دفن

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
دفن

اگرمیت رابه پهلو خواباندیم وبعدازسنگ گذاشتن متوجه شویم میت درقبرتکان خورده ازقبله منحرف شده چه باید کرد

برچسب: