در وقت وضو، مسح کشیدن بر موهای کوتاه جلوی سر کافیست؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
در وقت وضو، مسح کشیدن بر موهای کوتاه جلوی سر کافیست؟

[=&quot]بنام خدا[/][=&quot][/]
[=&quot]سلام وادب[/][=&quot][/]
[=&quot] مقلد و بقا برمیت بر حضرت ایت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره)[/][=&quot][/]

[=&quot]درمورد عمل اسان وضو خواهم از کارشناس محترم انجمن سوال نمایم . من روش و احکام مسح کشیدن رو بلدم.[/][=&quot][/]

[=&quot]و در عین حال میدونم که در وضودر مرحله کشیدن مسح سرم، موهای سرمون اگر بلند باشن باید فرق از وسط باز کنیم و پوست رو مسح کنیم. یا بیخ موها رو مسح کنیم تا مسح صحیح محقق بشه و صدق کنه که بماند حالا سوالات من به قرار زیر است:[/][=&quot][/]

[=&quot]
سوال1: اگر موهای سرم بلند نباشن یعنی[/]
[=&quot] [/][=&quot] کوتاه و متعارف باشن، در این حالت و وضعیت ایا شرعا نیاز[/][=&quot] [/][=&quot] و واجب نیست فرق از وسط باز کنم و پوست سرم[/][=&quot] [/][=&quot] رو مسح کنم یا بیخ موهام رو مسح کنم ؟ بلی/ خیر؟[/][=&quot] و لطفا توضیح دهید کمی اگر ممکنه کارشناس محترم[/][=&quot][/]

[=&quot] [/]
[=&quot]سوال2: موهای سرم بلند نباشن یعنی[/][=&quot] [/][=&quot] کوتاه و متعارف باشن، در این حالت و وضعیت ایا تنها لازم است روی موهای جلوسر رو مسح کنم تا مسح صحیح محقق شه و صدق کنه؟ بلی/ خیر؟ خواهشا[/][=&quot] توضیح دهید کمی میشه
خداحافظ تان

[/][=&quot][/]

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

said2013;810909 نوشت:
بنام خدا
سلام وادب
مقلد و بقا برمیت بر حضرت ایت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره)

درمورد عمل اسان وضو خواهم از کارشناس محترم انجمن سوال نمایم . من روش و احکام مسح کشیدن رو بلدم.

و در عین حال میدونم که در وضودر مرحله کشیدن مسح سرم، موهای سرمون اگر بلند باشن باید فرق از وسط باز کنیم و پوست رو مسح کنیم. یا بیخ موها رو مسح کنیم تا مسح صحیح محقق بشه و صدق کنه که بماند حالا سوالات من به قرار زیر است:


سوال1: اگر موهای سرم بلند نباشن یعنی
کوتاه و متعارف باشن، در این حالت و وضعیت ایا شرعا نیاز و واجب نیست فرق از وسط باز کنم و پوست سرم رو مسح کنم یا بیخ موهام رو مسح کنم ؟ بلی/ خیر؟ و لطفا توضیح دهید کمی اگر ممکنه کارشناس محترم

سوال2: موهای سرم بلند نباشن یعنی کوتاه و متعارف باشن، در این حالت و وضعیت ایا تنها لازم است روی موهای جلوسر رو مسح کنم تا مسح صحیح محقق شه و صدق کنه؟ بلی/ خیر؟ خواهشا توضیح دهید کمی میشه
خداحافظ تان

سلام علیکم

در صورت کوتاه بودن موی سر لازم نیست فرق از وسط سر باز کنید.

در صورتی که موی سر بلند نباشد( یعنی کوتاه و متعارف ) تنها لازم است روی موهای جلوسر مسح شود.

موضوع قفل شده است