جمع بندی خوشـ ـگِل

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خوشـ ـگِل

خوشــ

ــگِل ها

چه نوع ادم هایی هستند

اصولا گِل باید از اول خوش باشد
یا متوانیم سرنوشت را خود تغییر دهیم

التماس دعا

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد نسیم رحمت

شهید علی اصغر پازوکی;636848 نوشت:
اصولا گِل باید از اول خوش باشد یا متوانیم سرنوشت را خود تغییر دهیمدر این شکی نیست که در سفر زندگي هرکس ناخداي کشتي سرنوشت خويش است. بايد با مقصد و راه رسيدن به آن آشنا باشد تا فراز و فرودهاي زندگي را با موفقيت پشت سرگذارد؛ به عبارت ديگر، انسان بايد اهدافش را برگزيند و جهت دستيابي به آن‏ها بکوشد. در غير اين صورت، چون کشتي بي ‏سکان است و مسير حرکتش را امواج دريا تعيين مي‏ کند
.
قرآن نیز با تاکید بر ‌تأثير تلاش ‌ها و عملکردهاي ‌انسان‌ در ساختن ‌سرنوشت، ‌از يک ‌سو مي ‌فرمايد: " و ان‌ليس‌للأنسان‌الاّ ما سعي‌؛(1) و اين ‌که ‌بهره‌اي ‌براي ‌انسان‌ جز سعي ‌و کوشش ‌او نيست‌"
از سويي ‌ديگر مي‌فرمايد: " انّ اللّه‌لا يغيّر ما بقوم‌ حتي ‌يغيّروا ما بأنفسهم‌؛(2) خداوند سرنوشت‌ هيچ ‌قوم ‌و ملّتي‌ را تغيير نمي ‌دهد مگر آنان ‌آن ‌چه‌ را در خودشان‌ است‌ تغيير دهند ."

پی نوشت ها :
1. نجم (53) آیه 39
2. رعد (13) آیه 11

تاکید اسلام بر سرنوشت ‌انسان‌ها و این که عزت‌و ذلت‌ آنان‌مرهون ‌کارکردهاي خود ‌ایشان‌است،به‌ قدري ‌است که می فرماید : " کلُّ نفس‌بما کسبت‌ رهينة‌؛ هر کس‌در گرو اعمال‌ خويش ‌است‌".(1)

پی نوشت :
1. مدثر (74) آيه 38 .

پرسش :
اصولا گِل باید از اول خوش باشد یا متوانیم سرنوشت را خود تغییر دهیم


پاسخ :
در این شکی نیست که در سفر زندگي هرکس ناخداي کشتي سرنوشت خويش است. بايد با مقصد و راه رسيدن به آن آشنا باشد تا فراز و فرودهاي زندگي را با موفقيت پشت سرگذارد؛ به عبارت ديگر، انسان بايد اهدافش را برگزيند و جهت دستيابي به آن‏ها بکوشد. در غير اين صورت، چون کشتي بي ‏سکان است و مسير حرکتش را امواج دريا تعيين مي‏ کند
.
قرآن نیز با تاکید بر ‌تأثير تلاش ‌ها و عملکردهاي ‌انسان‌ در ساختن ‌سرنوشت، ‌از يک ‌سو مي ‌فرمايد: " و ان‌ليس‌للأنسان‌الاّ ما سعي‌؛(1) و اين ‌که ‌بهره‌اي ‌براي ‌انسان‌ جز سعي ‌و کوشش ‌او نيست‌"
از سويي ‌ديگر مي‌فرمايد: " انّ اللّه‌لا يغيّر ما بقوم‌ حتي ‌يغيّروا ما بأنفسهم‌؛(2) خداوند سرنوشت‌ هيچ ‌قوم ‌و ملّتي‌ را تغيير نمي ‌دهد مگر آنان ‌آن ‌چه‌ را در خودشان‌ است‌ تغيير دهند ."
تاکید اسلام بر سرنوشت ‌انسان‌ها و این که عزت‌و ذلت‌ آنان‌مرهون ‌کارکردهاي خود ‌ایشان‌است،به‌ قدري ‌است که می فرماید : " کلُّ نفس‌بما کسبت‌ رهينة‌؛ هر کس‌در گرو اعمال‌ خويش ‌است‌".(3)

پی نوشت ها :
1. نجم (53) آیه 39
2. رعد (13) آیه 11
3. مدثر (74) آيه 38 .

موضوع قفل شده است