر باشد و این همان امکان تغییری است که در بحث قضا و قدر مطرح است . در روایات هرگاه از قضای الهی سخن به میان می آید اشاره ای به امکان تغییر هم هست اما از آنجا که به هر حال امری که در قضا معین شده ظهور می کند مفهومش این است که یک جابجایی در موضوع حقیقت قضا صورت می گیرد و امری که باید بر عمرو واقع می شد بر زیدی واقع می شود که بعدها می آید .
البته این امر قابل تامل است . نا امید نیستیم .
موفق باشید

خیر البریه;121484 نوشت:
بنظر من ابتدا باید دید که اساسا فرق انزال و تنزیل چیست ؟ بزبان دیگر آیا این ترتیب فعلی قرآن همان ترتیب لوح محفوظ است یا نه ؟ براساس شواهد تنها قرآنی که بوسیله امام علی (ع) جمع آوری شده بوده مطابق با شان و ترتیب نزول بوده است .

سلام
وبا تشکر از حضور شما در این تاپیک
اساسی ترین فرق انزال و تنزیل دفعی بودن در انزال و تدریجی بودن در تنزیل است .
عرض شد قرآن فعلی مطابق با انزال است . از آنجا که ترتیب در قرآن انزالی قابل تغییر نیست پس اینکه انزال را مطابق لوح محفوظ بدانیم به صواب نزدیکتر است .
هرچند قرآنی مطابق تنزیل در دسترس مانیست اما مباحثی که در ترتیب نزول می شود نشانگر تقدم و تاخرهایی قطعی در آیات سور است یعنی تقریبا مطمئن هستیم بعضی آیات سور مکی در مدینه نازل شده است به این معنا که مثلا سوره ای مکی به ظاهر تمام می شد اما در حین نزول آیات سور دیگر یکباره آیه ای مربوط به همان سوره تمام شده نازل می شد و پیامبر ص امر می فرمود آن را در لابلای آیات آن سوره و در جای مشخصی قرار دهند .
مطابق بحث ما اگر قرآن تنزیل را داشتیم و در کنار قرآن انزال قرار می دادیم می دیدیم که ترتیب آیات و سور آندو با هم تفاوت زیادی دارند .
موفق باشید

حامد;121495 نوشت:
یعنی هرچند در قضای الهی امری به لحاظ وجودی مقدم باشد می تواند به لحاظ زمانی متاخر باشد و این همان امکان تغییری است که در بحث قضا و قدر مطرح است

سلام
آیا چنین چیزی ممکن است .
در قضا و قرآن انزالی ترتیب وجودی است یعنی رابطه علی و معلولی تقدم و تاخرها را معین می کند با این وصف چطور می توان تصور کرد که موضوع آیه ای متاخرتر از آیات بعدیش واقع شود . این به معنای تاخر علت از معلول خویش است . مگر اینکه قائل به علیت موضوع آیه قبل اینها شویم بگونه ای که علیت آن ، شامل هردو بشود . به عبارت دیگر این علیت شامل ،آیات بعدی( که بینشان تقدم وتاخر رعایت نشده ) را در برگرفته است و اساسا بین خود آنها رابطه علی و معلولی نیست بلکه همه معلول آن علت شامل هستند و به حسب واقع بین خود آن آیات ترتیب وجود ندارد .
اما اشکال این توجیه آنستکه از توضیح دلیل ترتیب بین همان آیاتی که معلول علت دیگری فرض شدند ناتوان است . یعنی باز نمی تواند بگوید چه چیزی باعث تقدم آیه ای شد که موضوعش متاخر است مگر اینکه برای تقدم و تاخر در قرآن انزالی معیاری غیر تقدم و تاخر وجودی قائل شویم تا اینکه بتوانیم امثال این به هم خوردنهای ترتیب را توجیه کنیم .
اما این معیار دوم چیست ؟
موفق باشید

حامد;121508 نوشت:
اما این معیار دوم چیست ؟

سلام
گفته شد که موضوع یک آیه می تواند نسبت به چند آیه بعدیش علیت شاملی داشته باشد آنوقت بین آیات بعدی رابطه وجودی علی و معلولی نیست تا ترتیب بین آنها ضروری باشد با این حال برای ترتیب بین این آیات نیازمند دلیلی هستیم .
این دلیل می تواند قرب نسبت به علت باشد . به این معنا که عامل ترتیب در بین خود این آیات قرب نسبت به علت است . هرچه نسبت آیه ای بعنوان معلول به علت نزدیکتر باشد به لحاظ ترتیب مقدم ترند .
خوب قرب نسبت یعنی چه ؟
موفق باشید

حامد;121513 نوشت:
خوب قرب نسبت یعنی چه ؟

سلام
همه معلولها در ارتباط وجودی با علت خویش هستند اما ظهور علت در همه آنها به یک اندازه نیست . هرچند رابطه علت با معلولها از جهت علت یکسان است اما از جهت معلولها یکسان نیست و در قیاس آنها با یکدیگر می توان قرب و بعدی را قائل شد . میزان این قرب و بعد می تواند دلیل خوبی برای ترتیب معلولها باشد . از این قرب نسبت می توان تحت عنوان شرافت هم نام برد .
موفق باشید

سلام
حال با توجه به آنچه تا به حال گفته ایم می گوییم :
تاخر نزول آیه ای از سور مکی تا زمان نزول آیات مدنی بدلیل آنستکه موضوع آیه قبلی علیت شاملی نسبت به موضوع آیه به تاخیر افتاده و آیات بعدیش دارد اما قرب نسبت یا شرافت موضوع آیه متاخر مستلزم تقدم آن در ترتیب آیات انزالی است .
موفق باشید

سلام
ما در این تاپیک فکرمان را مکتوب کرده ایم . خوندنش برای یک بار بد نیست .
موفق باشید

موضوع قفل شده است