درس هائی در باب معرفت نفس (مهم)

تب‌های اولیه

1929 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
درس هائی در باب معرفت نفس (مهم)

بسمه تعالی
در این تاپیک درسهائی در باب نافع ترین معارف أعنی معرفت نفس توسط کارشناسان انجمن اخلاق و عرفان خدمت مشتاقان کمال و سیر و سلوک تقدیم می گردد ،امید که مورد توجه حق تعالی قرار گیرد.

فهرست مطالب تاپیک

اولین دستور العمل ، تفکر (2)
آداب تفکر ( 4)
اثبات نفس ناطقه در کلام ابن سینا ( 6)
چگونگی تفکر (7)
موضوعات و سوالاتی جهت اندیشیدن (8)
توضیح داستان هزار و یک شب ( 10)
فایده و هدف از تفکر (11)
این فرض هم تخیل است؟ (15)
راه خروج از عادات در حال تفکر (16)
دو شاهراه جهت خروج از عادت(17)
بزرگترین حسرت ، جهل به معرفت نفس (18)
غایت و نهایت معرفت نفس (20)
انواع قوای نفس انسانی(نباتی،حیوانی،انسانی) (21)
قوه ی غاذیه (22)
اجزای قوه ی غاذیه(جاذبه،ماسکه،هاضمه،دافعه)(24)
قوه ی نامیه(مربیه) (25)
شعر من کیستم از علامه حسن زاده آملی (28)
تجرد نفس (30)
روح همان نفس است ؟ (30)
معرفی کتاب هایی با موضوع معرفت نفس (30)
قوه ی مولده (31)
توضیح اجمالی قوای نفس حیوانی (33)
قوه ی لامسه (34)
اعضایی که حس لامسه ندارند(35)
آیا هرکجا که عصب دارد لامسه هست وهر کجا که عصبی نیست لامسه ای نیست؟(37)
قوه ی باصره (بینایی) (39)
اعصاب چیست؟(40)
عصب های مغز (41)
اجزاء چشم (42)
توضیح رطوبات چشم (بیضیه،جلدیه، زجاجیه)(43)
توضیح طبقات هفتگانه ی چشم (44)

فرق ب
ین طبقات چشم و رطوبات چشم (46)
لحظه ی درنگ (47)
قوه ی سامعه (49)
یکی از براهین تجرد نفس (50)
تجرد نفس از ناحیه ادراک جهت اصوات (جواب به یک اشکال) (52)
معرفی منابعی جهت تجرد نفس از ناحیه ادراکات (53)
فرق اطلاق آلت و واسطه در مورد قوا (58)
بیان اهمیت قوه ی سامعه(59)

قوه ی شنوایی افضل است یا قوه ی بینایی(60)
افضلیت قوه سامعه بر باصره از نظر حکیم الهی قمشه ای (61)
توضیحی بیشتر در افضلیت سمع بر بصر (68)
پاسخ به سوال در باب تجرد نفس (69)
نفس در عالم ماده به واسطه نیاز دارد نه در عالم ما فوق ماده(70)
توضیح کوتاهی در باب مراقبت نفس (71)
قوه ی ذائقه (چشایی)(75)
وجه شبه و مفارقت قوه ی ذائقه با قوه ی لامسه (76)
مذوق چیست؟(77)
قوه ی شامه (بویایی) (78)
نظرات حکما و فلاسفه در مورد نحوه ادراک مشمومات (بوها) (79)
قوه ی شامه در کلام علامه شعرانی(80)
ادراک نفس انسان به واسطه ی قوای خویش در عالم ماده(82)
معرفت نفس بهترین راه شناخت پروردگار(95)
من کیستم ؟(96)
معنای عرض بودن بوها (97)
تجلی صفات خداوند در نفس انسان(98)
علت ممتد دیدن قطرات باران (104)
توضیح قوه ی مشترک (105)
کار قوه ی مشترک (106)
شرح حس مشترک به گونه ای دیگر (107)
حس مشترک وزیر پادشاه (109)
حس مشترک در کلام علامه شعرانی (127)
ممتد دیدن قطرات باران یکی دیگر از نشانه های حس مشترک(128)
حس مشترک در کلام علامه حسن زاده(129)
آلت حس مشترک (133)
ادراک صور خیاله در حس مشترک (143)
نقش قوه ی بویایی و بینایی در ادراک بهتر مزه ی غذاها(147)
تاثیر رنگ بر طعم غذا (148)
تلنگر (151)
پاسخ به چند سوال دوستان (157)
علت خواب ندیدن کور مادر زاد (160)
اختلاف جنسیت از خواص نفس هست نه جسم (161)
نطرات حکما در مورد حس مشترک (164)
حس مشترک در کلام ملاصدرا (165)
مهم ترین کارکرد حس مشترک ار نظر ابن سینا (165)
از جمله کار های حس مشترک (167)
معنای دیافراگم و شاتر در دوربین عکاسی (174)
دوربین عکاسی و حس مشترک (175)
قوه ی خیال چیست؟ (182)
یکی از خصوصیات صور خیالی (183)
]
قیاس عوالم با یکدیگر (255)
بضاعت عوالم مادون در نمایش عوالم مافوق(256)
قیاس عوالم بر طبق روایتی از امام صادق علیه السلام (257)
توضیحاتی بیشتر در مورد قیامت کبری (260)
توضیح حدیث موتوا قبل ان تموتوا (260)
قیامت کبری در کلام فلاسفه (261)
قیاس عالم قیامت کبری با قیامت صغری (262)
حقیقت عالم قیامت کبری و تجلی اسماء خدا (263)
آیا اجسام مثالی قابل لمس هستند؟(267)
تعبير مجرد تام و مطلق از قيامت چگونه با بهشت و جهنم قابل جمعند؟(268)
معنای محو اسماءالله در قیامت کبری(269)
پرسش و پاسخ کاربری با موضوع سنگین بودن مباحث و ... (271)
ارزش بی بدیل تفکر(273)
چگونگی اثبات ماده بودن عالم ماده (276)

چگونگی اثبات ماده بودن عالم ماده 2 (277)
زمان از خواص ماده هست (278)
سرّ کوتاه انگاری زمان دنیا(282)
طرح سوالی برای اندیشیدن(285)
رابط بین نفس و بدن(296)
روح بخاری چیست؟(297)
روح بخاری چیست؟ 2 (298)
فرق بین روح مجرد با روح بخاری(300)
توضیحاتی بیشتر در مورد روح بخاری (301)
تقسیم بندی روح بخاری (302)
مراد از لطافت روح بخاری چیست؟ (304)
مختصری از روح بخاری (305)
نام های دیگری از روح بخاری (306)
روح در اصطلاح طبیبان همین روح بخاری است (307)
چرا معرفت نفس به عینه همان معرفت خداوند است 1(308)
چرا معرفت نفس به عینه همان معرفت خداوند است 2 (309)
بیان موضوعاتی که در دروس آینده خواهد آمد(321)

چرا قوه حس مشترك در حفظ صور مدرَكه كافي نيست؟ 1(323)
چرا قوه حس مشترك در حفظ صور مدرَكه كافي نيست؟2 (324)
چکیده ای از مباحث (327)
خلاصه ی مباحث 1 (330)
خلاصه ی مباحث 2 (331)
مطلبی از استاد دینانی (334)
منشاء خواب های ما چیست؟(338)

توضیحات بیشتری از قوه ی خیال (340)
معانی صورتگری های قوه خیال1(341)
نقش طهارت در صورتگری خیال (342)
توضیحات اجمالی از قوه ی خیال(344)
قوة متصرفه (350)
نحوه تصرف قوه ی متصرفه(351)
توضیحاتی در باب قوه متصرفه(352)
دليل مغايرت متخيله با قواي ديگر از دید ملاصدرا (353)
سخنی ازعلامه شعرانی پیرامون قوه متخیله(354)

مکان آلت متصرفه در مغز انسان(355)
اقسام اضغاث احلام(356)
فرق بين تأويل و تعبير خواب(357)
توضیحات بیشتری از قوه ی متصرفه(359)

چرا همه خوابها محتاج به تعبیر نیستند؟(360)
چرا همه خوابها محتاج به تعبیر نیستند؟ ادامه... (361)
ملکوتی نبودن برخی از صورتگریهای نفس (362)
نقش قوه متصرفه بعد از مرگ(365)
ضعف ادراک در خیال و متصرفه و حافظه(366)
هدایتگری انبیا بر اساس سرشت قوه خیال 1 (368)

هدایتگری انبیا بر اساس سرشت قوه خیال 2( 369)

تخیلات انسان و تاثیرات خارجی آن (370)
شدت مدرکات در عالم خواب (371 )
گذر زمان در عالم خواب؟! (373)
رابطه بین زمان و حرکت( 374)
دلالت حرکت استکمالی بر نقص شی( 376)
قوه واهمه(377)
مطلبی از جناب حاجي سبزواري در اسرارالحكم دربارة قوة واهمه(378)
فرق ميان دو قوه خيال و وهم(379)
مذمت وهم انسان (381)
طرح سوال(فرق خیال و متصرفه- معنای تجرد خیال)( 386)
تقسیم بندی قوه ها بر مبنای نظریه چه کسی هست؟(394)
فرق بین دو قوه وهم و خیال -2 (404)
توضیحی بیشتر در فرق بین ادراک خیالی و ادراک وهمی (407)
كيفيت ادراك وهم(409)
ادامه کیفيت ادراك وهم(410)
ادامه کیفيت ادراك وهم(411)
فرق میان نماز گزار وهمی با نماز گزار عقلی(418)
سعادت وهمی و سعادت عقلی (421)
مراتب بهشت ادراکات انسان 423
قاعده کلی در مرز بین وهم و عقل(427)
دقتی در صلوات زدن پستها( 429)
چند روایت در خصوص عقل(436)
مومنان وهمی و عقلی(438)

رابطه عمل انسان و ادراک( 453)
جایگاه اختصاصی قوه واهمه در مغز(454)
اقسام ادراک 1(459)
اقسام ادراک 2(460)
شرایط ادراک (461)
عدم استقلال وهم در ادراک ( 462 )
تکلیف شب (اندیشه در یک حدیث) (463)
استراحتی در باغ اندیشه ها (معنای شعری از علامه حسن زاده آملی به قلم حقیر)(464)
فرق بین ادراک وهمی و ادراک عقلی ( 468)
فرق صاحبان قوه واهمه و صاحبان قوه عاقله (469)
توحید انسان وهمی و توحید انسان عقلی(473)
اسرار آیات ( هبوط آدم و هنر جلب محبت)( 481)
اقسام ادراک وهمی 1 (483)
اقسام ادراک وهمی 2 (484)
فکر در اصطلاح عموم مردم (485)
پیرامون تکلیف(489)
بر پهنای بیکرانه یک نگاه ( شیدایی عاشقی در گودال قتلگاه ) ( 498 )
قوه حافظه ( 507 )
فرق بین ذُکر(حافظه) با تذکر(508)
ارتباط بین درک صور و درک معنا(515)
تقویت قوه حافظه(517)
اختلاف بشر در حفظ معانی 1(525)
اختلاف بشر در حفظ معانی 2 (526)
تاثیر اشتغال نفس در ضعف حافظه(527)
تعریف مزاج(532)
شناسایی انواع مزاج ها از طرق خلقیات افراد(533)
شناسایی انواع مزاج ها از طریق خلقیات افراد(دموی مزاج ها)(534)
شناسایی انواع مزاج ها از طریق خلقیات افراد(بلغمی مزاج ها) (535)
آیا مزاج انسانها تغییر میکنه ؟(540)
اثر گذاری سن در تغییر مزاج (541)
رابطه بین خواب و مرگ1(546)
رابطه بین خواب و مرگ 2(547)
راهی دیگر برای تقویت حافظه(548)
قوای محرکه(550)
نکته ای در باب کتاب سیاحت قبر(551)
توضیحی در باب نفس ناطقه(553)
توضیحی پیرامون نطق(556)
آیا روح پس از مفارقت از جسم دچار تغییر میشود(557)اولین و مهمترین دستور العمل خودشناسی و معرفت نفس دستور العمل تفکر است اگر توفیق رفیق آدمی شود و انسان بتواند یک دوره قرآن کریم را برای استخراج آیاتی که خداوند در آنها انسان را به تفکر و تعقل و تدبر در آیاتش توصیه نموده است، قرائت کند خواهد دید تعداد آیاتی که انسان به تفکر و تعقل امر شده است بسیار چشمگیر و زیاد است. تفکر و تامل در آیات الهی خصوصا تفکر در مورد نفس و شئون شگفت آورش موجب خروج از عادات و تولدی دیگر می شود. تفکر در اینکه به راستی ما که هستیم؟ و از کجا آمده ایم؟ و به چه غایت و هدف آمده ایم؟ و علت خلقت این همه عوالم بیکران برای آدمی چیست؟ و به چه منظور برای انسانی که شریف ترین موجودات است این همه آیات و حقایق آفریده شده است؟ قرار است انسان با وجود این همه اسرار و حقایق بیکران به چه افقی سوق داده شود؟ به راستی اگر نه این است که عقل انسان برای قرائت کتاب علم انباشته روی هم آفریده شده است پس به راستی چرا بیشترین دستور العمل انسان سازی در قرآن به تفکر و تعقل اختصاص یافته است؟

ای عزیز! برای تو که دغدغه خودسازی و خودشناسی را در سر داری و چون تشنه ای به هر نقطه ای سری میزنی تا از آب زلال معرفت نفس خویشتن جرعه ای بنوشی میگویم که از تفکر در نهاد و اسرار وجودی نفس خویش غافل مشو!
تفکر میتواند تو را به آب حیات جوشان معرفت الهی رهنمون سازد به شرط آنکه آداب تفکر را خوب بدانی و آنگونه که شایسته است عاملش باشی، چرا که بین تعقل و تخیل تفاوت بسیاراندکی است و انسان چه بسا ساعتی را برای تفکر و تعقل در خلوتی بنشیند اما حاصل خلوتش جز تخیل و سفر در خاطرات گذشته و مرور حرفها و کارهای آینده و گذشته خود و دیگران نباشد. این تخیلات نه تنها کمکی برای معرفت نفس نمی کند بلکه او را از تعقل و تامل در حقایق باز می دارد چرا که تعقل با تعلق سازگاری ندارد.
اگر خواننده گرامی مایل به شنیدن مطالبی بیشتر در این باره بود اعلام فرماید در غیر این صورت سکوت خود بهتر از هر کلامی بیانگر ناگفته هاست.

سلام علیکم

بحث شیرین معرفت نفس

لطفا در این مورد توضیح بفرمایید:

اویس;251440 نوشت:
به شرط آنکه آداب تفکر را خوب بدانی

maryam;251705 نوشت:
لطفا در این مورد توضیح بفرمایید: نقل نوشته اصلی توسط : اویس به شرط آنکه آداب تفکر را خوب بدانی

با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان

از جمله آداب تفکری صحیح برای مشاهده اسرار و حقایق عالم، آن است که محیطی خلوت و بدون مزاحمت را در دل تاریکی شب برگزینیم یعنی ساعتی از شب را که هیچ سر و صدایی ما را مشغولمان نمی کند و کسی از حال ما خبردار نمی شود در گوشه تنهایی خود بنشینیم. ساعتی که در اعتدال کامل باشیم، ساعتی که مقداری استراحت کرده و خسته و نیازمند به خواب نباشیم، ساعتی که نه خیلی سیر باشیم که پری شکم ما را به خود مشغول سازد و نه گرسنگی ما را از توجه به وحدت باز دارد، باید تمامی اسباب راحتی جسم و روان در آن ساعت فراهم شود حتی گرما یا سرما مانع از توجه انسان به عالم معقولات می شود خلاصه آنکه باید محیطی معتدل را برای عدم اشتغال نفس و بدن اختیار کرد.
جناب بوعلی سینا در فصل اوّل نمط سوم كتاب اشاراتش و نیز در آخر فصل نخستين مقاله نخستين فن ششم کتاب شفایش دستور العمل تفکر را اینچنین بیان نموده است که عبارتش را برایتان نقل به ترجمه میکنم.

«خويشتن را چنين پندار كه: تمام اندام تندرست و خردمند، چشمها بسته و انگشتان گشاده، دستها و پاها باز و دور از بدن و از يكديگر، در هوايى كه اندازه گرمى آن با گرمى تنت برابر، در فضايى آرام و خاموش كه نه به چيزى وابستهاى و نه بر چيزى ايستاده، به يكبارگى آفريده شدى، و در آنگاه تنها به بود خودت آگاهى و جز آن از همه چيز ناآگاه


اگر خواننده گرامی مشتاق شنیدن توضیحاتی درباره این عبارت بوعلی سینا و آداب بیشتر تفکر است اظهار فرماید.

اویس;251744 نوشت:
اگر خواننده گرامی مشتاق شنیدن توضیحاتی درباره این عبارت بوعلی سینا و آداب بیشتر تفکر است اظهار فرماید.

نيكي و پرسش؟ ادامه بديد لطفا.

فقط يك مسله كه با خواندن متن بوعلي سينا برايم مسله ساز بود:

اویس;251744 نوشت:
به يكبارگى آفريده شدى، و در آنگاه تنها به بود خودت آگاهى و جز آن از همه چيز ناآگاه

وقتي تفكر به خود شروع ميشه قاعدتا راهي براي جولان دادن شياطين هم باز ميشه كه ما رو از تفكر به خالق دور كنه و به فكرهاي انحرافي كه توحيد رو خدشه دار كنه منتهي ميشه.
اين سخن ابن سينا رو گشتم ببينم ادامه اش چي هست كه بشه از اين دام فرار كرد ، نتوانستم پيدا كنم. ممنون ميشم اگر هم ادامه اش رو بفرماييد و هم راه گريز رو.

maryam;251802 نوشت:
وقتي تفكر به خود شروع ميشه قاعدتا راهي براي جولان دادن شياطين هم باز ميشه كه ما رو از تفكر به خالق دور كنه و به فكرهاي انحرافي كه توحيد رو خدشه دار كنه منتهي ميشه. اين سخن ابن سينا رو گشتم ببينم ادامه اش چي هست كه بشه از اين دام فرار كرد ، نتوانستم پيدا كنم. ممنون ميشم اگر هم ادامه اش رو بفرماييد و هم راه گريز رو.

اصل عبارت جناب بوعلی سینا در کتاب اشاراتش این است که ترجمه آن را تقدیم محضر نمودیم.
ارجع إلى نفسك و تأمّل- هل إذا كنت صحيحا بل و على بعض أحوالك غيرها- بحيث تفطن للشيء فطنة صحيحة- هل تغفل عن وجود ذاتك- و لا تثبت نفسك ما عندي أن هذا يكون للمستبصر- حتى أن النائم في نومه و السكران في سكره- لا يعرف ذاته عن ذاته- و إن لم يثبت تمثله لذاته في ذكره- و لو توهمت أن ذاتك قد خلقت أول خلقها- صحيحة العقل و الهيئة- و فرض أنها على جملة من الوضع و الهيئة- لا تبصر أجزاءها و لا تتلامس أعضاؤها- بل هي منفرجة و معلقة لحظة ما في هواء طلق- وجدتها قد غفلت عن كل شيء إلا عن ثبوت إنيتها(شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، ج2، ص: 292)
جناب بوعلی سینا در عبارت فوق در حقیقت در صدد اثبات روح انسانی یا همان نفس ناطقه است و میخواهد با یک دلیل کاملا تجربی و همه فهم این مطلب را اثبات کند که بدن غیر از نفس است اگر در فلسفه اثبات شود که ما نفسی مجرد داریم اثبات بسیاری از مباحث اعتقادی ما در شریعت همچون وجود معاد و قیامت برای انسانها کار دشواری نخواهد بود چرا که همه این مطالب مبتنی بر وجود نفسی مجرد است. در حقیقت اثبات نفس و تجرد آن به منزله پی و بنیان ساختمان است که اگر درست نهاده شود به همراه خود تصدیق به بسیاری از اصول شریعت را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت توجه به گوهر نفسی مجرد در وجودمان اولین پله معرفت نفس و خودشناسی است. لذا جناب شیخ از طریق دستور العمل تفکر و پیشنهاد یک تجربه کاملا ساده این مطلب را برای همگان اثبات میکند که وجود نفس مجرد در ما امری بدیهی و روشن است.
بدین بیان که می گوید فضایی معتدل را برای خود مهیا کن که هیچ چیزی از بیرون تو را به خود مشغول نکند و نیز درد و رنجی از ناحیه جسم و خستگی و خواب آلودگی و گرما و سرمایی هم نباشد که تو را منصرف و متوجه بدنت نماید، چشمهایت را ببند و تصور کن به یکبارگی با این میزان عقل و شعوری که داری متولد شده ای و هیچ شناختی از اعضا و جوارهت نداری و آنها را تا تاکنون ندیده ای. در آن حال خواهی دید اگر چه از همه اعضا و جوارحت غافلی و توجهی بدانها نداری اما در عین حال نمیتوانی از یک حقیقت بی خبر و بی توجه باشی و آن همان ذات توست که از آن به «من» تعبیر میکنی. این توجهت در آن حال به گوهر نفست به نام «من» و غفلت و بی توجهی ات نسبت به بدن و اعضا و جوارحت، خود بهترین دلیل بر مغایرت نفس و بدن است.

همچنان كه قبلا به عرض محضر رسانديم بين تفكر با تخيل خط بسيار باريكي است كه همين خط باريك فاصله بين تعقل با تعلق را ايجاد ميكند. ايجاد كردن محيطي خلوت براي توجه به حقيقت خويشتن و پرده برداري از اسرار آن حقيقت پنهان، همان تعقل است كه هرگز با مرور خاطرات روزانه و آمال و آرزوها و برنامه ريزي هاي ما براي آينده سازگاري ندارد. چرا كه اولي تعقل است كه وحدت و تمركز قلبي را ميطلبد در حالي كه دومي تخيل است و با كثرات و غرق شدن در انبوه اشكال و صور مناسبت دارد و از آنجا كه وحدت با كثرت سازگار نيست تعقل با تعلق نيز سازگاري ندارد.

براي فهم بهتر اين معنا كافي است لحظه اي را به ياد آوريد كه براي حل يك مساله سنگين رياضي در اتاقي خلوت ميرويد كه مبادا سر و صدايي شما را از حل معادله رياضي باز دارد. حل مساله رياضي تفكر را مي طلبد و تفكر نيازمند به وحدت و خلوت است لذا سر و صدا و هر نوع دل مشغولي كه با كثرات مناست دارد مزاحم تفكر و حل مساله رياضي مي باشد. اينجاست كه مي گويند تفكر در مقابل تخيل است و تعقل و تفكر با تخيل و تعلق سازگاري ندارد.
نه تنها سر و صدا مزاحم حل مساله رياضي است بلكه هر چيزي كه نشاني از كثرت و اشتغال ذهن داشته باشد مزاحم تفكر مي باشد؛ مثلا يك سردرد و يا گرما و سرماي بيش از اندازه و يا ناراحتي از يك اتفاق مي تواند مانع از تفكر شود. به همين خاطر در ساعتي كه ميخواهيم در مورد حقيقت خويشتن به تفكر بنشينيم مي بايست محيطمان را از مزاحمت كثرات و اشتغالات گوناگون خالي كنيم. بايد سعي كنيم در مورد كارهايي كه در طي روز انجام داده ايم و يا در مورد كارهايي كه در روزهاي ديگر ميخواهيم انجام دهيم ذهنمان را مشغول نكنيم و به ياد آنچه ديده ايم يا شنيده ايم نيفتيم بلكه ذهنمان را به يك نقطه وحدت متمركز كنيم و غرق در اينگونه سوالات شويم:

من كيستم؟ من كجا بودم؟ من كجا هستم؟ من به كجا مىروم؟ چرا آمده ام؟چرا گاهی شاد و گاهى ناشادم، چرا از أمرى خندان و از امري ديگر گريانم؛ شادی چيست؟ اندوه چيست؟ خنده چيست؟ گريه چيست؟می بينم، می شنوم، حرف میزنم، حفظ می كنم، ياد می گيرم، فراموش می شود، ضبط می شود، احساسات گوناگون دارم، ادراكات گوناگون دارم، میبويم، می جويم، می پويم، ردّ می كنم، طلب می كنم؛ اينها چيست؟ چرا اين حالات به من دست می دهد، از كجا می آيد؟ و چرا می آيد؟ كيست اين معمّا را حلّ كند؟! چرا خوابم می آيد خواب چيست؟ تشنه میشوم آب میخواهم تشنگی چيست آب چيست؟ خواب مىبينم خواب ديدن چيست؟ بيدار مىشوم بيدارى چيست چرابيدار میشوم چرا خوابم میآيد نه آن از دست من است و نه اين؟!

اين كيست كه اينجا نشسته است؟ نطفه بود و رشد كرد و بدين صورت درآمد. آن نطفه از كجا بود؟ چرا به اين صورت درآمد؟ صورتى حيرت آور در آن نطفه چه بود تا بدين جا رسيد؟ در چه كارخانهاى صورتگرى شد و صورتگر چه كسى بود آيا موزونتر از اين اندام و صورت می شد يا بهتر از اين و زيباتر از اين نمی شد؟ اين نقشه از كيست؟ و خود آن نقاش چيره دست كيست؟ وانگهی نقاشی را از كجا آموخته و چگونه بر آبی به نام نطفه اين چنين صورتگرى كرد؟ آن هم صورت و نقشهاى كه اگر بنا و ساختمان آن، و غرفه ها و طبقات اتاقهاى آن، و قوا و عمّال وى، و ساكنان در اتاقها و غرفه هايش، و دستگاه گوارش و بينش، و طرح نقشه و پياده شدن آن، و عروض احوال و اطوار و شؤون گوناگون آن شرح داده شود هزاران هزار و يكشب می شود ولی آن افسانه است و اين حقيقت؟! و و و

به حول و مشيت الهي اين نوشتار ادامه دارد...

نقل قول:
آن هم صورت و نقشه‏اى كه اگر بنا و ساختمان آن، و غرفه‏ها و طبقات اتاقهاى آن، و قوا و عمّال وى، و ساكنان در اتاقها و غرفه‏هايش، و دستگاه گوارش و بينش، و طرح نقشه و پياده شدن آن، و عروض احوال و اطوار و شؤون گوناگون آن شرح داده شود [="red"]هزاران هزار و يكشب مى‏شود[/] [="blue"]ولى آن افسانه است و اين حقيقت؟![/]

به نام خدا
سلام و عرض ادب
از مطالبی که تا کنون به اشتراک گذاشتید قدر دانی میکنم و به خاطر علاقه مند شدن به این تایپیک , امید وارم روند تایپیک با سرعت ادامه یابد . انشاالله . (ما جوان ها عجولیم !)
جناب اویس گرامی لطفا در مورد قسمت قرمز و آبی که نقل قول کردم توضیح بیشتری دهید . من متوجه نمی شود که البته این هم از عوارض جوانیست .

یا حق

با عرض سلام خدمت دوست خوبم vahid_barvarz

هزار و یک شب مجموعه‌ای از داستانهای افسانه‌ای قدیمی هندی ، ایرانی و عربی است که به زبان‌های متعددی منتشر شده‌است و در سده‌های پیش ترجمه عربی آن با اضافات دیگر به زبان‌های اروپایی نیز ترجمه شد و در غرب به عنوان بهترین کتاب «ادبیات عرب» شناخته شده است

حکایت از آنجا شروع می شود که دو برادر از سلسله ساسانی به نام شهرباز و شاه زمان به خیانت همسران خود پی می‌برند. شاه زمان که پادشاه سمرقندست به کنج عزلت می‌نشیند ولی شهرباز یا شهریار تصمیم به انتقام می‌گیرد بنابراین تا چندین سال هر شب باکره‌های را تزویج کرده و صبح آنها را به قتل می‌رساند. وزیر که وظیفه یافتن دختران را دارد به تنگ آمده ولی کاری از دستش بر نمی‌اید تا اینکه شهرزاد دختر وزیر قدم جلو میگذارد و تصمیم بازدواج با شاه را می‌گیرد با این برنامه که هر شب برای شاه قصه ای شیرین می‌گفته و بقیه داستان را برای شب بعد وعده می داده که این شبها به هزار و یک شب می رسد و در این مدت برای شاه فرزندانی می‌آورد و بدین ترتیب مانع از کشته شدن خود و دختران دیگر می شود
سپس با عنوان هزار ویک شب داستانها و افسانه های بسیاری در کتابها نوشته میشود
غرض از اشاره به این هزار و یک شب این بود که بگوییم اگر براستی بخواهیم در عجایب و حقایق شگفت آور خود و کلمات وجودی عالم به تفکر وتامل بنشینیم باید هزاران هزار و یک شب را در گوشه تنهایی خود فرو رویم و در هر شب از آن حقایق نامتناهی، شکاری کنیم با این فرق که آن هزار و یک شب افسانه ای بیش نبود و این هزاران هزار و یک شب عین حقیقت و واقعیت است

در ادامه موضوع معرفت نفس و تفکر باید بگویم
ممکن است این سوال در ذهن خواننده گرامی پیش آید که فایده طرح این سوالات چیست؟ خصوصا آنکه عموما ما غالبا جمع همه این سوالات را با یک کلمه جواب میدهیم و میگوییم «همه اینها از خداست» و بدین ترتیب خود را قانع نموده و از اختصاص وقت به تفکر در این امور صرف نظر میکنیم. در حالی که غرض اصلی تفکر اتفاقا این است که نگاهی دوباره به خود و جهان پیرامونمان داشته باشیم و با تامل و تحلیلی عمیق تر به شناخت خود برسیم.
لذا برای رسیدن به این مهم لازم و ضروری است که ابتدا تمامی آنچه را که یک عمر در ذهن خود اندوخته ایم و در خانه و مدرسه واجتماع آنها را آموخته ایم فراموش نموده و ذهن خود را از هرگونه کلمه و لفظ و معنایی خالی کنیم. یعنی فرض کنیم که هیچ نمیدانیم و هیچ کلمه ای را در ذهن نداریم هیچ چیزی تاکنون نشنیده وهیچ صورتی را در عمر خود ندیده ایم. در این حالت باید فرض کنیم که چون نوزادی که تازه به دنیا آمده است هیچ چیز از این عالم نمیدانیم حتی نسبت به نزدیکترین افراد خانواده خود نیز بی اطلاعیم و آنها را نمیشناسیم باید فرض کنیم با این میزان شعور و درکی که داریم نه به تدریج، بلکه به ناگاه و یکبارگی، متولد شده ایم. یعنی مثلا با قوت عقل جوانی بیست ساله متولد شده ایم اما هیچ چیزی را تاکنون ندیده ونشنیده ایم. تصویر چنین حالتی موجب می شود که انسان به آستانه خروج از عادت برسد و همه غرض از تفکر نیز این است که انسان از عادات روزمره به درآید و با نگاهی عمیق تر به خود و جهان پیرامونش نظر کند.
موضوع قفل شده است