دغدغه رهبر انقلاب برای جوان انقلابی امروز

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دغدغه رهبر انقلاب برای جوان انقلابی امروز

نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران؛
دغدغه رهبر انقلاب برای جوان انقلابی امروز

align: center

من همه‌ى دغدغه‌ام این است که جوان انقلابى امروز، نداند ما بعد از چه دورانى، امروز در ایران مشغول چنین حرکت عظیمى هستیم.

نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران" به قلم شهریار زرشناس، شرح سرگذشتِ روشنفکری از بدو پیدایشش در غرب، تا شکل‌گیری زمینه‌های آن در ایران، و حضور و تاثیرگذاری‌اش در دوران کنونی است. نویسنده کتاب، روشنفکریِ ایران را صورتی نازل و بی‌ریشه از روشنفکری غربی معرفی می‌کند و ...
«من همه‌ى دغدغه‌ام این است که جوان انقلابى امروز، نداند ما بعد از چه دورانى، امروز در ایران مشغول چنین حرکت عظیمى هستیم. تاریخچه‌ى این صد و پنجاه، دویست سال اخیر از دوران اواسط قاجار به این طرف؛ از دوران جنگ‌هاى ایران و روس به این طرف را بخوانید و ببینید چه حوادثى بر این کشور گذشته است. یکى از این حوادث، ایجاد جریان روشن‌فکرى وابسته است.»1
کتابِ "نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران" شرح سرگذشت روشنفکری در همین دوره تاریخی است. روی جلد اول چوب کبریتی روشن میان دو انگشت و طرح جلد دوم دو چوب قرار گرفته‌اند که در بدو روشن شدن‌ خاموش شده‌ است! جلد اول به پیدایش روشنفکری و نسل اول آن در دوره مشروطه می‌پردازد و جلد دوم نسل دوم این جماعت و تا دوران پهلوی را.

[="Tahoma"][="Blue"]
روشنگری بیانگر جهان‌بینی و بینش حاکم بر دوران بسط و گسترش تمدن غرب است. و دارای چنان اهمیتی است که جریان غالب تفکر قرن هجدهم در غرب را با آن می‌شناسند. در فلسفه جدید، از دکارت به این سو، عقلی پدیدار شد که هرآن‌چه را روشن نبود، مردود می‌انگاشت. دکارت، عقل اومانیستی را معیار نهایی کشف حقیقت اعلام می‌کرد و بشر را بی‌نیاز از هدایت وحیانی و آسمانی. او در طلب احکامی بود که بدیهی و روشن باشند. روشنفکری در ادامه فلسفه دکارت به وجود آمد. روشنفکران نیز در جهت ترویج و تبیین آداب و مشهورات امانیستی عمل می‌کردند.
اما آنچه در ایران با عنوان روشنفکری سربرآورد، در قیاس با روشنفکریِ غرب، ماهیتی تقلیدی داشت. و صورتی ظاهری از آن بود. جریان روشنفکری در ایران محصول تطور طبیعی تاریخ ما نبود. روشنفکران و متجددان ایران مقلدانی ظاهرگرا بودند که پیشرفت کشور را در وابستگی به استعمارگران می‌دیدند. و بر این باور بودند که «اصلاح» و بهبود اوضاع کشور از مسیر ورود سرمایه‌‌های مادی و معنوی غرب می‌گذرد. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله که از پیشگامان روشنفکری در ایران است می‌گفت باید «دقیقا مثل اروپا عمل کرد». روشنفکری در ایران از زمان فتحعلی‌شاه قاجار ظهور کرد. و از ابتدا بنایی غیر دینی داشت.2 «غرب مسلط به فناورى و علم، روزى که خواست در ایران، پایگاه تسلط خودش را مستحکم کند، از راه روشن‌فکرى وارد شد. از میرزا ملکم‌خان‌ها و امثال این‌ها، تا تقى‌زاده‌ها، این روشن‌فکرى دوران قاجار است که بیمار متولد شد. روشن‌فکرى ایران، متأسفانه بیمار و وابسته متولد شد.»3
[/]

[="Tahoma"][="Blue"]
"نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران" به قلم شهریار زرشناس، شرح سرگذشتِ روشنفکری از بدو پیدایشش در غرب، تا شکل‌گیری زمینه‌های آن در ایران، و حضور و تاثیرگذاری‌اش در دوران کنونی است. نویسنده کتاب، روشنفکریِ ایران را صورتی نازل و بی‌ریشه از روشنفکری غربی معرفی می‌کند و می‌گوید مقدمه اقدام عملی جهت درهم شکستن ساختار کنونی غرب‌زدگیِ شبه مدرن و عبور تاریخی از آن، شناخت مبنایی و تئوریک غرب بر پایه خودآگاهی دینی است. ایده اصلی او، تبیین وضعیت روشنفکری در ایران، و شرح بیگانگی و تقابل آن با پیشینه تاریخی کشور است. به ادعای نویسنده استراتژی روشنفکری در ایران، استحاله هویت دینی نظام و تبدیل آن به یک رژیم سکولار است و خطرِ روشنفکری نئولیبرالی پس از انقلاب، تهاجم در برابر اسلام فقاهتی است. رویارویی‌ای که به نبرد سرنوشت تاریخ و مردم خواهد انجامید. از همین روست که زرشناس پس از توضیح بنیان‌های نظری پیدایش روشنفکری در غرب و بیان ریشه‌های خودبنیاد تفکر غربی، مدعی تضاد ذاتی و مبنایی حقیقت روشنفکری با دین و دیانت و گوهر قدسی و وحیانی آن می‌شود.
کتاب، در دو جلد توسط انتشارات کتاب صبح (1387) به چاپ رسیده و مشتمل بر هفت فصل است. آغاز آن تبیین ماهیت و پیشینه روشنفکری در غرب به منظور شناخت بهتر ماهیت روشنفکری در ایران است. فصل دوم به توضیح ویژگی‌های روشنفکری، مفهوم غرب‌زدگی شبه‌مدرن و گرایش‌ها و شاخه‌های روشنفکری در ایران اختصاص دارد و فصول بعدی درباره ادوار تاریخی روشنفکری در ایران است. که از این قرارند:
نسل اول و دوم روشنفکری در عصر مشروطه
روشنفکری در دوره پهلوی اول
روشنفکری در دوره پهلوی دوم
روشنفکری پس از انقلاب اسلامی

هر فصل با تحلیلی عمومی از دوره تاریخی مورد بحث آغاز می‌شود و با معرفی اندیشه و بررسی عملکرد چهره‌های شاخص روشنفکری در آن دوره (در فصل سه و چهارِ جلد دوم، احزاب و سازمان‌های روشنفکری) ادامه می‌یابد. نویسنده با تقسیم تاریخ ایران به چهار دوره‌ی:
الف: کهن (ماقبل سلطه هخامنشیان)
ب: تمدن کلاسیک ایران باستان (از سیطره قبیله پارس تا شکست یزدگرد سوم)
ج: تمدن کلاسیک ایران پس از اسلام (از قرن اول هجری تا قرن چهاردهم و ظهور مشروطه)
د: دوره سیطره غرب‌زدگی و تجدد گرایی (پس از مشروطه)

مقطع پایانی را موضوع اصلی کتاب، و زمینه شکل‌گیری روشنفکران عنوان می‌کند. زرشناس در توضیح ویژگی‌های روشنفکران (شبهه روشنفکران) در این دوره، آنان را این‌چنین توصیف می‌کند: «وابسته به استعمار و لژهای فراماسونری، زمینه‌ساز سرمایه‌سالاری و امپریالیسم جهانی، فاقد پشتوانه عمیق و جدی فلسفی، در خدمت استبداد مطلقه رضاخانی و مروج پایه‌های فرهنگی و سیاسی آن رژیم»4
ویژگی کتاب تقسیم‌بندی فصول آن به دوره‌های تاریخیِ حضور روشنفکران در ایران و معرفی چهره‌های شاخص جریان روشنفکری در هر دوره است. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که لحن نویسنده در توصیف اشخاص، در مواردی از زبانِ علمی متناسب با چنین پژوهشی فاصله گرفته و به بیانیه‌ای علیه آنها مانند می‌شود. انتخاب این زبان در پژوهشی با مختصات کتاب مذکور، از دقت متن می‌کاهد و ارتباط اقناعی آن با خواننده را کم اثر می‌کند. به عنوان نمونه نویسنده در توصیف شخصیت تیمورتاش، او را «مردی پرانرژی، قدرت طلب، شهوت‌ران، شارلاتان صفت، متجدد مآب و روشنفکر صفت»5 معرفی می‌کند. طبیعی است که ارتباط این توصیفات با ماهیت روشنفکری چیزی نیست که با صرف ادعای نویسنده و ردیف کردن عباراتی این‌چنین اثبات شود. و نیازمند توضیحاتی بیشتر و دقیق‌تر است. از سوی دیگر ممکن است معرفی اشخاص، احزاب و جریان‌های روشنفکری و توضیح اجمالیِ «عمل» آنها، ارتباط کلیِ آن با ماهیت روشنفکری را کم‌رنگ ‌کند. و خواننده را از دقت و تامل در «ماهیت» روشنفکری باز دارد.
تامل و دقت در این مقطع از تاریخ معاصر ایران، کلید فهم عقب‌ماندگی کشور از جریان تفکر و پیشرفت، و روشن‌کننده ریشه‌های وابستگی و ضعف ایران در این دوران است. عمل سیاسی حاکمان و عهد قراردادهای ننگین و خفت باری نظیر گلستان و ترکمانچای و رویتر شاهد کوچکی بر این مدعاست. شاهدی که نشانه و بروزش قبل و همزمان با حاکمان در روشنفکران دیده شد.
نویسنده همان ابتدا کتاب شکل گیری کتاب را اینطور شرح می دهد: سال‌های متمادی است که قصد داشته‌ام تا تاریخی جامع، هرچند مختصر، از جریان روشنفکری ایران تهیه نمایم. وقتی شروع به کار کردم دیدم که برای انجام چنین کاری، زمانی حداقل 5 – 6 ساله و تیمی از نفرات پژوهشگر و همراه لازم است؛ بنابراین به انجام یک بررسی بسیار مختصر و تقریبا محدود به برخی چهره‌های برجسته این جریان بسنده کردم.
رهبر معظم انقلاب بارها و بارها به موضوع روشنفکری به شکل صریح پرداخته اند و در پاره ای موارد به مصادیق و مورادی از این جریان اشاره داشته اند. ایشان چندی پیش در دیدار جوانان گفته بودند: «امروز در محیطهاى روشنفکرى، کسانى هستند با شکلهاى گوناگون، با قد و قواره‌هاى گوناگون، اینها ما را از شعارهاى مکتبى برحذر میدارند؛ دوران اوج شعارهاى مکتبى را که دهه‌ى 60 است، زیر سؤال میبرند؛ امروز هم از تکرار شعارهاى مکتبى و شعارهاى انقلابى و اسلامى، خودشان واهمه دارند و میخواهند در دل دیگران واهمه بیندازند؛ میگویند آقا، هزینه دارد، دردسر دارد، تحریم دارد، تهدید دارد. نگاه خوشبینانه این است که بگوئیم اینها تاریخ نخوانده‌اند - البته نگاه‌هاى بدبینانه هم وجود دارد - اینها اگر تاریخ خوانده بودند و اطلاع داشتند از سرگذشت و منشأ و مبدأ تمدنهائى که وجود دارد و همین تمدن مادى غرب که امروز میخواهد دنیا را فتح تصرف کند و این حرف را نمیزدند. باید بگوئیم اینها بى‌اطلاعند، تاریخ نخوانده‌اند.»6
[1] بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی (71/5/21)
[2] برگرفته از بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضاى شوراى‌ عالى انقلاب فرهنگى (70/9/20)
[3] بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی (71/5/21)
[4] نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران (جلد دوم)،ص 114 و 115، شهریار زرشناس، انتشارات کتاب صبح
[5] نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران (جلد دوم)،ص 75، شهریار زرشناس، انتشارات کتاب صبح
[6] دیدار جوانان خراسان شمالی

[SPOILER]به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ[/SPOILER][/]

سلام ...

به نظره من همکنون هیچ دغدغه ای برای جوانها . برای ازدواجشون . برای کارشون وجود نداره ... همکنون دغدغه های کشور این هستش که

1- بگیم مرگ بر آمریکا .
2- انرژی هسته ای بدست بیاریم .
3- از سوریه و لبنان حمایت کنیم .

و اگر دغدغه ای برای جوونها وجود داشت هیچ وقت تو این وضعیت نمیا فتادیم . کشور آمریکا برای چی همش میخواد با ایران مذاکره کنه ... با اینکه به صورته نظامی به راحتی میتونه با ایران بجنگه ولی این کار رو نمیکنه ... چون خودش رو نسبت به مردم کشورش مسئول میدونه ... نسبت به اینکه زندگی خوب و خوشی رو براشون مهیا کنه ... و به خاطره همین هست که سعی میکنه با روابط دیپلماتیک مساله رو حل کنه ... تا اینکه از پس خرج یه جنگ بر بیاد و مردمش رو تو تنگنا قرار بده ...

1- اگر دختر و پسری که اهل امارات باشن و بخوان با هم ازدواج کنن ... دولت امارات اون زمانی که من حساب کردم نزدیک 50 میلیون تومن بهشون کمک نقدی میکنه .
2- اگر دختر و پسری تو کشور انگلیس باشن و بخوان ازدواج کنن ... دولت وظیفه خودش میدونه که خونه بسیار ارزان قیمت در اختیارشون قرار بده .
و ...

اگر کسی میدونه که دغدغه های کشور برای جووان امروزی چی هستش ... به من هم بگه ...

بسم رب الشهداء
سلام علیکم

نفرنفر;473708 نوشت:
کشور آمریکا برای چی همش میخواد با ایران مذاکره کنه ... و با اینکه به صورته نظامی میتونه با ایران بجنگه این کار رو نمیکنه ... چون خودش رو نسبت به مردم کشورش مسئول میدونه ...

خیلی ممنون که با این جمله تان روحیه حقیر رو عوض کردید!
خواهر من شما رو به خون شهداء دست از این حرفها بردار و یه کم واقع بین باش!
خانم محمدی عزیز،آمریکا از ترس موشکهایی که هرلحظه با فشردن یک دکمه تلاویو رو کاری میکنه فقط اسم منحوسش در تاریخ ثبت بشه..به ایران حمله نمیکنه چون ضامن امنیت اسرائیل نحس و نجس و وحشیه!!!
دور ازهمه بزرگواران
دیدیم مردم آمریکا رو تو اعتراضات سراسری که در اغلب ایالات رخ داد و به نام جنبش وال استریت ثبت شد در اذهان!
دیدیم که مردم فریاد میزدند ما خوشبختیم چون 99 درصدیم و اون یک درصدند که برای ما دارند تصمیم میگیرند و حقوق مارا ضایع میکنند!!

نفرنفر;473708 نوشت:
به خاطره همین هست که سعی میکنه با روابط دیپلماتیک مساله رو حل کنه ... تا اینکه از پس خرج یه جنگ بر بیاد و مردمش رو بدبخت کنه ...

خانم محمدی دیگه سن بنده و شما .... :Nishkhand:خاطر مبارکتون هست که در لشکرکشی به افغانستان مهر ماه سال 80 و حمله به عراق برای سرنگونی حکومتی که تازه از عمال خودش بود در منطقه اسفند 81!! :Narahat az:
مردم ریختند در خیابان که ما هم مالیات نمیدیم و هم تابوت سربازان فرزندانمان رو به دوش بکشیم!
اعتراض کردند و در چکمه ها به صورت نمادین شمع روشن کردند!
شبها در خیابان ماندند!
شما چطور احساس کردید که آمریکا همچون مادری دلسوز!!! دلش برای جوانان این مرزو بوم اسلامی سوخته و برای اینکه نکنه چراغ خونه ای خاموش شود و خونی بر زمین بریزد حمله نمی کند!!
خواهر من اونها دارن فجیع ترین جنایاتی که حتی سرکارعالی به جرأت عرض میکنم تاب نمیارید بنده سی ثانیه اش ر براتون ارسال کنم و فیلمش رو ببینید؛ اونها هستند که دارن دست به همچین جنایاتی میزنند!
آمریکا خوی وحشی گری داره!
دلش برای هیییییچ بنی بشری نسوخته!
واقعا این سخنان رو که میخونم شرمنده ام باید عرض کنم قلبم به درد میاد!
شاید هم بخاطر این هست که شما نمیخواین ببینید و دیده بسته اید...
هرزمان خواستید بفرمایید براتون مدارک رو ارسال کنم!
:ok:
کما اینکه در تاپیک "مرگ بر آمریکا" کلیپ جنبش وال استریت رو تقدیم کردم...
مشاهده کردید دختران دانشجوی بهترین دانشگاه ایالات متحده زیر چرخ موتور پلیس استخوان ساق پایش رو چطور باعقب و جلو کردن موتور خرد کردند و چطور دانشجوی پسری رو با شوکر سی ثانیه بر اندام حساس جریان الکتریکی....
:Ghamgin:
بگذریم!
موفق باشید!
:Sham:

نفرنفر;473708 نوشت:
سلام ...

به نظره من همکنون هیچ دغدغه ای برای جوانها . برای ازدواجشون . برای کارشون وجود نداره ... همکنون دغدغه های کشور این هستش که

1- بگیم مرگ بر آمریکا .
2- انرژی هسته ای بدست بیاریم .
3- از سوریه و لبنان حمایت کنیم .

و اگر دغدغه ای برای جوونها وجود داشت هیچ وقت تو این وضعیت نمیا فتادیم . کشور آمریکا برای چی همش میخواد با ایران مذاکره کنه ... با اینکه به صورته نظامی به راحتی میتونه با ایران بجنگه ولی این کار رو نمیکنه ... چون خودش رو نسبت به مردم کشورش مسئول میدونه ... نسبت به اینکه زندگی خوب و خوشی رو براشون مهیا کنه ... و به خاطره همین هست که سعی میکنه با روابط دیپلماتیک مساله رو حل کنه ... تا اینکه از پس خرج یه جنگ بر بیاد و مردمش رو تو تنگنا قرار بده ...

با سلام و عرض ادب
اول این رو داشته باش
که امریکا نمی تواند هیچ غلطی بکند ان روز ها که دستمان خالی بود
در برابر تمام دنیا ایستادیم و الحمدلله سربلند بیرون امدیم
و امروز که دستمان پر است......
اما برای درمان دغدغه های یک ملت باید به ریشه های فکری توجه نمود و باصطلاح اب را از سرچشمه درست کرد

ملتی که انقلاب کرد ارمان گرا بود و جهانی فکر میکرد و ایرانی عمل می کرد
مثلا شما ببینید روز 22 بهمن انقلاب کرد / همان روز سفارت اس راییل را تسخیر کرد و چند روز بعد داد به فلسطینی ها

کشور ایران ازاد است
و معمولا از میان سه تمدن اسلامی ، ایران و غربی// 2 تای اول را انتخاب میکنند
و معمولا انانی که سومی( غربی) را انتخاب میکنند، با مشکلات عدیده ای گرفتار می شوند. مثل طلاق ، عدم انسجام خانوادگی ،فساد و .... لذا باید به نقد فکری نسل جدید پرداخت

اگر شما سر درد داشته باشید چه میکنید حتما به طبیب مراجعه قرصی ، شربتی ،برای دفاع از بدنتان/
امروز امریکا هم بعضا درد سر ایجاد میکند
لذا باید بداند اگر درد سرا ایجاد کند به چیزی کمتر از مرگش قانع نیستیم

جمعیت کشور روز بروز بیشتر و نیاز ها تغییر میکند /یکی از جواب های پاسخ به نیاز ها های تکنولوژی میباشد که یکی از انها هسته ای است

اعضای مقاومت مثل اعضای بدن یک منظومه هستند//اگر به یکی اسیبی برسد دیگر اعضا را اسیب می بینند
دفاع از مقاومت بر همگان واجب است //خصوصا در این وقت که حرامیان به مراکز اهل البیت هجوم کرده اند وجب ش معین

التماس دعا

http://www.askdin.com/thread36167.html#post473706
خواندن سرود شهادت در ۱۲ بهمن/عروس زینبیه که بود

Ghamari;473711 نوشت:
بسم رب الشهداء
سلام علیکم
خیلی ممنون که با این جمله تان روحیه حقیر رو عوض کردید!
خواهر من شما رو به خون شهداء دست از این حرفها بردار و یه کم واقع بین باش!
خانم محمدی عزیز،آمریکا از ترس موشکهایی که هرلحظه با فشردن یک دکمه تلاویو رو کاری میکنه فقط اسم منحوسش در تاریخ ثبت بشه..به ایران حمله نمیکنه چون ضامن امنیت اسرائیل نحس و نجس و وحشیه!!!
دور ازهمه بزرگواران
دیدیم مردم آمریکا رو تو اعتراضات سراسری که در اغلب ایالات رخ داد و به نام جنبش وال استریت ثبت شد در اذهان!
دیدیم که مردم فریاد میزدند ما خوشبختیم چون 99 درصدیم و اون یک درصدند که برای ما دارند تصمیم میگیرند و حقوق مارا ضایع میکنند!!


سلام خانوم قمری ...
خوب شما بگین من چجوری واقعیت حرف اونها رو ببینم ... از تو ماهواره بببینم یا از تویه سایت های فیلتر شده ... اگر من کوچکترین عقلانیتی رو بخام دنبال کنم حداقلش اینه که حرفهای اونها رو هم گوش بدم ... وقتی تمام دنیا ما رو تحریم کرده یعنی کاره ما مشگل داره وگرنه این همه کشور که نفهم نیستن ... وقتی صحبت های رئیس جمهور آمریکا رو یه چیز دیگه دوبله میکنن و تو تلویزیون ما پخش میکنن ... به نحوی که صدای اون کشور درمیاد شما میخوان بر اساه چه دانشی تصمیم بگیرین ... وقتی سخنان مرسی و ... عوض میشه و تو صدا و سیما پخش میشه شما بر چه اساسی میخواین راست و دروغ رو تشخیص بدین ... در مورده موشک صحبت کردین ... خوب موشک به چه دردی میخوره ... مگه ژاپن موشک داره ... مگه سوئیس . آلمان . نروژ . ایتالیا و ... موشک دارن ؟؟؟ ولی زندگی به این خوبی برای مردمانشون تامین کردن . در مورده اینکه یک جمع 1% هستند که بر مردم حکومت میکنند ... در آمریکا سلاح آزاد هست ... هر کی میتونه بره مغازه و دوشکا بخره و بیاد بیرون ... اگر 99 درصد مردم اون کشور از حاکمانشون بدشون میاد ... میتونن یه قرار بزارن ... برن از تو مغازه ها دوشکا و اسلحه های تمام اتوماتیک بخرن و حکامشون رو سرنگون کنن
.

Ghamari;473711 نوشت:

خانم محمدی دیگه سن بنده و شما ....
:Nishkhand:خاطر مبارکتون هست که در لشکرکشی به افغانستان مهر ماه سال 80 و حمله به عاق برای سرنگونی حکومتی که تازه از عمال خودش بود در منطقه اسفند 81!! :Narahat az:
مردم ریختند در خیابان که ما هم مالیات نمیدیم و هم تابوت سربازان فرزندانمان رو به دوش بکشیم!
اعتراض کردند و در چکمه ها به صورت نمادین شمع روشن کردند!
شبها در خیابان ماندند!
شما چطور احساس کردید که آمریکا همچون مادری دلسوز!!! دلش برای جوانان این مرزو بوم اسلامی سوخته و برای اینکه نکنه چراغ خونه ای خاموش شود و خونی بر زمین بریزد حمله نمی کند!!
خواهر من اونها دارن فجیع ترین جنایاتی که حتی سرکارعالی به جرأت عرض میکنم تاب نمیارید بنده سی ثانیه اش ر براتون ارسال کنم و فیلمش رو ببینید؛ اونها هستند که دارن دست به همچین جنایاتی میزنند!
آمریکا خوی وحشی گری داره!
دلش برای هیییییچ بنی بشری نسوخته!
واقعا این سخنان رو که میخونم شرمنده ام باید عرض کنم قلبم به درد میاد!
شاید هم بخاطر این هست که شما نمیخواین ببینید و دیده بسته اید...
هرزمان خواستید بفرمایید براتون مدارک رو ارسال کنم!
:ok:
کما اینکه در تاپیک "مرگ بر آمریکا" کلیپ جنبش وال استریت رو تقدیم کردم...
مشاهده کردید دختران دانشجوی بهترین دانشگاه ایالات متحده زیر چرخ موتور پلیس استخوان ساق پایش رو چطور باعقب و جلو کردن موتور خرد کردند و چطور دانشجوی پسری رو با شوکر سی ثانیه بر اندام حساس جریان الکتریکی....
:Ghamgin:
بگذریم!
موفق باشید!
:Sham:

شما گویا متن من رو به درستی نخوندین ... آمریکا کوچکترین ارزشی برای ماها قائل نیست ... آمریکا تنها دنبال منافعش هست ... اینی که من گفتم آمریکا نمیخواد با ایران وارد جنگ بشه ... به خاطره مردم کشور خودش هست ... اگر آمریکا به ایران حمله کنه ... باید بتونه از پسه هزینه هاش بر بیاد ... یه آمریکایی بی کار تو کشور آمریکا برجی 1200 دلار یه چیزی در حدود 4 میلیون تومن پول میگیره ... برای اینکه این کشور بتونه رفاه مردمان کشور خودش رو تامین کنه از این جنگ فاصله میگیره .