درویش و عارف

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
درویش و عارف

ان چه مى توان گفت این است که درویش ها هیچ گونه ارتباطى با عرفا و صوفیان ندارند. آنان تنها ادعا دارندو دکّانى باز کردند و مى خواهند از این طریق بر سر مردم کلاه بگذارند و آن ها را از مسیر حق و حقیقت منحرف نمایند,امّا عرفا و صوفیان در وقاع و نفس الاءمر یکى هستند, هر دو دوروى یک سکه اند و تنها به حسب ظاهر با هم تفاوت دارند
توضیح این که علم عرفان از دو نظر مورد بحث قرار مى گیرد

از نظر اجتماعى یا جامعه شناسى

از این جهت که آیا نقش عرفا در جامعه اسلامى مثبت و مفید بوده یا منفى و مضر؟ فعل و انفعالاتى که میان این گروه و دیگر فرق اسلامى مانند فقیهان , محدثان , مفسّران , متکلّمان و... رخ داده چه بوده است ؟
بالاخره طرز شکل و قیافه , لباس پوشیدن , نحوه راه رفتن و کیفیت معاشرت آنان با مردم چگونه بوده است ؟

از نظر فرهنگى و علمى

این نظر به نوبهء خود به دو قسم تقسیم مى شود: نظرى و عملى .
در
بعد نظرى , باید دید دیدگاهشان نسبت به خدا, انبیا, جهان آخرت و در یک کلمه در مورد کل هستى چیست ؟ به تعبیر دیگر نگاه مى شود که چه نوع جهان بینى دارند؟
در
بعد عملى نیز بحث مى شود که انسان در ارتباط با خدا, خود و افراد جامعه , چه نوع برخوردى دارد؟
به طرفداران عرفان اگر از جنبهء اجتماعى نظر شود, متصوفه یا صوفى مى گویند و چنان چه از نظر فرهنگى نگریسته شود, عارف اطلاق مى شود.()
(پـاورقى 1.مرتضى مطهرى , آشنائى با علوم اسلامى , کتاب عرفان , ص 70
ضمناً مطالعه کتاب هاى 1 التفتیش اثر ابوالفضل برقى 2 تلبیس ابلیس , اثر ابن جزوى 3 کسرالاءصنام فى ردالاءوهام اثر ملا صدرا 4عارف و صوفى چه مى گویند؟ اثر میرزا جواد تهرانى بسیار مفید خواهد بود.
موضوع قفل شده است