حکومت امام زمان (عج)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
حکومت امام زمان (عج)

در این که به خواست خداوند حضرت صاحب الزمان (عج) ظهور خواهد کرد و دنیا را پر از عدل و داد نموده
و حکومتی عادلانه و الهی بر پا خواهد نمود هیچ تردیدی نیست . همه می دانیم آن عزیز در زمانی که
خداوند مقرر فرموده است ظهور کرده و با از بین بردن موانع و شکست بدخواهان نظامی پایدار را پایه ریز
ی خواهد نمود.
اما می خواهیم بدانیم بنیان حکومت ایشان بر چه پایه ای استوار است و ساختار حکومت ایشان چگونه است ؟
باید دانست که هر انقلاب و حکومتی بدون داشتن ساختار منظم حکومتی نمی تواند پایدار و مداوم
باشد و انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) نیز که مهمترین و گسترده ترین انقلاب جهانی است از این
قاعده مستثنی نیست.در دوران حکومت ایشان پیشرفت علم و صنعت-عدالت -اخلاق-اندیشه-کشاورزی
و دامداری-اقتصادو... به اوج می رسد و عالی ترین تمدن بشری و حکومت جهانی بر قرار می شود .
طبیعی است که چنین حکومتی باید در تمام مسئولیت ها و مراتب باید از افرادی کار آزموده -باتقوا-
دانشمندو فرمانبر استفاده کند.
امام صادق(ع)در بیانی فرمود:تعدادی از اصحاب مهدی (عج)را برای دوستان خود ذکر کرد. یکی از دوستا
ن ایشان به نام ابو بصیر از آن حضرت پرسید:آیا غیر از این تعداددر زمین(به هنگام ظهور حضرت مهدی (عج) مومن یافت نمی شود؟
امام صادق (ع)پاسخ داد:"یافت می شود ولی اینها کسانی هستند که بزرگان و حاکمان و دانشمندان
حکومت را تشکیل می دهند.
در حدیثی دیگر به عدالت-شجاعت--زیرکی و تعدادیاران ایشان اشاره شده است که منظور کسانی است که ایشان را در بر پایی حکومت عادلانه یاری می دهند و امام زمان (عج)به کمک چنین یارانی اسلام را در تمام زمینه ها پیش می برد. چنان که امام صادق (ع)می فرماید:
روش امام مهدی (عج)همان روش پیامبر (ص)است .روش های باطل پیشین را ویران می کند همان گونه
که پیامبر (ص)چنین کرد و اسلام را نو سازی و تکمیل می کند.
حکومت امام زمان(عج)باعث چه دگرگونی هایی در جامعه می شود تا ساختار حکومت آن گونه که موجب رضایت پروردگار است شکل بگیرد؟
الف)اخلاقی و تربیتی:
حکومت های الهی به پیشرفت و تعالی اخلاق در جوامع و تربیت مردم بیشترین توجه را نموده اند و
پیامبران الهی یکی از اهداف خود را ارائه تربیتی صحیح به انسان ها می دانسته اند. رسول گرامی اسلام (ص)می فرماید:
"من برای این برگزیده شده ام که کرامت های اخلاقی را تکمیل نمایم ."
با توجه به این رویکرد حکومت های الهی -حکومت های جهانی حضرت مهدی (عج) نیز که بر پایه تعالیم الهی استوار است به تربیت انسانها توجه خاص دارد . در پرتو حکومت عادلانه ایشان اندیشه ها شکوفا شده و صفات ناپسند اخلاقی و کوته بینی ها که سر چشمه بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و درگیری های سیاسی است از بین می رود.
امام باقر (ع)می فرماید:"چون قائم قیام کند دست خود را بر سر بندگان می گذارد و خرد آنانرا متمرکز می سازد و اخلاق شان را به کمال می رساند."
و هم ایشان در بیانی دیگر می فرماید:"در دولت مهدی(عج) به همه مردم حکمت و دانش می آموزند ."
ب)گسترش عدالت:
عدالت خواهی و گسترش آن در جوامعبشری از دیگر اهداف پیامبران و مصلحان بزرگ الهی بوده است. انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج)نیز بیش از هر چیز دیگری بر این موضوع تاکید می کند . امام علی (ع)هنگام سخن گفتن از عدالت می فرماید:"مهدی (عج)به شما نشان خواهد داد که سیرت عادلانه چگونه است." امام صادق (ع) درباره گسترش عدالت در زمان حکومت امام زمان (عج) می فرماید:
"امام مهدی (عج) با حکومت خود زمین را از قسط و عدل سرشار می سازد و عدالت را هم چنان که
سرما و گرما وارد خانه ها می شود وارد خانه ها می کند."
حکومت امام زمان (عج)نمونه کامل یک حکومت الهی است . زیرا در این حکومت روابط نامشروع فساد -رشوه -تبعیض و ربا خواری از بین می رود. مردم به عبادت و اطاعت روی می آورند . امانت ها به خوبی رعایت شده و حقوق به شایستگی ادا می شود . اشرار و مفسران نابود می شوند و افراد صالح باقی می مانند و هر گونه اقدامی که در جهت آسایش و رفاه مردم لازم باشد انجام می پذیرد . سرمایه ها به طور عادلانه تقسیم می شود به گونه ای که دیگر نیازمندی یافت نمی شود تا به او زکات پرداخت شود. چنین حکومتی نمونه بارز یک حکومت اسلامی عادلانه و استوار بر پایه دین است.
ج)شکوفایی اقتصادی:
تمام دانشمندان بر این عقیده اشتراک نظر دارند که حکومتی می تواند موفق و توانمند باشد که در تمام زمینه ها و به ویزه در زمینه اقتصاد پیشرفت داشته از رونق خوبی برخوردار باشد. در حکومت جهانی حضرت (عج) به اقتصاد نیز توجه ویزه ای صورت می گیرد تا جایی که در حدیثی از رسول گرامی اسلام می خوانیم:
"در آن زمان است من چنان از نعمت برخوردار شوند که هرگز امتی آن چنان از نعمت بر خوردار نشده باشد."
در دوران حکومت امام زمان (عج)سیاست گذاری های اقتصادی به سود گروه خاص یا طبقه ویزه ای نیست .بلکه به سود عامه مردم است و ربا خواری که مایه تضعیف اقتصاد و از بین رفتن توان عالی عامه مردم می شود ازبین می رود و عمران و آبادی گسترش می یابد .
امام باقر (ع)می فرماید:"در زمان حکومت مهدی (عج)زمین آباد و خرم و سر سبز می گردد ."
در آن زمان همه معادن و گنج های زیر زمینی استخراج می شود.ویرانی ها ترمیم می شود و مردم در تهیه مایحتاج زندگی شان با دشواری مواجه نمی شوند و این همه با اجرای عدالت اقتصادی که توسط آن حضرت اعمال می شود امکان پذیر می گردد.
د)داوری بین مردم:
یکی از مهمترین مسائلی که رضایت حکومت ها از مردم را در پی دارد. قضاوت و داوری عادلانه و صحیح میان مردم است . اگر قضاوت کنندگانی که از طرف حکومت به اختلافات میان مردم یا اختلافات میان مردم و دستگاههای حکومتی داوری مکنند عدالت را رعایت نکرده و حق مردم را تضییع نمایند نارضایتی گسترده ای در میان مردم ایجاد می شود .برای همین امر در زمان حکومت حضرت مهدی (عج)به مساله قضاوت توجه ویزه می شودو قضاوت در مرتبه ای خاص قرار می گیرد. ایشان با توجه با همه ادیان بین تمام اقوام و ملل به نحوی شایسته داوری خواهد نمود .
در حدیثی از امام باقر (ع)می خوانیم:
"حضرت مهدی (عج)میان اهل تورات با تورات و میان اهل انجیل با انجیل و میان اهل زبور با زبور و میان اهل قرآن باقرآن داوری خواهد کرد"
و)رهبری:
روش و سیره حضرت مهدی (عج)به عنوان رهبر یک انقلاب جهانی برای برپایی عدالت همانند زندگی اجداد بزرگوارش رسول خدا (ص) و حضرت علی (ع)ساده و بی آلایش است .
امام رضا درباره ظاهری حضرت مهدی (عج) می فرماید:
"لباس قائم (عج)جز پارچه ای خشن و غذای او جز غذای ساده ای نیست."
زندگی آن حضرت همانند زندگی عامه مردم است.لباسی همانند آنان می پوشد وبر مرکبی همانند مرکب آنان سوار می شود ودر مکانی همانند محل زندگی آنان سکنی می گزیند.توجه حضرتش به لباس و خوراک و مسکن نیست بلکه به این می اندیشد که چگونه احکام اسلامی را اجرا کند و آن چه از اسلام ترک یا فراموش شده را زنده کند و آن چه غیر از دین است ودر آن وارد شده از میان بردارد . بدین گونه است که بدعت ها و نوآوری هایی را که در طول سالیان و بر حسب سلیقه افراد وارد دین شده را نابود می کند و گمراهی ها را از بین می برد . در زمان حکومت ایشان هیچکس به خاطر تعلق به گروه -حزب -طبقه خاصی امتیاز نمی گیرد و برتری ها بر اساس تقوا و عدالت است .
آن حضرت در میان مردم به همان روشی رفتار می کند که رسول خدا(ص) رفتار می نمود . ایشان برای مردم بسیار بخشنده و مهربان است. اما برکارگزاران و مسولان دولت خویش سخت گیر است . او به حال فقیران و بی نوایان توجه ویزه دارد و با آنان با مهربانی خاصی رفتار می کند همان گونه که جدش حضرت علی (ع)با فقیران و مستمندان رفتار می نمود. حضرت مهدی (عج) فرمان خدا را اجرا می کند و با کسی حساب خوشایندی ندارد . هر چند او از علم الهی برخوردار است و کسی چون او عالم به زمان خود نیست اما با وزیران خود مشورت می کند تا دستیابی به اهداف آسان تر گردد. او زیبارویی است که گل لبخند در برابر مومنین همواره بر چهره اش شکوفاست و مردم در برخورد با او احساس آرامش خاطر می کنند. این گونه است که خداوند به وسیله او درهای حقیقت را می گشاید و درهای باطل را می بندد. به امید آن که توفیق زندگی در زمان دولت کریمه اش را داشته باشیم .
منبع:پزوشکده ی تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه
هیات تحریریه: جعفر رعایتی -ابراهیم علی برزی- مجید نوریان -حمید نجفی- مرتضی شیرودی
چاپ:میثاق
ناشر :معاونت آموزش های عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه


[/HR]